СИНТАКСИЧКО-СТИЛИСТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЈЕДИНИЦА БЕЗ ПРЕДИКАТА У РОМАНУ „ТВРЂАВА“ МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА

Липар 76 (2021), (стр. 11-23)

АУТОР(И):  Јулијана С. Деспотовић

Е-АДРЕСА: julijana.stevanovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR76.011D

САЖЕТАК:

Циљ рада јесте анализа синтаксичко-стилистичких карактеристика је- зичких конструкција без предиката у роману Тврђава Меше Селимовића. Из корпуса издвојене примере најпре ћемо анализирати са синтаксичког аспекта, утврђујући статус оваквих језичких јединица, а потом ћемо се бавити њиховом употребном вредношћу. Издвојићемо оне јединице које настају поступком парцелације реченичне структуре и које су контекстуално условљене, а потом оне беспредикатске јединице које нису настале поступком парцелације. Ту спадају елипсе, наспрамне номинације, затим контекстуално укључени упитни искази, те вокативни искази. Све ове јединице, у односу на парцелисане исказе, показују већи степен како структурне тако и значењске самосталности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

синтакса, стилистика, елипса, Тврђава, јединице без предиката

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОР
 • Селимовић 2017: M. Selimović, Romani, Beograd: Vulkan.
ЛИТЕРАТУРА
 • Бабић 2019: М. Бабић, Екскламативне конструкције у српском језику, Андрићград: Андрићев институт.
 • Белић 1998: А. Белић, Општа лингвистика: о језичкој природи и језичком развитку, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Вујевић 2017: В. Вујевић, Елипса у српском и енглеском, Београд: Јасен. Вулетић 2006: B. Vuletić, Govorna stilistika, Zagreb: FF press.
 • Деспотовић  2020:  Ј.   Деспотовић,   Експресивност   беспредикатских   питања у драмском тексту, у: Експресивност у српском језику, Зборник радова са XIV међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, одржаног  на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу  (25–27.  X  2019)  [проф. др Милош Ковачевић, проф. др Јелена Петковић], Крагујевац: Филолошко- уметнички факултет, 2020, 171–179.
 • Живковић 2001: Речник књижевних термина (ур. Д. Живковић), Београд: Институт за књижевност и уметност.
 • Катичић 1971: R. Katičić, Jezikoslovni ogledi, Zagreb: Školska knjiga.
 • Катнић Бакаршић 2001: М. Катнић Бакаршић, Стилистика, Сарајево: Љиљан.
 • Ковачевић 2012а: М. Ковачевић, Лингвостилистика књижевног текста, Београд: СКЗ.
 • Ковачевић 2012б: М. Ковачевић, Синтакса и стилистика упитних исказа у роману Господска улица Ранка Рисојевића, у: М. Ковачевић (ред.), Наука и идентитет. Филолошке науке, Посебна издања, Научни скупови, књига 6/1, Универзитет у Источном Сарајеву, Пале: Филозофски факултет, 67–87.
 • Ковачевић 2015: Стилистика и граматика стилских фигура, Београд: Јасен.
 • Маретић 1963: T. Maretić, Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, Zagreb: Matica hrvatska.
 • Новокмет 2012: С. Новокмет, Сликовитост поредбених конструкција у роману Тврђава Меше Селимовића, у: М. Ковачевић (ред.), Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2011. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1, 239–247.
 • Пипер и др. 2005: П. Пипер и др, Синтакса савременога српског језика, Београд – Нови Сад: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига – Матица српска.
 • Радојевић 2016: D. Radojević, Sintaksičko-stilističke karakteristike eliptičnih rečenica u književnoumjetničkim tekstovima (na primjerima iz jezika međuratne crnogorske pripovjedačke proze), у: Rasprave, Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42/2, 2016, 587–598.
 • Симић 2000: Р. Симић, Основи синтаксе српскога језика, Београд – Никшић: Филолошки факултет, Научно друштво за неговање и проучавање српског језика – Јасен.
 • Стевановић 1974: Михаило Стевановић, Савремени српскохрватски језик: (граматички системи и књижевнојезичка норма) II. Синтакса, Београд: Научна књига.
 • Стевановић 2019: Ј. Стевановић, Досадашња проучавања непредикатских реченица у науци о српском језику, у: М. Ковачевић, Ј. Петковић (ред.), Савремена проучавања језика и књижевности, Зборник са X научног скупа младих филолога, Крагујевац: ФИЛУМ, 177–185.
 • Ћевриз Нишић 2013: В. Ћевриз Нишић, Кумулација синтаксичких јединица са анафорском компонентом у роману Тврђава Меше Селимовића, у: М. Ковачевић (ред.), Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије одржаног 14. марта 2012. године на Филолошко- уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1, 331–341.