АНАЛИЗА СОЛО ПЕСМЕ НА СТИХОВЕ ЈОХАНА ВОЛФГАНГА ГЕТЕА У ОДАБРАНИМ ДЕЛИМА ВОЛФГАНГА АМАДЕУСА МОЦАРТА, ЛУДВИГА ВАН БЕТОВЕНА И ФРАНЦА ШУБЕРТА

Липар 76 (2021), (стр. 149-164)

АУТОР(И): Сања Р. Пантовић, Мирко Р. Јеремић

Е-АДРЕСА: sanja.pantovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR76.149P

САЖЕТАК:

Историја музике указује на чињеницу да је вокална музика од XV до XIX века била концентрисана на изражавање емоција композитора. На почетку XIX века, 1814. године, аустријски композитор Франц Шуберт својом соло песмом Гретхен за вретеном (Gretchen am Spinnrade) обележио је почетак жанра романтичарске соло песме – Лид (Lied) која презентује везу измађу карактера поезије и карактера музике. У овом раду анализираћемо однос вокалне линије, текста и деонице облигатног клавира у структури одабраних соло песама Волфганга Амадеуса Моцарта – Љубичица (Das Veilchen, 1785), Лудвига ван Бетовена – Радосно и тужно (Freudevoll und leidvoll, 1810) и Франца Шуберта – Гретхен за вретеном и Вилински краљ (Erlkönig, 1815), компонованих на стихове Јохана Волфганга Гетеа. У Моцартовим соло песмама поезија је била подређена музици, а музика није била немачка, већ италијанска и француска, односно Моцартова музика. Бетовен никада није могао да савлада своју жељу за драматизовањем емоција у компоновању соло песама. Шуберт је својом музиком истицао утицај значења текста.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

анализа соло песме, Јохан Волфганг Гете, Волфганг Амадеус Моцарт, Лудвиг ван Бетовен, Франц Шуберт

ЛИТЕРАТУРА:

  • Aјнштајн 1991: A. Einstein, Mocart: ličnost i delo, Beograd: Nolit. Aндреис 1976: J. Andreis, Povijest glazbe, Zagreb: Liber Mladost.
  • Дитрих 2004: M. A. Dittrich, The Lieder of Schubert, Lied, Cambridge: Cambridge University Press, 85100.
  • Ђурић-Клајн 1956: S. Djurić-Klajn, Muzika i muzičari, Beograd: Prosveta.
  • Фишер-Дискау 1977: D. Fischer-Dieskau, Schubert’s Songs – A Biographical Study, New York: Knopf.
  • Глауерт 2004: A. Glauert, The Lieder of Carl Philipp Emanuel Bach, Haydn, Mozart and Beethoven, Lied, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Глушчевић 2009: Z. Gluščević, Gete: jedna kratka priča, Beograd: Glasnik.
  • Мојашевић 1968: M. Mojašević, Nemačka književnost – doba prosvetiteljstva,klasike i romantizma, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika.
  • Парснс 2004: J. Parsons, Lied, Cambridge: Cambridge University Press.