ПРОБЛЕМАТИКА МАЈЧИНСТВА У РОМАНУ „ВОЉЕНА“ ТОНИ МОРИСОН

Липар 74 (2021), (стр. 187-201)

АУТОР(И): Јелена М. Абула

Е-АДРЕСА: jelena_abula@yahoo.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR74.187A

САЖЕТАК:

Овај рад се бави испитивањем концепта мајчинства у светлу црног феминизма у роману Вољена ауторке Тони Морисон. Морисонова, једна од најзначајнијих књижевница 20. века, настоји да прикаже развој афро-америчке заједнице и институције мајчинства у друштву које карактеришу бесмислене поделе између расе, класе и полова. Ропство проблематизује концепт мајчинства које представља спону различитих ставова обликованих према раси, полу и класи. Због тога Морисонова користи потиснуте гласове афро-америчких мајки да се позабави проблематиком мајчинства у ропству. Рад истражује сложеност ропства и његов утицај на мајчинство, снажну идеологију путем које се преноси афро-америчка традиција и издваја мајчинство као доминантан мотив који спаја женске ликове у роману Вољена.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

мајчинство, црни феминизам, раса, потиснути гласови афро-америчких мајки, ропство

ЛИТЕРАТУРА:

Батлер-Еванс 1989: E. Butler-Evans, Race, Gender, and Desire: Narrative Strategies in the Fiction of Toni Cade Bambara, Toni Morrison, and Alice Walker, Philadelphia: Temple University Press.

Бејкерман 1978: Ј. Bakerman, The Seams Can’t Show: An Interview with Toni Morrison, Black American Literature Forum, 12(2), 56–60.

Богдановић 2009: V. Bogdanović, Pačvork romani Alis Voker i Toni Morison, Beograd: Zadužbina Andrejević.

Вокер: Walker, А. ”In Search of Our Mothers’ Gardens, Womanist Prose”. ‹http://l- adam-mekler.com/walker_in-search-of.pdf›. 21.6.2020.

Вукчевић 2018: R. Vukčević, Istorija američke književnosti, Novi Sad: Akademska knjiga.

Изгарјан 2002: А. Izgarjan, Neprekinuta crna priča, Beograd: Zadužbina Andrejević.

Јовановић 2012: А. Jovanović, Glasovi i tišine: u kritičkom diskursu o britanskoj književnosti dvadesetog veka, Beograd: Mono i Manjana.

Колинс 2000: P. H. Collins, Black Feminist Thought, New York: Routledge.

Кристијан 1994: B. Christian, “An Angle of Seeing: Motherhood in Buchi Emecheta’s Joys of Motherhood and Alice Walker’s Meridian”, in: Glenn, E. et al (eds), Mothering: Ideology, Experience, Agency, New York: Routledge, 95–121.

Морисон 1995: Т. Morrison, “The Site of Memory”, in: Inventing the Truth: The Art and Craft of Memoir, (ed. William Zinsser), Boston; New York: Houghton Mifflin, 83–102.

Морисон 2013: Т. Morison, Voljena, prev. Dijana Radinović, Beograd: Laguna.

Рејно 2007: C. Raynaud, “Beloved or the Shifting Shapes of Memory”, in: The Cambridge Companion to Toni Morrison (ed. Justin Tally), New York: The Cambridge University Press, 43–58.

Робертс 1999: D. E. Roberts, “Mothers Who Fail to Protect Their Children: Accounting for Private and Public Responsibility”, in: Mother Troubles: Rethinking Contemporary Maternal Dilemmas (eds. Hanigsberg, J. and Ruddick, S.), Boston: Beacon, 31–49.

Скарпа 1991: G. Scarpa, Narrative Possibilities at Play in Toni Morrison’s Beloved. MELUS, 17(4), 91.

Спивак 1993: G. Spivak, Gayatri, ”Can the Subaltern Speak”, in: Chrisman, L. and Patrick W. Colonial Discourse and Post-colonial Theory: A Reader, New York: Harvester Wheatsheaf, 66–11.

Спивак 2011: G. Spivak, Mogu li podređeni da govore?, prev. N. Karanfilović i A. Luburić-Cvijanović, Polja, god. 56, br. 468, 91–132.

Хачион 1996: L. Hačion, Poetika postmodernizma: istorija, teorija, fikcija, prev. V. Gvozden i Lj. Stanković, Novi Sad: Svetovi.

Хол 1994: C. Hall, Beyond the “Literary Habit”: Oral Tradition and Jazz in Beloved. MELUS, 19(1), 89–95.