О КАРАКТЕРИСТИКАМА ЕКСПРЕСИВА У РОМАНУ „НАШЕ ТАМНОВАЊЕ“ ЈЕЗДИМИРА ДАНГИЋА

Липар 76 (2021), (стр. 25-39)

АУТОР(И): Душан М. Пејић

Е-АДРЕСА: pejic.dusan96@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR76.025P

САЖЕТАК:

У раду је ријеч о експресивној лексици као језичко-стилској доминанти Дангићевог романа Наше тамновање. Из романа ексцерпирана грађа у раду је разврстана по морфолошким  и семантичким критеријумима. Нарочита пажња посвећена је оним лексемама које су од Дангићевог времена до данас ишчезле из активног лексичког слоја или је њихова употреба територијално ограничена, тако да је рад замишљен и као мали прилог проучавању историјата експресивне лексике у Срба. Указано је на стилске ефекте употребе експресивне лексике у књижевноумјетничком дјелу, а нарочито у смислу коришћења експресива као средства за карактеризацију ликова језиком.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

експресивна лексика, експресив, емоција, оцјена, метафоричка деривација, конотација, хипокористичност, пејоративност

ЛИТЕРАТУРА:

Извор:
 • Мирољуб Богић (Јездимир Дангић), Наше тамновање, Тузла: Штампарија Јован Петровић, 1938.
Библиографија (коришћена литература):
 • Бабић 2015: М. Бабић, Синтаксички и стилистички огледи, Београд: Јасен.
 • Бјелетић 1995: M. Bjeletić, „Turcizmi u srpskohrvatskoj terminologiji srodstva”, у: Јужнословенски филолог, LI, уредник Милка Ивић, Београд: Институт за српски језик САНУ, 203–221.
 • Ђурић Мишина 2017: В. Ђурић Мишина, Нови прилози за биографију војводе Јездимира Дангића, треће издање, Београд: ауторово издање.
 • Јовановић 2018: Ј. Б. Јовановић, Лексика погрдног значења у именовању човека     у српском језику, Београд: Универзитет у Београду, Филолошки факултет, необјављена докторска дисертација, линк: https://uvidok.rcub.bg.ac.rs (20. 5. 2020)
 • Клаић 1978: B. Klaić, Rječnik stranih riječi, Zagreb: Nakladni zavod MH.
 • Ковачевић 2006: М. Ковачевић, О типовима и стилским особинама дисфемизама и еуфемизама, у: Списи о стилу и језику, Бања Лука: Књижевна задруга, 126–178.
 • Ковачевић 2013: М. Ковачевић, Српски писци у озрачју стилистике, Београд: „Филип Вишњић”.
 • Принс 2011: Dž. Prins, Naratološki rečnik. Prevela s engleskog: Brana Miladinov. U originalu: Gerald Prince Dictionary of Narratology Revised Edition, 2003, Lincoln and London, University of Nebraska Press, 2003. Beograd: Službeni glasnik.
 • Радојчић 2010: Ј. С. Радојчић, Биографије Срба западно од Дунава и Дрине, књига I, Нови Сад: Прометеј.
 • Ристић 2004: С. Ристић, Експресивна лексика у српском језику: теоријске основе  и нормативно-културолошки аспекти, Београд: Институт за српски језик САНУ.
 • РСАНУ 1959: Речник српскохрватског књижевног и народног језика, Београд: Српска академија наука, Институт за српски језик.
 • РСЈ 2011: Речник српскога језика, Нови Сад: Матица српска.
 • Тошовић 2004: Б. Тошовић, „Експресивност”, у: Стил, Београд: Међународно удружење „Стил”. 2004. 25–61. Линк: https://www.rastko.rs/cms/files/books/
 • 49c94a2930469 (19. 5. 2020)
 • Тешић 1990: G. Tešić, Utuljena baština, Beograd: Književno-izdavačka zadruga Dositej.
 • Шкаљић 1966: A. Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo: „Svjetlost” Izdavačko preduzeće.