ПРАВОПИСНЕ ГРЕШКЕ У МЕЂУЈЕЗИКУ СРБОФОНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ УЧЕ ТИПОЛОШКИ СРОДНЕ ЈЕЗИКЕ (ИТАЛИЈАНСКИ КАО L2 И ШПАНСКИ КАО L3)

Липар 73 (2020), (стр. 217-231)

АУТОР(И): Марија Н. Вујовић

Е-АДРЕСА: skolalogosbeograd@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR73.217V

САЖЕТАК:

Студије које се баве анализом међујезика вишејезичних говорника у жижи су интересовања лингвиста у протекле три деценије, од када су емпиријска истраживања доказала да механизми учења трећег језика представљају потпуно другачији процес у односу на процес учења другог језика, и да учеников и матерњи и нематерњи језик могу бити ресурс за трансфер приликом учења новог језика. Рад анализира правописне грешке које праве вишејезични србофони студенти филологије који студирају два типолошки слична језика – италијански и шпански, а које су настале као последица негативног трансфера из једног у други језик. Идентификоване и класификоване грешке указују на чињеницу да су управо међујезичке сличности те које доводе до појаве негативног трансфера код типолошки сродних језика, иако ниједан од њих није (најдоминантнији) матерњи језик.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

правописне грешке, међујезик, трансфер, језичка типологија, L2, L3, шпански, италијански, српски

ЛИТЕРАТУРА:

Ахукана и др. 1981: J. Ahukanna et al., Inter- and intra-lingual effects in learning a third language, USA: Modern Language Journal, 65, 281–287.

Бардел, Фолк 2007: C. Bardel, Y. Falk, The role of the second language in third language acquisition: The case of Germanic syntax. Second Language Research, USA: Second Language Research, 23, 459–484.

Вилијамс, Хамaрберг 1998: S. Williams, B. Hammarberg, Language switches in L3 production: Implications for a polyglot speaking model, Oxford: Applied Linguistics, 19, 295–333.

Галеоте Морено 2002: M. Galeote Moreno, Adquisición del lenguaje. Problemas, investigación y perspectivas, Madrid: Pirámide.

Гросева 1998: M. Groseva, Dient das L2-System als ein Fremdsprachenlernmodell? u: B. Hufeisen y B. Lindermann (ed.), Tertiärsprachen: Theorien, Modell, Methoden. Tübingen: Stauffenburg, 21–30.

Де Анђелис, Селинкер 2001: G. De Angelis, & L. Selinker, Interlanguage transfer and competing linguistic systems in the multilingual mind, in: J. Cenoz, B. Hufeisen, & U. Jessner (ed.), Bilingual Education and Bilingualism, Clevedon: Multilingual Matters, 42–58.

Де Анђелис: G. De Angelis. Third or additional language acquisition. Multilingual Matters. 2007. ‹https://books.google.rs/books/about/Third_Or_Additional_

Language_Acquisition.html?id=OCTSJfLKh-4C&redir_esc=y›. 22.01.2017.

Де Бот 1992: K. De Bot, A Bilingual Production Model: Levelt’s ‘Speaking’ Model Adapted, Oxford: Applied Linguistics, 13, 1–24.

Де Диос Мартинес Агудо 2004: J. De Dios Martínez Agudo, Transferencia lingüística en el aprendizaje de una lengua extranjera, Granada: Editorial Geu.

Дуел 1998: J.M. Dewaele, Lexical inventions: French interlanguage as L2 versus L3, Oxford: Applied Linguistics, 19, 471–490.

Јарвис, Павленко 2008: S. Jarvis, A. Pavlenko, Crosslinguistic influence in language and cognition, New York: Rutledge.

Келерман 1979: Е. Kellerman, Transfer and non-transfer: Where we are now, Cambridge: Studies in Second Language Acquisition, 2, 37–57.

