РАЗВИЈАЊЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ У ИНСТИТУЦИОНАЛНОМ КОНТЕКСТУ

Липар 76 (2021), (стр. 125-135)

АУТОР(И): Јована Ж. Бојић

Е-АДРЕСА: jovanabojic1@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR76.125B

САЖЕТАК:

Циљ овог рада јесте да укажемо на начин на који се одвија интеракција у институционалном контексту између наставника и ученика, али и између ученика међусобно. Будући да учионицу страног језика одликује најчешће неприродна врста комуникације, приказаћемо технике чија би примена у настави подстакла што природнију интеракцију. Посебно ћемо се бавити трипартитним интеракцијским форматом и његовом улогом као и факторима који могу утицати како позитивно, тако и негативно на усмену продукцију. С тим у вези говорићемо о значају лексике, као важне компоненте у процесу учења страног језика, која представља језичку основу и омогућава ученицима да развију продуктивне вештине. Напослетку ћемо приказати дидактичке активности, које наставник организује унутар учионице, а које могу знатно утицати на развој комуникативне компетенције.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

институционални контекст, страни језик, интеракција, ученик, дидактичке активности, лексика

ЛИТЕРАТУРА:

 • Балбони 2008: P. Balboni, Fare educazione linguistica, Torino: Utet. Борнето 1998: S. Borneto, C’era una volta il metodo, Roma: Carrocci.
 • Корда, Марело 1999: A. Corda, C. Marello, Insegnare e imparare il lessico, Torino: Paravia.
 • Кунан 2002: C.M. Coonan, La lingua straniera veicolare, Torino: Libreria UTET. Дијадори, Палермо, Тронкарели 2009: Р. Diadori, М. Palermo, D. Troncarelli,
 • Manuale di didattica dell’italiano L2, Perugia: Guerra edizioni.
 • Koprivica-Lelićanin, Šuvaković 2011: М. Koprivica-Lelićanin, А. Šuvaković,
 • „Jezičke pojave u asimetričnoj institucijskoj interakciji – slučaj kol centra“, Glasnik Etnografskog instituta SANU, 59/2, 189–206.
 • Koprivica-Lelićanin, M, Šuvaković, A. „Diskurs u učionici stranog jezika“, Pedagogija LXVI 2, 297–306.
 • Мезадри 2003: М. Mezzadri, I ferri del mestiere, Perugia: Guerra edizioni.
 • Točanac-Milivojev 1997: D. Točanac-Milivojev, Metode u nastavi i učenju stranog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Шуваковић 2015: A. Шуваковић, Од интеракције и језичког прилива према разумевању и усменој продукцији у настави страног језика у раном узрасту, Крагујевац: Наслеђе, 31, 187–199.
 • Шуваковић 2017: А. Шуваковић, Учење два страна језика у раном узрасту, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.
 • Шуваковић, Јововић 2019: A. Шуваковић, М. Јововић, „Асиметричност институционалне интеракције у универзитетској настави италијанског језика“, Липар, XX, 69, Универзитет у Крагујевцу.
 • Шуваковић 2020: А. Шуваковић, „Дискурс и улога дискурсних активности у учионици страног језика“, Липар, XXI, 71, Универзитет у Крагујевцу.