АКАДЕМСКИ ВОКАБУЛАР: ДА ЛИ СУ СТУДЕНТИ (У)ОПШТЕ ОБРАЗОВАНИ? О ПОТРЕБИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕМ АКАДЕМСКОГ ВОКАБУЛАРА У КУРИКУЛУМЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ И НА УНИВЕРЗИТЕТУ

Липар 73 (2020), (стр. 203-216)

АУТОР(И): Јована З. Миловановић

Е-АДРЕСА: jovana-m@hotmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR73.203M

САЖЕТАК:

Предмет овог рада је истраживање академског вокабулара српског језика код изворних говорника. Како академски вокабулар представља један од кључних елемената академског језика, сиромашан фонд речи овог типа и неразвијене академске језичке компетенције могу бити кључан фактор у проблемима са разумевањем текста и језичком продукцијом. Рад се заснива на опису резултата испитивања познавања академског вокабулара код студената Филолошког факултета на основним студијама. У истраживању је коришћен упитник од 12 речи са отвореним одговорима. Циљ истраживања је да прикаже проблеме у познавању академског вокабулара и одговори на питање да ли студенти на вишим годинама студија боље владају овом лексиком, те да ли порекло речи има утицаја на успех у препознавању одабраних речи. Најзад, у раду се истиче неопходност увођења академског језика у курикулуме у школском и високошколском образовању.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

српски језик, академски вокабулар, академска компетенција, општа информисаност

ЛИТЕРАТУРА:

Бауман, Грејвс 2010: J. Baumann, M. Graves, What is Academic Vocabulary?, Journal od Adolescent and Adult Literacy, 54/1, New Jersey: Wiley, 4–12.

Берман 2007: R. Berman, Developing Linguistic Knowledge and Language Use Across Adolescence, in: E. Hoff and M. Shatz (eds.), Blackwell Handbook of Language Development, Oxford: Blackwell, 347–367.

Бранић Латиновић 2016: Б. Бранић Латиновић, Општи и академски вокабулар на средњошколском узрасту, докторска дисертација.

Вучо, Дурбаба 2016: Ј.  Вучо,  О.  Дурбаба,  Шлагворт  на  торти  и  палачинке  са шлагвортом:  о  дефициту  у  употреби  академског  вокабулара  и  потреби  за академским речницима српског језика као матерњег и као страног, у: В. Крајишник (уред.), Српски као страни у теорији и пракси III, Београд: Филолошки факултет, 223–248.

Вучо 2011: Ј. Вучо, Српски језик и језици образовања, у: Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са V међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, (29-30. X 2010). Књ. 1,

Књижевни (стандардни) језик и језик књижевности, Крагујевац: Филолошко- уметнички факултет, 279–287.

Гарднер, Дејвис 2014: D. Gardner, M. Davies, A New Academic Vocabulary List, Applied Linguistics, 35/3, Oxford: Oxford University Press, 305–327.

Гранже и Пако 2010: S. Granger, M. Paquot, The Louvain EAP dictionary (LEAD). in: A. Dykstra (ed.), Proceedings of the XIV EURALEX International Congress, Leeuwarden: Fryske Akademy – Afuk, 321–326.

Дурбаба, Вучо 2016: О. Дурбаба, Ј. Вучо, О неопходности израде академског речника српског језика у општеобразовне и високошколске сврхе, Теме, 40, Ниш: Универзитет у Нишу, 951–967.

Елис, Симсон-Влак 2008: N. Ellis, R. Simpson-Vlach,  An  Academic  Formulas List (AFL): Corpus Linguistics, Psycholinguistics, and Education, in: ISLA-Lisboa, Proceedings of TaLC8 – The 8th Teaching and Language Corpora Conference, Lisbon: Isla, 111–114.

Киршнамурти, Косем 2007: R. Kirshnamurthy, I. Kosem, Issues in Creating a Corpus for EAP Pedagogy and Research, Journal of English for Academic Purposes 6, Amsterdam: Elsevier, 356–373.

Ковачевић 2014: М. Ковачевић, Српски језик и функционална писменост на универзитету, Зборник Института за српски језик САНУ II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 67–81.

Ковачевић 2008: П. Ковачевић, Тестови опште информисаности: збирка задатака са пријемних испита, Београд: Филозофски факултет.

Коксхед 2000: A. Coxhead, A New Academic Wordlist, TESOL Quarterly, 34/2, Michigen: Tesol, 231–238.

Круз 2004: M-C. Cruz, Can English Language Learners Acquire Academic English,

The English Journal, 93/4, Chicago: National Council of Teachers of English, 14–17.

Ли 2014: D. Lea, Making a Learner’s Dictionary of Academic English, Proceedings of the XVI EURALEX International Congress 1, Bolzano/Bozen: Institute for Specialised Communication and Multilingualism, 81–189.

Манжант, Парпет 2011: J-M. Mangiante, C. Parpette, Le Français sur objectif universitaire, Grenoble: PUG.

Маршанд-Мартела и др. 2013: N. Marchand-Martella et al, Key Areas  of Effective Adolescent Literacy Programs, Education and Treatment of Children, 36/4, Morgantown: West Virginia University Press, 161–184.

Неги и др. 2012: W. Nagy et al, Words as Tools: Learning Academic Vocabulary as Language Acquisition, Reading Research Quarterly, 47/1, Newark: ILA, 91–108.

Нејшен 2001: P. Nation, Learning Vocabulary in Another Language, Cambridge: Cambridge University Press.

Неси 2002: H. Nesi, An English Spoken Academic Wordlist, Proceedings of the X EURALEX International Congress, Copenhagen: Kobenhavns Universitet, 351–357.

Сноу, Усели 2009: C. Snow, P. Ucelli, The Challenge of Academic Language, in: D. Olson (ed.), The Cambridge Handbook of Literacy, Cambridge: Cambridge University Press, 112–133.

Фолмер 2006: H. J. Vollmer, Language Across the Curriculum, Intergovernmental Conference Languages of Schooling: towards a Framework for Europe. ‹https://rm.coe. int/16805c7464›. 22.7.2019.

Џордан 2002: R. Jordan, The Growth of EAP in Britain, Journal of English for Academic Purposes 1, Amsterdam: Elsevier, 69–78.

Шмит 2010: N. Schmitt, Researching Vocabulary, New York: Palgrave McMillan.

Лексикографски извори

РМС (1967): Речник Матице српске I-VI, Нови Сад: Матица српска.

РСР (1980): Klaić, B., Rječnik stranih riječi, Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske.

Сајтови

Сајт Филозофског факултета Универзитета у Београду, https://www.f.bg.ac.rs/files/buduci_studenti/bs_TOI_info_IS-2017-05-03.pdf