ТРОП ВОЗА КАО СИМБОЛ ТРАУМЕ У КЊИЖЕВНОСТИ ХОЛОКАУСТА

Липар 76 (2021), (стр. 69-92)

АУТОР(И): Милица М. Карић

Е-АДРЕСА: comkaric@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR76.069K

САЖЕТАК:

 

Холокауст је јединствен догађај у историји човечанства јер представља умирање милиона људи и умирање хуманизма које је спроведено кроз нову грану индустрије – индустрију смрти. Он представља прекретницу у историји човечанства на свим нивоима: онтолошком, политичком, социолошком, психолошком, економском, технолошком. Они који су преживели ово незамисливо, неговорљиво искуство које се налази „с оне стране имагинације“ и за које не постоји одговарајући језик којим би се исказале незамисливе бруталности и ескалација зла, остају жртве до краја живота. Њихова траума остаје као подсетник посрнућа човека који је постао човеку вук означавајући ХХ век добом трауме. Велика машинерија смрти не би била тако ефикасна да није било транспорта возовима смрти чија је задња станица била средиште пакла у коме „путници“ нестају у пламену. Зато воз постаје један од неизбежних тропова у књижевности Холокауста и код писаца јеврејског порекла и код оних који то нису, али имају потребу да пишу о томе као делу епохе којој припадају. Циљ овог рада је да покаже како различити писци, страни и домаћи, користе троп воза и која све значења он може да добије у романима о Холокаусту. Закључујемо да се троп воза појављује и код писаца који су преживели и код оних који припадају 1,5 генерацији, као и код оних који нису искусили логоре или догађаје Холокауста. Уочавамо жанровске различитости; они који су били у возовима смрти теже реализму док они који их нису искусили трагају за најприкладнијом формом и жанром експериментишући са алегоријом и магијским реализмом.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Други светски рат, Холокауст, књижевност, сећање, памћење трауме, воз

ЛИТЕРАТУРА:

 • Арент2 1964: H.Arendt, Eichmann in Jerusalem, a Report on the Banality of Evil, New York: The Viking Press. <https://platypus1917.org/wp-content/uploads/2014/01/ arendt_eichmanninjerusalem.pdf >. 7.8.2020.
 • Бауман2 2000: Z. Bauman, Modernity and the Holocaust, Cambridge: Polity Press.
 • Вајс 2000: S. Vice, Holocaust Fiction, London and New York: Routledge.
 • Визел2 2006: Е. Wiesel, Night, New York: Hill and Wang. <https://www. yonkerspublicschools.org/cms/lib/NY01814060/Centricity/Domain/2503/NIGHT- FULL-TEXT-PDF.pdf>. 4.9.2019.
 • Давид 2014: F. David, Kuća sećanja i zaborava, Beograd: Laguna.
 • Зихер 1998: E. Sicher (ed.), Breaking Crystal: Writing and Memory After Auschwitz, University of Illinois Press.
 • Зихер 2005: E. Sicher, The Holocaust Novel, New York and London: Routledge.
 • Карут 2016: C. Caruth, Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History, Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.
 • Козински 1999: J. Kosinski, Obojena ptica, Beograd: Mandarin.
 • Козински 2012: B.Т. Lupack and K. Kosinski (eds), Oral Pleasure: Kosinski as Storyteller, New York: Grove Press.
 • Мазовер 2011: М. Mazover, Mračni kontinent: Evropa u dvadesetom veku, Beograd: Arhipelag.
 • Милер и Тауго 2002: N. Miller and J. Tougaw (eds), Extremities: trauma, testimony, and community, Urbana and Chicago: University of Illinois Press.
 • Митровић 2009: А. Митровић, Фашизам и нацизам, Београд: Чигоја штампа.
 • Николић 2017, Ч. Николић: Кућа сећања и заборава Филипа Давида: књижевност, памћење и смрт, “Poznańskie Studia Slawistyczne” 12. Poznań 2017. Publishing House of the Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences, 241–258.Pdf.
 • Паренти 1997: M. Parenti, Blackshirts and Reds: Rational Fascism & the Overthrow of Comunism, San Francisco: City Lights Book.
 • Пинтер 1996: Ashes to Ashes, London: Faber.
 • Пинтер 2011: H. Pinter, Novi svetski poredak, Beograd: Arhipelag. Томас 2012: D. M. Tomas, Beli hotel, Beograd: Odiseja.
 • Торуп 2013: M. Torup, Perverzija razuma – kontraprosvetiteqstvo i dvestagodišnji rat protiv vladavine razuma, Beograd: IP Albatros.
 • Фредерикс 2010: K. Federics, Perspectives on Diseases and Disorders, Post-Traumatic Stress
 • Disorder, Detroit: Greenhaven Press, <https://archive.org/details/posttrauma- ticstr0000unse>. 10.7.2018.
 • Шварц 1999: Р. Д. Шварц, Imagining the Holocaust, New York, St Martin’s Press, <https://archive.org/details/imaginingholocau00schw/page/n9>, 1.6.2019.