У ТРАГАЊУ ЗА ИЗГУБЉЕНИМ СМИСЛОМ: „РАЗБРАЈАЛИЦА, ОКТОПОД-ПРИЧА“ ЛАСЛА БЛАШКОВИЋА

Липар 73 (2020), (стр. 133-143)

АУТОР(И): Ивана З. Танасијевић

Е-АДРЕСА: tanasijevic.z.ivana@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR73.133T

САЖЕТАК:

Рад има за циљ да истражи жанровске специфичности романа Разбрајалица, Октопод-прича Ласла Блашковића, као и семантичке слојеве који су на овај начин активирани. Прихватањем традиционалног жанра романа, који је преобликован у смеру разбрајалице и октопод-приче, роман је изграђен као формално јединствени, субјективни књижевни израз. Градећи свој наративни ток на судбинама различитих личности, које изграђују наизглед независне сегменте, роман Разбрајалица развија идеју о једној јединственој причи. Са сваком новом судбином прича добија своју варијанту, па ће фигура октопода постати метафора књижевности у најопштијем смислу. Прича, изгубивши свој смисао услед безбројних понављања, попут разбрајалице, постаће структура звука и крика, а потреба за приповедањем принцип самоодржања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

постмодернизам, разбрајалица, октопод-прича, жанр, звук, крик, бесмисао

ЛИТЕРАТУРА:

Извори

Блашковић 2014: Л. Блашковић, Разбрајалица, Октопод-прича, Београд: Архипелаг, Нови Сад: Завод за културу Војводине.

Литература

Андрић 1976: И. Андрић, О причи и причању, у: Р. Вучковић, М. Первић, В. Стојић, П. Џаџић, Историја и легенда (есеји, огледи и чланци), Сарајево: Светлост, Загреб: Младост, Београд: Просвета, Љубљана: Државна заложба Словеније, Скопље: Мисла.

Бошковић 2010: Д. Бошковић, Заблуде модернизма, Београд: Службени гласник.

Живковић 1992: Д. Живковић, главни и одговорни уредник, Речник књижевних термина, Нолит: Београд.

Татаренко 2013: А. Татаренко, Поетика форме у прози српског постмодернизма, Београд: Службени гласник.

Хачион 1996: Л. Хачион, Поетика постмодернизма: историја, теорија, фикција, превели Владимир Гвозден, Љубица Станковић, Нови Сад: Светови.