(РЕ)КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА ПОЈМА АУТЕНТИЧНОСТИ У САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Липар 77 (2022), (стр. 47-75)

АУТОР(И): Маја М. Андријевић

Е-АДРЕСА: maja.andrijevic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR77.047A

САЖЕТАК:

У раду се приказују различити приступи појму аутентичности у контексту примењене лингвистике и наставe страних језика. Наведени појам је током више деценија биo повези- ван само са језичким материјалом употребљеним у учионици (редукционистичка дефиниција), али новије студије (Gilmore 2007) истичу његову концептуалну дивер- зификацију и закључују да га одређују и други, углавном контекстуални фактори, као и учесници у интеракцији. У савременим приступима настави страних језика акценат је стога стављен на динамичан и интегрисан приступ појму аутентичности (Newby 2000), где изворни импут и изворни партиципативни задаци промовисани од стране наставника генеришу изворни аутпут ученика, те бивају на тај начин аутентификовани у процесу интеракције која је ситуационо детерминисана. Последично, као резултат наведеног, врши се реконцептуализација појма аутентичности који више није апсолутна категорија, већ се може сматрати прагматичким феноменом (Shomoossi & Ketabi 2007) и конструктом који се генерише у друштвено-контекстуалном континууму (Pinner 2014, 2016), па се посматра холистички и примењује на различите аспекте и актере у процесу усвајања страних језика.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

аутентичност, аутентични материјали, аутентификација, интегрисани приступ аутентичности, аутентичност као друштвено-контекстуални континуум, настава страних језика

ЛИТЕРАТУРА:

