СИНТАКСИЧКО-СТИЛИСТИЧКЕ ОСОБЕНОСТИ ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА У ПЕСМАМА „ЖЕНИДБА БЕГА ЉУБОВИЋА“ И „ЗИРКА КАЈОВИЋА“ РАДОВАНА БЕЋИРОВИЋА

Липар 75 (2021), (стр. 211-227)

АУТОР(И): Арсеније М. Сретковић

Е-АДРЕСА: arsenijekg034@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR75.211S

САЖЕТАК:

У раду се са стилистичког и синтаксичког становишта разматрају глаголски облици из песама Женидба бега Љубовића и Зирка Кајовића. Поступак анализе обухвата синтаксички индика- тив, синтаксички релатив, квалификатив, гномски облик, приповедачки облик и апсолутив. Разматрају се референцијалност и нереференцијалност глаголских облика. Имајући у виду да се глаголски облици најчешће комбинују, разматрају се стилистички ефекти комбинација глаголских облика. Циљ овога рада јесте утврђивање инвентара глаголских облика и њихо- вих синтаксичко-стилистичких особености. У раду је коришћена аналитичко-дескриптивна метода. Анализа је показала да се у песмама Радована Бећировића среће богат инвентар глаголских облика. За означавање прошлости употребљавају се перфекат, крњи перфекат, плусквамперфекат, имперфекат, аорист и презент у својој секундарној функцији. У обема песмама будућност се исказује футуром првим, а осим њега у песми Женидба бега Љубовића среће се футуроид. Презент, аорист, имперфекат и крњи перфекат, јесу облици чије сти- листичке особености доприносе актуелности, доживљености, динамичности и драматичности догађаја о којима се саопштава. У томе им се придружује императив глаголски начин.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Радован Бећировић, стилистика, синтакса, глаголски облици, индикатив, релатив, футуроид

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОР

Бећировић 2011: Р. Бећировић, Царев Лаз, Подгорица: Октоих.

ЛИТЕРАТУРА

Алексић, Б. (2017), Стваралачки феномен: Радован Бећировић, Никшић: Институт за српску културу.

Вељовић 2016: Б.  Вељовић,  Глаголска  времена  за  казивање  прошлих  радњи у роману Бестјелесна Бранка Брђанина Бајовића, Крагујевац: Наслеђе, 35, Крагујевац, 45–66.

Вуковић 1967: Ј. Вуковић, Синтакса глагола, Сарајево: Завод за издавање уџбеника.

Ђорђевић Белић 2017: С. Ђорђевић Белић, Фигура гуслара, Београд: Институт за књижевност и уметност.

Ковачевић 2014: М. Ковачевић, Може ли се рећи: Ја ћу да дођем, Језик данас, 1-2, Нови Сад, 10–27.

Пипер и др. 2005: П. Пипер и др., Синтакса савременога српског језика, Београд: Институт за српски језик САНУ.

Симић 2002: Р. Симић, Српска граматика 2, Београд: Јасен.

Симоновић 2011: Б. Симоновић, Од млинара до барда, Подгорица: Октоих.

Станојчић, Поповић 2010: Ж. Станојчић, Љ. Поповић, Граматика српског језика, Београд: Креативни центар.

Танасић 1996: С. Танасић, Презент у савременом српском језику, Београд: Институт за српски језик САНУ.

Шћепановић 1998: М. Шћепановић, Напомена уз Рјечник, у: Б. Алексић (уред.), Стабљике српства, Цетиње: Светигора, 579.