PARIZ I BERLIN KAO KULTURNE PRESTONICE IZMEĐU DVA SVETSKA RATA I NJIHOV UTICAJ NA KULTURNE PRILIKE U SRBIJI

Lipar 75 (2021), (str. 13-26)

AUTOR(I): Ana M. Vujović

E-ADRESA: ana.vujovic@uf.bg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR75.013V

SAŽETAK:

Mesto i uloga Pariza i Berlina kao prestonica dve centralne evropske države, ali i kao prestonica kulturnih zbivanja u prvoj polovini 20. veka, a posebno u periodu između dva svetska rata, mogu se proučavati iz različitih aspekata. Njihova kreativna energija i snažan kulturni uticaj koji su imali na ostatak sveta nesumnjivi su, i pre i posle ovog perioda. Želeli bismo da u ovom radu navedemo osnovne elemente njihovih kulturnih aktivnosti, uporedimo njihove kulturne akcije i izdvojimo ono što ih je činilo toliko privlačnim za druge zemlje. Cilj rada je da analizira uticaj ove dve prestonice i države na kulturne prilike u tadašnjoj Srbiji kao delu Kraljevine Jugoslavije i u njenoj prestonici Beogradu, posebno imajući u vidu vrlo različite polazne tačke u odnosima prema pomenutim zemljama: dok je Francuska bila tradicionalni saveznik i veliki prijatelj posle Prvog svetskog rata, odnos prema Nemačkoj bio je znatno drugačiji i opterećen ratnim sukobima i stradanjima. Zaključak je da je u datom periodu dominantan bio kulturni uticaj Francuske koja je smatrana prijateljem kome se neki propusti mogu i oprostiti, dok se, s druge strane, na Nemačku dugo gledalo sa podozrenjem, a potom su se razvili veće poverenje i saradnja, koji su na kraju opet dovedeni u pitanje u predvečerje novog svetskog rata.

KLJUČNE REČI:

Pariz, Berlin, Francuska, Nemačka, međuratni period, kulturni uticaj, Srbija

LITERATURA:

Cvetković 2010: V. Cvetković, „La présence économique de la France en Yougoslavie 1918-1940”, in: La Serbie et la France – une alliance atypique, dir. Dušan Bataković, Belgrade: Académie serbe dessciences et des arts, Institut des Etudes balkaniques, 557–576.

Šotra 2008: T. Šotra, „Autour de la francophonie et de la francophilie en Serbie”; The Romance Balkans, Belgrade: Collection of papers, Institute for Balkan Studies, 339–350.

Wolton 2003: D. Wolton, L’Autre Mondialisation, Paris: Flammarion.

Vujović 2011: A. Vujović, Srpsko-francuska kulturna susretanja, Beograd: Učiteljski fakultet.

Vujović 2019: A. Vujović, Fenomen francuskog kulturnog uticaja u međuratnoj Jugoslaviji, Kultura 164, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, 196–214.

Gašić 2005: R. Gašić,  Beograd u hodu ka Evropi. Kulturni uticaji Britanije  i Nemačke na beogradsku elitu 1918–1941, Beograd: Institut za savremenu istoriju.

Zvijer 2018: N. Zvijer. Kratak osvrt na neoliberalnu agendu u kulturi. Srbija u uslovima krize neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije, 95–107. ‹https://www.researchgate.net/publication/332472330_Kratak_osvrt_na_neoliberalnu_agendu_u_kulturi›. 01.05.2020.

Ibrovac 1940: M. Ibrovac, „Srpski đaci u Francuskoj”, Knjiga o Francuskoj, Beograd: Društvo prijatelja Francuske.

Urošević 2019: M. Urošević, Dijalektika dominacije i otpora u studijama kulture, Kultura 164, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, 369– 390.

Šobe 2014: F. Šobe, L. Marten, Međunarodni kulturni odnosi, Beograd: KLIO.