 • Аумада 2005: P. Ahumada, La evaluación auténtica: un sistema para la obtención de evidencias y vivencias de los aprendizajes, Perspectiva educacional, 45, 11–24.
 • Андријевић 2010: М. Andrijević, Reflexiones en torno al uso de los materiales auténticos en la enseñanza de lenguas extranjeras, Colindancias, 1, 157–163.
 • Андријевић 2016а: М. Андријевић, Примена аутентичних материјала у настави Л2 за стицање и развој интеркултурне компетенције (необјављена докторска дисертација), Београд: Филолошки факултет Универзитета у Бео- граду.
 • Андријевић 2016б: М. Андријевић, Формативни приступ усвајању културних садржаја у интеркултурној настави страних језика, Настава и васпитање, LXV, 3/2016, 597–611.
 • Ареисага 2007: E. Areizaga, Enseñanza de lenguas e interculturalidad: ¿estamos hablando todos de lo mismo?, in: J. Ibáñez, E. Sanz de la Cal & N. Goicoechea (Eds.), Actas de las II Jornadas de didáctica de la lengua y la literatura: Hacia una competencia plurilingüe en el espacio europeo, Burgos: Universidad de Burgos, pp. 1–15.
 • Баум 2016: G. Baum, Problemáticas y reflexiones en torno a los materiales de enseñanza del inglés lengua extranjera, Desafíos y tensiones de la formación do- cente en los actuales escenarios, Bernal/Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes. ‹http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/742›.
 • Берардо 2006: S. A. Berardo, The use of authentic materials in the teaching of reading, The Reading Matrix, 6 (2), 60–69.
 • Бјалисток 2015: L. Bialystok, Should teachers be authentic?, Ethics and Education, DOI: 10.1080/17449642.2015.1099801.
 • Бузири 2017: B. Bouziri, Introducing Curriculum Authenticity, in: A. Maley & Tomlinson (Eds.), Authenticity in Materials Development for Language Learning,
 • Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 25–43.
 • Брин 1985: M. Breen, Authenticity in the language classroom, Applied Linguistics, 6/1, 60–70.
 • Браун 2015: R. Brown, La evaluación auténtica: El uso de la evaluación para ayudar a los estudiantes a aprender RELIEVE, Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 21 (2), 1–10.
 • Буендгенс-Костен 2013: J. Buendgens-Kosten, Authenticity in CALL: three domains of realness, ReCALL, 25/2, 272–85.
 • Буендгенс-Костен 2014: J. Buendgens-Kosten, Key concepts in ELT. Authenticity,
 • ELT Journal, 68 (4), 457–459.
 • Ван Лиер 1996: L. Van Lier, Interaction in the language curriculum: Awareness, autonomy and authenticity, London: Longman.
 • Видовсон 1978: H. G. Widdowson, Teaching Language as Communication, Oxford: Oxford University Press.
 • Видовсон 1990: H. G. Widdowson, Aspects of Language Teaching, UK: Oxford University Press.
 • Вујанић и др. 2007: М. Вујанић и др., Речник српскога језика, Нови Сад: Матица Српска.
 • Гилмор 2007: A. Gilmore, Authentic materials and authenticity in foreign language learning, Language Teaching, 40 (2), 97–118.
 • Гваријенто и Морли 2001: W. Guariento & J. Morlеy, Text and task authenticity in the EFL classroom, ELT Journal, 55 (4), 347–353.
 • Гуликерс и др. 2004: J. Gulikers, T. Bastiaens & P. A. Kirschner, A Five- Dimensional Framework for Authentic Assessment, ETR&D, 52 (3), 67–86.
 • Клајн и Шипка 2006: И. Клајн и М. Шипка, Велики речник страних речи и израза, Прометеј: Нови Сад.
 • Ли 1995: W. Lee, Authenticity revisited: text authenticity and learner authenti- city. ELT Journal, 49 (4), 323–328.
 • Литл, Девит и Синглтон 1989: D. Little, S. Devitt & D. Singleton, Learning Foreign Languages from Authentic Texts: Theory and Practice, Dublin: Authentik.
 • Љобера 1995: М. LLobera, Discurso generado y aportado en la enseñanza de lenguas extranjeras, en: M. Siguán (Coord.), La enseñanza de la lengua por tareas. XVIII Seminario sobre “Lenguas y educación”, Barcelona: ILE Monsori, 17–37.
 • МекДоналд и др 2006: M. N. MacDonald, R. Badger & M. Dasli, Authenticity, Culture and Language Learning, Language and Intercultural Communication, 6 (3&4), 250–261.
 • Мишан 2005: F. Mishan, Designing Authenticity into Language Learning Materials. Bristol: Intellect Books.
 • Мишан 2017: F. Mishan,  Authenticity  2.0.  Reconceptualising  ‘Authenticity’  in Digital Era, in: A. Maley, & B. Tomlinson (Eds.), Authenticity in Materials Development for Language Learning, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 10–24.
 • Мон 2006: I. Maun, Penetrating the Surface: The Impact of Visual Format on Readers’ Affective Responses to Authentic Foreign Language Texts, Language Awareness, 15 (2), 110–127.
 • Монерео Фонт 2009: C. Monereo Font, La autenticidad de la evaluación, in: M. Castelló (Ed.), La evaluación auténtica en enseñanza secundaria y universitaria, Barcelona: Edebé/Innova universitas, 10–22.
 • Нунан 1999: D. Nunan, Second Language Teaching & Learning, Boston: Heinle & Heinle.
 • Њубај 2000: D. Newby, Authenticity, in: A-B. Fenner & D. Newby (Eds.), Approaches to materials design in European textbooks: implementing principles of authenticity, learner autonomy, cultural awareness, Strasbourg: Council of Europe Publishing, 15–24.
 • Озверир и др. 2017: I. Ozverir, V. O. Ulker & J. Herrington, Investigating the Effects of Authentic Activities on Foreign Language Learning: A Design-based Research Approach, Educational Technology & Society, 20 (4), 261–274.
 • Омађио Хадли 1993: A. Omaggio Hadley, Teaching Language in Context. Boston: Heinle & Heinle.
 • Пикок 1997: M. Peacock, The Effect of Authentic Materials on the Motivation of EFL Learners, English Language Teaching Journal, 51(2), 144–156.
 • Пинер 2014: R. Pinner, The authenticity continuum: empowering international voices, ELTED, 16, 9–17.
 • Пинер 2015: R. Pinner, What we talk about when we talk about authenticity, Evidence-based EFL. ‹ http://malingual.blogspot.com/2015/02/what-we-talk- about-when-we-talk-about.html#comment-form›.
 • Пинер 2016: R. Pinner, The Nature of Authenticity in English as a Foreign Language: A Comparison  of  Eight  Inter-related  Definitions,  in:  Y.  Sim  Fong & M. Brooke (Eds.), ELTWO: Special Issue on 5th CELC Symposium Proceedings, Singapore: National University of Singapore, 78–93.
 • Пинер 2018: R. Pinner, Authenticity and ideology: Creating a culture of authenticity through reflecting on purposes for learning and teaching, Argentinian Journal of Applied Linguistics, Vol. 6 (1), 7–24.
 • Сегуени 2009: L. Segueni, Authentic Materials: Towards a Rational Selection and an Effective Implementation”, Revue de la Faculté des Lettres et Sciences Sociales, Université Mohamed Khider – Biskra, pp. 19–30.
 • Спелери 2002: М. Spelleri, From Lessons to Life: Authentic Materials Bridge the Gap, ESL Magazine, 5 (2), 16–19.
 • Тацуки 2006: D. Tatsuki, What is authenticity?, Authentic Communication: Proceedings of the 5th Annual JALT Pan-SIG Conference, Shizuokа: Tokai University. ‹http://jalt.org/pansig/2006/HTML/Tatsuki.htm›.
 • Тејлор 1994: D. Taylor, Inauthentic Authenticity or Authentic Inauthenticity?, The Electronic Journal for English as a Second Language, 1 (2). ‹http://www- writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej02/a.1.html›.
 • Томлинсон 2017: B. Tomlinson, Introduction, in: A. Maley & B. Tomlinson (Eds.), Authenticity in Materials Development for Language Learning, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 1–9.
 • Трабелси 2016:  S.  Trabelsi,  Authenticity  in  Materials  Development.Towards a Framework for a Localised Approach to Authenticity of EFL Teaching and Learning Materials, in: M. Azarnoosh et al. (Eds.), Issues in Materials Development, Rotterdam: Sense Publishers, 145–158.
 • Ћавес 1998: M. T. Chavez, Learners’ Perspectives on Authenticity, IRAL, 36(4), 277–306.
 • Филипсон 1992: R. Phillipson, Linguistic Imperialism, Oxford: Oxford University Press.
 • Ханг и Виктор Чен 2007: D. Hung & D.-T. Victor Chen, Context–process authenticity in learning: implications for identity enculturation and boundary crossing. Educational Technology Research and Development, 55(2), 147–167.
 • Хатчинсон и Вотерс 1987: T. Hutchinson, & A. Waters, ESP: A learning centred approach, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Џој 2011: J. L. Joy, The duality of authenticity in ELT, The Journal of Language and Linguistic Studies, 7 (2), 7–23.
 • Шомоси и Кетаби 2007: N. Shomoossi, & S. Ketabi, A critical look at the concept of Authenticity, Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 4 (1), 149–155.