„СВЕДОЧЕЊЕ ГОЛООТОЧКЕ ЗАТВОРЕНИЦЕ СМИЉЕ ФИЛИПЧЕВ И УТИЦАЈ КОМУНИСТИЧКЕ ИДЕОЛОГИЈЕ НА ЖИВОТ И СТРАДАЊЕ ЈЕДНЕ ПОРОДИЦЕ“

Липар 77 (2022), (стр. 33-45)

АУТОР(И): Гордана И. Залад

Е-АДРЕСА: gordana.zalad@fpn.bg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR77.033Z

САЖЕТАК:

У овом раду бавићемо се анализом аутентичног сведочења голооточке кажњенице Смиље Филипчев, забележеног методом интервјуа у периоду 2011. до 2013. године. Други извор података је из Смиљине књиге Отвори врата животу. Хроника једне породице. Страдања Смиље Филипчев и њене породице почињу за време Другог светског рата, достижу неслуће- не размере у време Резолуције Информбироа и голооточких логора 1948–1956. и протежу се на време након изласка из логора. Наша полазна хипотеза јесте да су најискренији комунисти најстроже кажњавани у логорима за преваспитавање кажњеника. То ћемо показати и доказати случајем Смиље Филипчев, која је била спремна да са нама разговара, што неколико других жена које смо срели у Удружењу Голооточана није желело. Нисмо пронашли званична документа о мучењу затвореница од стране иследника, управница или ревидирки и то је био главни повод за настанак овог рада који представља аутентичан документ вредан пажње.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

сведочење, идеолошко страдање, Информбиро, Голи оток, физичка и психичка тортура

ЛИТЕРАТУРА:

  • Филипчев 2002: С. Филипчев, Отвори врата животу. Хроника једне породице, Београд: Интерпрес.
  • Гароња Радованац 2011: С. Гароња Радованац, Голи Оток и Резолуција Информбироа (ИБ) у српској књижевности коју пишу жене, Нови Сад: Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. LIX, св. 3, Нови Сад, 663–679.
  • Гароња Радованац 2019: С. Гароња Радованац, Голооточка тематика у женском идеолошком роману, у: [Зборник Крушевачке филозофско-књижевне школе]. 20, Сто година од оснивања Југославије: искуство српске књижевности, филозофије и културе: излагања на 28. заседању Крушевачке филозофско-књижевне школе, Крушевац: Скупштина општине: Културни центар: Филозофско-књижевна школа, 113–128.
  • Гароња Радованац 2012: С. Гароња Радованац, Резолуција Информбироа (ИБ) 1948. у српској књижевности коју пишу жене (Из рукописне заоставштине Милке Жицине), Београд: Књижевна историја, XLIV, бр. 147, Београд: 367–397.
  • Гароња Радованац 2017: С. Гароња Радованац, Жена и идеологија у српској књижевности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.
  • Гароња Радованац 2013: С. Гароња Радованац, Жене говоре: разговори са књижевним савременицама једног столећа, Београд: Алтера.
  • Залад 2014: G. Zalad, Plava tišina, Beograd: Evro-Giunti.