VIRTUELNA NARACIJA I LIK KALUĐERA U ROMANU „PORUŠENI IDEALI“ SVETOLIKA RANKOVIĆA

Lipar 76 (2021), (str. 195-201)

AUTOR(I): Đorđe D. Lazarević

E-ADRESA: djakondjordje@gmail.com

Download Full Pd

DOI: 10.46793/LIPAR76.195L

SAŽETAK:

U radu se primenjuju teorijske postavke virtuelne naracije i kognitivnih teorija na roman Porušeni ideali Svetolika Rankovića. Rankovićev „psihološki roman“ i njegovi „tragični likovi“ pokazuju svoju zasnovanost u primerima kontrapripovesti i negativne naracije. Prikazivanje unutrašnjeg sklopa ličnosti i otuđenosti koje gospodare Ljubomirom- Leontijem mogu se sagledati u virtuelnim svetovima koji ga vraćaju u prošlost, gde on traži inspiraciju i opravdanje svojih ideala, ali i koji ga vode ka budućnosti, projektovanoj i zamišljenoj onako kako ti ideali nalažu. Otuđenje Ljubomira i Leontije svoj vrhunac nalazi u primeru negativne naracije, gde se unutrašnja psihološka drama dovodi do svog maksimuma.

KLJUČNE REČI:

virtuelna naracija, kontrapripovest, negativna naracija, psihološki roman

LITERATURA:

Izvori i literatura
  • Bajac 2015: LJ. Bajac, Motiv otuđenja u romanu Porušeni ideali Svetolika Rankovića, u:  Savremena proučavanja jezika i književnosti: zbornik radova sa VI naučnog skupa mladih filologa Srbije, održanog 22. marta 2014. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Knj. 2, 207–219.
  • Deretić 2002: Jovan Deretić, Istorija srpske književnosti, Beograd: Prosveta, 902–912.
  • Jeremić 1987: LJ. Jeremić, Tragički vidovi starijeg sprskog romana, Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada; Beograd: Institut za teoriju književnosti i umetnosti.
  • Milosavljević  Milić  2013:  S.  Milosavljević  Milić,  Virtuelna   priča kao izazov naratološkom proučavanju temporalnosti, Nauka i savremeni univerzitet 2, Niš, str. 11–20.
  • Milosavljević Milić 2016: S. Milosavljević Milić, Virtuelni narativ: ogledi iz kognitivne naratologije, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu; Novi Sad, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
  • Ranković 1900: S. Ranković, Porušeni ideali, Beograd: Srpska književna zadruga.
  • Skerlić 1964: J. Skerlić, Pisci i knjige, knj. V, Beograd: Prosveta.