U TRAGANJU ZA IZGUBLJENIM SMISLOM: „RAZBRAJALICA, OKTOPOD-PRIČA“ LASLA BLAŠKOVIĆA

Lipar 73 (2020), (str. 133-143)

AUTOR(I): Ivana Z. Tanasijević

E-ADRESA: tanasijevic.z.ivana@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR73.133T

SAŽETAK:

Rad ima za cilj da istraži žanrovske specifičnosti romana Razbrajalica, Oktopod-priča Lasla Blaškovića, kao i semantičke slojeve koji su na ovaj način aktivirani. Prihvatanjem tradicionalnog žanra romana, koji je preoblikovan u smeru razbrajalice i oktopod-priče, roman je izgrađen kao formalno jedinstveni, subjektivni književni izraz. Gradeći svoj narativni tok na sudbinama različitih ličnosti, koje izgrađuju naizgled nezavisne segmente, roman Razbrajalica razvija ideju o jednoj jedinstvenoj priči. Sa svakom novom sudbinom priča dobija svoju varijantu, pa će figura oktopoda postati metafora književnosti u najopštijem smislu. Priča, izgubivši svoj smisao usled bezbrojnih ponavljanja, poput razbrajalice, postaće struktura zvuka i krika, a potreba za pripovedanjem princip samoodržanja.

KLJUČNE REČI:

postmodernizam, razbrajalica, oktopod-priča, žanr, zvuk, krik, besmisao

LITERATURA:

Izvori

Blašković 2014: L. Blašković, Razbrajalica, Oktopod-priča, Beograd: Arhipelag, Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine.

Literatura

Andrić 1976: I. Andrić, O priči i pričanju, u: R. Vučković, M. Pervić, V. Stojić, P. Džadžić, Istorija i legenda (eseji, ogledi i članci), Sarajevo: Svetlost, Zagreb: Mladost, Beograd: Prosveta, Ljubljana: Državna založba Slovenije, Skoplje: Misla.

Bošković 2010: D. Bošković, Zablude modernizma, Beograd: Službeni glasnik.

Živković 1992: D. Živković, glavni i odgovorni urednik, Rečnik književnih termina, Nolit: Beograd.

Tatarenko 2013: A. Tatarenko, Poetika forme u prozi srpskog postmodernizma, Beograd: Službeni glasnik.

Hačion 1996: L. Hačion, Poetika postmodernizma: istorija, teorija, fikcija, preveli Vladimir Gvozden, Ljubica Stanković, Novi Sad: Svetovi.