ВИРТУЕЛНА НАРАЦИЈА И ЛИК КАЛУЂЕРА У РОМАНУ „ПОРУШЕНИ ИДЕАЛИ“ СВЕТОЛИКА РАНКОВИЋА

Липар 76 (2021), (стр. 195-201)

АУТОР(И): Ђорђе Д. Лазаревић

Е-АДРЕСА: djakondjordje@gmail.com

Download Full Pd

DOI: 10.46793/LIPAR76.195L

САЖЕТАК:

У раду се примењују теоријске поставке виртуелне нарације и когнитивних теорија на роман Порушени идеали Светолика Ранковића. Ранковићев „психолошки роман“ и његови „трагични ликови“ показују своју заснованост у примерима контраприповести и негативне нарације. Приказивање унутрашњег склопа личности и отуђености које господаре Љубомиром- Леонтијем могу се сагледати у виртуелним световима који га враћају у прошлост, где он тражи инспирацију и оправдање својих идеала, али и који га воде ка будућности, пројектованој и замишљеној онако како ти идеали налажу. Отуђење Љубомира и Леонтије свој врхунац налази у примеру негативне нарације, где се унутрашња психолошка драма доводи до свог максимума.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

виртуелна нарација, контраприповест, негативна нарација, психолошки роман

ЛИТЕРАТУРА:

Извори и литература
  • Бајац 2015: Љ. Бајац, Мотив отуђења у роману Порушени идеали Светолика Ранковића, у:  Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије, одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 2, 207–219.
  • Деретић 2002: Јован Деретић, Историја српске књижевности, Београд: Просвета, 902–912.
  • Јеремић 1987: Љ. Јеремић, Трагички видови старијег спрског романа, Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада; Београд: Институт за теорију књижевности и уметности.
  • Милосављевић  Милић  2013:  С.  Милосављевић  Милић,  Виртуелна   прича као изазов наратолошком проучавању темпоралности, Наука и савремени универзитет 2, Ниш, стр. 11–20.
  • Милосављевић Милић 2016: S. Milosavljević Milić, Virtuelni narativ: ogledi iz kognitivne naratologije, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu; Novi Sad, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
  • Ранковић 1900: С. Ранковић, Порушени идеали, Београд: Српска књижевна задруга.
  • Скерлић 1964: Ј. Скерлић, Писци и књиге, књ. V, Београд: Просвета.