АНАЛИЗА ОРВЕЛОВИХ ПОГЛЕДА НА ИДЕЈЕ СОЦИЈАЛИЗМА У „ЖИВОТИЊСКОЈ ФАРМИ“ И „1984“.

Липар 74 (2021), (стр. 67-85)

АУТОР(И): Павле Антонијевић

Е-АДРЕСА: antantonijevic.pavle@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR74.067A

САЖЕТАК:

Рад има за предмет анализу последња два књижевна дела Џорџа Орвела, Животињску фарму и 1984, из угла испитивања његових политичких уверења. Дела о којима је реч, остала су обележена првенствено као оштре осуде стаљинизма и тоталитарних механизама власти, односно својеврсна опомена потомству о могућностима потпуног покоравања слободе и индивидуалности. Ипак, овај рад се не бави Орвеловом критиком тоталитаризма, већ му је циљ да преиспита она места у делу у којима се могу пратити ставови Џорџа Орвела према теоријском социјализму, као и његов поглед на капитализам и либералну демократију. Паралелно су анализирани ставови из Животињске фарме и 1984, са циљем да се испита да ли је дошло до промене у књижевном приступу аутора када је реч о поменутим темама, при чему је узет у обзир различити карактер ова два дела. Уз Орвелова дела, као примарне изворе, истраживање се ослања на новију литературу која се бави односом Џорџа Орвела према социјализму. Истраживањем је утврђено да је Орвел у оба књижевна дела, која     су била предмет истраживања, задржао своја политичка уверења, односно приврженост демократском социјализму. Ова доследност, праћена критиком капитализма, посебно је уочљива у Животињској фарми, услед другачијег карактера тог дела, али је она присутна и у 1984. Закључак је да је Орвелово дело, услед дискурса који је током Хладног рата формиран на Западу, поједностављивано, при чему није у довољној мери наглашавана стварна идеолошка позадина аутора која је битно утицала на његово стваралаштво.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Џорџ Орвел, Животињска фарма, Хиљаду девесто осамдесет четврта, демократски социјализам, капитализам, стаљинизам, либерализам

ЛИТЕРАТУРА:

Алблоли, Алусами 2019: А. М, Albloly, М, A. A. H. Alhusami, “George Orwell’s Animal Farm and Nineteen Eighty Four as Timeless Scenarios: A Political Perspective”, European Academic Research 7 (9/2019): 4627–4642.

Баундс 2009: P. Bounds, Orwell and Marxism. The Political and Cultural Thinking of George Orwell, London-New York: I.B. Tauris-Co Ltd.

Бернхам 1941: Burnham, James. The Managerial Revolution: What is Happening in the World. New York: John Day Co, 1941.

Бовкер 2003: G. Bowker, George Orwell, London: Hachette Digital.

Вајт 2008: R. White, “George Orwell: Socialism and Utopia“, Utopian Studies 19 (1/2008): 73–95.

Ворнер 1983: J. Warner, Liberalism and Marxism in the Work of George Orwell. Докторска дисертација, Oxford University.

Дикстејн 2007: M. Dickstein, “Animal Farm: history as fable“, in John Rodden (edited by), The Cambridge Companion to George Orwell, Cambridge: Cambridge University Press, 133–145.

Живковић 2009: Д. Живковић, „Наметнути идентитет у роману 1984. Џорџа Орвела”, у Весна Лопичић, Биљана Мишић Илић (уредници), Језик, књижевност, идентитет. Зборник радова, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 194–201.

Кар 2010: C. L, Carr, Orwell, Politics and Power, New York: Continuum.

Кларк 2001: B. Clarke, ”Orwell and the Evolution of Utopian Writing“, in Alberto Lazaro (edited by), Тhe Road From Georgy Orwell: His Achievement and Legacy, Bern: Peter Lang, 225–250.

Крик 1980: B. Crick, George Orwell: A Life, Toronto: Sutherland House.

Крик 2007: B. Crick, “Nineteen Eighty-Four: context and controversy”, in John Rodden (edited by), The Cambridge Companion to George Orwell, Cambridge: Cambridge University Press, 146–160.

Лирс 1985: T. J. Lears, “Тhe Concept of Cultural Hegemony: Problems and Possibilities“, The American Historical Review 90 (3/1985): 567–593.

Литман 2018: G. Littmann, “Why Don’t the Proles Just Take Over?“, in Ezio Di Nucci and Stefan Storrie (edited by), 1984 and Philosophy: Is Resistance Futile?, Chicago: Open Court, 42–54

Њусингер 1999: J. Newsinger, Orwell’s Politics. New York: Palgrave.

Њусингер 2018: Ј. Newsinger, Hope Lies in the Proles. George Orwell and the Left, London: Pluto Press.

Пимлот: The Orwell Foundation: B. Pimlott, “Introduction to Nineteen Eighty-Four”, ‹ https://www.orwellfoundation.com›09.06.2021.

Реш 1997: R. P. Resch, “Utopia, Dystopia, and the Middle Class in George Orwell’s Nineteen Eighty-Four“, Boundary 2 24 (1/1997): 137–176.

Ривс 1984: R. B. Reaves, “Orwell’s “Second Thoughts on James Burnham” and 1984”, College Literature 11 (1/1984): 13–21.

Роден 2020: J. Rodden, Becoming George Orwell. Life and Letters, Legend and Legacy. Princeton: Princeton University Press.

Роси, Роден 2007: J. Rossi, J. Rodden, “A political writer“, in John Rodden (edited by), The Cambridge Companion to George Orwell, Cambridge: Cambridge University Press, 1–12.

Сен 2015: S. Senn, “All Propaganda is Dangerous, but Some are More Dangerous than Others: George Orwell and the Use of Literature as Propaganda”, Journal of Strategic Security 8 (3/2015): 149–161.

Фиршов 2007: P. E. Firchow, Modern Utopian Fictions: from H. G. Wells to Iris Murdoch, Washington. D. C: The Catholic University of America Press.

Хендрикс, Вестергард 2018: F. V. Hendricks, M. Vestergaard, “Post-Factual Democracy“, in Ezio Di Nucci and Stefan Storrie (edited by), 1984 and Philosophy: Is Resistance Futile?, Chicago: Open Court, 273–286.

Хобсбаум: Тhe Orwell Foundation: E. Hobsbawm, “Intellectuals and The Spanish Civil War“, ‹ https://www.orwellfoundation.com›09.06.2021. (текст је објављен као скраћено поглавље из књиге: Hobsbawm, Eric, Revolutionaries. Abacus: London 2007)

Џордан 2009: J. Jordan. “The Unsung Artistry of George Orwell: The Novels from Burmese Days to Nineteen Eighty-Four” , The Modern Language Review, Vol. 104, No. 3, pp. 852–854.