„КО КАЖЕ ДА У СВЕТЛОСТ?“ „ИСТОЧНИЦE“ ЉУБОМИРА СИМОВИЋА

Липар 76 (2021), (стр. 41-51)

АУТОР(И): Младен В. Станић

Е-АДРЕСА: mladens1994@yahoo.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR76.041S

САЖЕТАК:

Лирско интонирање епске тематике, библијског и митолошког наслеђа и средњовековне структурираности поредака на овом и оном свету, кроз општост и сложеност проблема егзистенцијалне и есенцијалне природе човека, збирка Источнице, Љубомира Симовића, конкретизује контрастираним, медитативним, често травестираним или пародираним до- живљајима света у ком обитавају и удовице, и мајке, и чежњиве жене, једнако као и војни команданти, шнајдери и носиоци завета, а чије се једине животне извесности препознају у борби и трпљењу. Сагледавањем структуре Симовићеве збирке покушаћемо да поставимо извесне координате у несагледивом простору чија је граница људска жеља за освајањем   и трајањем и времену које безобзирно и вечито се понављајући тече: од првог Исусовог доласка на земљу до данашњег ишчекивања новог доласка Богочовека, не бисмо ли успели да део сложеног песничког света, бременитог значењима, промислимо и одредимо у односу на људски дух и својствену му природу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

поезија, Љубомир Симовић, Источнице, мит, религија, Принцип Женског, Принцип Мушког

ЛИТЕРАТУРА:

 • Аћимовић Ивков 2011: М. Аћимовић Ивков, „Лирске минијатуре Љубомира Симовића”. Песничке вертикале Љубомира Симовића. Београд: Институт за књижевност и уметност, Београд: Учитељски факултет, Требиње: Дучићеве вечери поезије.
 • Андрић, И. Андрић, Разговор с Гојом. Текст есеја доступан на сајту: https://www. rastko.rs/likovne/delo/10109 Последња посета сајту: 21. август 2021.
 • Бахтин 1987: M. Bahtin Stvaralaštvo Fransoa Rablea : i narodna kultura srednjega veka i renesanse, (Sa ruskog preveli Ivan Šop i Tihomir Vučković), Beograd: Nolit.
 • Брајовић 2011: Т. Брајовић, ,,Свет наопако: иронијска апокалипса у поезији Љубомира Симовића, Песничке вертикале Љубомира Симовића, Београд:
 • Институт за књижевност и уметност, Београд: Учитељски факултет, Требиње: Дучићеве вечери поезије.
 • Ван Генеп 2005: А. Ван Генеп, Обреди прелаза, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Владушић 2013: С. Владушић, Третман мита у поезији Миодрага Павловића, Љубомира Симовића и Бранка Миљковића, Научни састанак слависта у Вукове дане: Развојни токови српске поезије. Београд: Чигоја штампа.
 • Елиот 1963: T. S. Eliot, Izabrani tekstovi. (Prevela sa engleskog Milica Mihailović) Beograd: Prosveta.
 • Јовановић 2011: А. Јовановић, Песничке вертикале Љубомира Симовића, Песничке вертикале Љубомира Симовића, Београд: Институт за књижевност и уметност, Београд: Учитељски факултет, Требиње: Дучићеве вечери поезије.
 • Кулишић, Петровић, Пантелић 1970: Ш. Кулишић, П. Петровић, Н. Пантелић, Српски митолошки речник, Београд: НОЛИТ.
 • Ђорђевић 2011: Б. Ђорђевић, Да ли је могуће завршити песму, Песничке вертикале Љубомира Симовића, Београд: Институт за књижевност и уметност, Београд: Учитељски факултет, Требиње: Дучићеве вечери поезије.
 • Матицки 2011: М. Матицки, Источнице и начела поетике Љубомира Симовића, Песничке вертикале Љубомира Симовића, Београд: Институт за књижевност и уметност, Београд: Учитељски факултет, Требиње: Дучићеве вечери поезије.
 • Нојман 2015: E. Nojman, Velika majka: fenomenologija ženskih oblika nesvesnog. (Sa nemačkog preveli Milutin Stanisavac i Mirjana Sorvović) Beograd: Fedon, Beograd: Portal.
 • Париповић 2011: С. Париповић, Метричка структура Шлемова Љубомира Симовића, Песничке вертикале Љубомира Симовића, Београд: Институт за књижевност и уметност, Београд: Учитељски факултет, Требиње: Дучићеве вечери поезије.
 • Поповић 2017: Б. Поповић, Обједињавање: о поезији Љубомира Симовића, претежно, Београд: Танеси, Ваљево: Топаловић.
 • Радуловић 2017: М. Радуловић, Српсковизантијско наслеђе у српском послератном модернизму. Београд: Институт за књижевност и уметност.
 • Самарџија 2008: С. Самарџија, Биографије епских јунака, Београд: Друштво за српски језик и књижевност.
 • Симовић 1999: Љ. Симовић, Сабране песме I. Београд: Стубови културе, Београд: Репортер.
 • Стефановић Караџић 1852: В. Стефановић Караџић, Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима. Беч: сакупио и на свет издао Вук Стефановић Караџић. Штампано у штампарији јерменског манастира.
 • Стефановић Караџић 1845: В. Стефановић Караџић, Народне пјесме. Књига друга, у којој су пјесме јуначке најстарије. Беч: сакупио и на свет издао Вук Стефановић Караџић. Штампано у штампарији јерменског манастира.
 • Стојановић 1905: Р. Стојановић, Црнотравски речник, Српски дијалектолошки зборник, књ. LVII. Ур. С. Реметић. Београд: Институт за српски језик САНУ.
 • Фрај 1999: Н. Фрај, Песничка митологија. (Са енглеског превела Тања Булатовић) Београд: Књижевна реч, Београд: Dinex.
 • Црњански 2019: М. Црњански, Дневник о Чарнојевићу. Београд: Vulkan izavaštvo.
 • Чајкановић 1973: В. Чајкановић, Мит и религија у Срба, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Шеатовић Димитријевић 2011: С. Шеатовић Димитријевић, Нада и светлост: култ Богородице у Симовићевој поезији”. Песничке вертикале Љубомира Симовића. Београд: Институт за књижевност и уметност, Београд: Учитељски факултет, Требиње: Дучићеве вечери поезије.
 • Шоп 1983: И. Шоп, Митске слике Источнице, Нови Сад: Савременост.