Кордер 1983: S.P. Corder, A role for mother tongue, in: S.M. Gass & L. Selinker (уред.), Language transfer in language learning, Rowley, MA: Newbury House, 85–97.

Марфи: Murphy, S. Second language transfer during third language acquisition. Teachers College, Columbia University Working Papers in TESOL & Applied Linguistics.        2003.       ‹https://journals.cdrs.columbia.edu/wp-content/uploads/sites/12/2015/05/3.-Murphy-2003. pdf.›. 20.02. 2017.

Одлин 1989: Т. Odlin, Language transfer: Cross-linguistic influence in language learning, Cambridge: Cambridge University Press.

Рингбом 1986: H. Ringbom, Crosslinguistic influence and the foreign language learning process, in: M. Sharwood Smith & E. Kellerman (ed.), Crosslinguistic influence in second language acquisition. Oxford: Pergamon Press, 150–162.

Рингбом 2001: Н. Ringbom. Lexical transfer in L3 production, in: J. Cenoz, B.Hufeisen, & U. Jessner Long (ed.), Bilingual Education and Bilingualism, Clevedon: Multilingual Matters. 59–68.

Ромеро Дуењас, Гонсалес Ермосо 2015: C. Romero Dueñas, A. González Hermoso, Gramática del español lengua extranjera, Madrid: Edelsa.

Свон: Swan, M. The influence of the mother tongue on second language vocabulary acquisition and use. 1997. ‹http://www.mikeswan.co.uk/elt-applied-linguistics/ influence-second-language.htm.›. 09.08.2016.

Селинкер 1972: L. Selinker, Interlanguage, Oxford: International Review of Applied Linguistics, 10, 209–231.

Сенос 2001: Ј. Cenoz, The effect of linguistic distance, L2 status and age on cross- linguistic influence in third language acquisition, in: Cross-linguistic influence in third language acquisition: Psycholinguistic perspectives, Neuchâtel: Institut de linguistique Université de Neuchâtel, 8–20.

Сенос, Јеснер 2000: Ј. Cenoz, U. Jessner, English in Europe. The Acquisition of a Third Language, Clevedon: Multilingual Matters.

Сенос: Cenoz, Ј. The additive effect of bilingualism on third language acquisition. Second Language Research, SAGE Publications. March 2003. ‹http://journals.sagepub.com/ doi/abs/10.1177/13670069030070010501›. 01.03.2017.

Синглтон 1987: D. Singleton, Mother and other tongue influence on learner French: A case study, Cambridge: Studies in Second Language Acquisition, 9, 327–345.

Хамарберг 2001: В. Hammarberg, Roles of 1 and L2 in L3 production and acquisition, in: J. Cenoz, B. Hufeisen, & U. Jessner (ed.), Cross-linguistic influence  in third language acquisition: Psycholinguistic perspectives, Clevedon: Multilingual Matters, 21–41.

Хердина, Јеснер: Herdina, P., Jessner, U. A Dynamic Model of Multilingualism. Perspectives of Change in Psycholinguistics. 2002. ‹http://www. scribd. com/ doc/61353199/A-Dynamic-Model-of-ultilingualism#download.›. 16.09.2018.

Хуфајзн 1998: B. Hufeisen, L3-Stand der Forschung-Was bleibt zu tun?. u: B. Hufeisen y B. Lindermann (ed.), Tertiärsprachen: Theorien, Modell, Methoden. Tübingen: Stauffenburg, 169–185.

Хуфајзн, Јеснер 2009: В. Hufeisen, & U. Jessner, Learning and teaching multiple languages, in: K. Knapp, B. Seidlhofer & H. G. Widdowson (ed.), Handbook of foreign language communication and learning, Berlin: Mouton de Gruyter, 109–139.

Шарвуд Смит 1983: M. Sharwood Smith, Cross-linguistic Aspects of Second Language Acquisition, Oxford: Applied Linguistics, 4, 192–199.