СТРУКТУРА КАНОНА НА ЈУТРЕЊУ НА ПРИМЕРУ „СЛУЖБЕ СВЕТОМ ПАТРИЈАРХУ ЈЕФРЕМУ“

Липар 73 (2020), (стр. 77-87)

АУТОР(И): Ђорђе Лазаревић

Е-АДРЕСА: ondjordje@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR73.077L

САЖЕТАК:

У раду се приказује повезаност Библијских песама и канона на јутрењу, најважнијег и најсвечанијег дела овог богослужења, на примеру Службе патријарху Јефрему средњове- ковног песника епископа Марка Пећког. Анализа структуре канона на јутрењу, литургичке песме која припада корпусу старе српске књижевности, показује могућности повезивања светописамског текста са српским средњовековним текстовима и његовог утицаја на њих. Повезивање Библијских песама и песама канона одвија се преко ирмоса, песама које су инспирисане библијским садржајем и које повезују догађаје из житија светога са основним смислом светописамског текста.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Библијске песме, Служба патријарху Јефрему, Марко Пећки, канон, тропар, јутрење

ЛИТЕРАТУРА:

Богдановић 1986: Д. Богдановић, Шест писаца XIV века, Београд: Просвета, Српска књижевна задруга.

Бужињска, Марковски 2009: А. Бужињска, М. П. Марковски, Књижевне теорије 20. века, Београд: ЈП Службени гласник.

Воскренский 1882: Г. Воскренский, „Славянския рукописи хранящийся въ заграничнихь библиотекахъ: Берлинской, Пражской, Венской, Люблянской, Загребской и двухъ Белградскихь”, № 1, 1882, 115, Сборникъ отделения русскаго языка и словесности Императорской академии наукъ, томъ XXXI, Санкт- Петербургъ.

Глумац 1999: Д. Глумац, Библијска археологија, Београд: Богословски факултет.

Епископ Марко Пећки 1986: Епископ Марко Пећки, Служба патријарху Јефрему, у: Д. Богдановић, Шест писаца XIV века, Београд: Просвета, Српска књижевна задруга, 171–187.

Желтов 2017: М. С. Желтов, священник, „Катавасия”, Православная энциклопедия, Т. 31, Москва: Церковно-научный центр, 641–643.

Jagic 1873: V. Jagic, „Tipik Romanov. Rukopis nекоć hilandarski, sad berlinski”,

Starine, V, 37.

ЛБЕ 2018: Лексикон библијске егзегезе, прир. Р. Кубат и П. Драгутиновић, Београд: Православни богословски факултет Универзитета, Библијски институт, Службени гласник.

Лич 1988: E. Leach, Strukturalističke interpretacije biblijskog mita, Zagreb: August Cesarec.

Милин 1991: Д. Милин, Увод у Свето Писмо Старог Завета (општи део), Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве.

Мирковић 1918: Л. Мирковић, Православна литургика или наука о богослужењу Православне источне цркве. 1, Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.

Мирковић 1956: Л. Мирковић, „Романов Типик”, Нови Сад, Зборник за друштвене науке, 13–14, Нови Сад, 117–136.

Никац 2004: Никац, Хаџи Драгољуб Стојановић, Кумран и есени: записи са Мртвог мора, Београд: Богословски факултет Српске православне цркве.

Пентковский 2003: А. М. Пентковский, „Иерусалимский типикон в Константинополе в Палеологовский период”, Журнал Московской Патриархии, 5, Москва, 77–87.

Пентковский 2012: А. М. Пентковский, „Иерусалимский устав”, Православная энциклопедия, Т. 21, Москва: Церковно-научный центр, 504–506.

Симић 2010: П. Симић, Хиландарски типик монаха Романа 1331. година, Краљево: Епархијски управни одбор Епархије жичке.

Скабалланович 1910: М. Скабалланович, Толковый Типикон, Киев.

Стојановић 1902: Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи I, Београд: Државна штампарија Краљевине Србије.

Стојановић 1905: Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи III, Београд: Државна штампарија Краљевине Србије.

Ткаченко, Желтов 2009: А. А. Ткаченко, М. С. Желтов, „Библейские песни”,

Православная энциклопедия, Т. 5, Москва: Церковно-научный центр, 62–71.

Трифуновић 1970: Ђ. Трифуновић, Стара српска црквена поезија; Белешке о делима у Србљаку, Београд: Српска књижевна задруга, 7–93.

Трифуновић 1987: Ђ. Трифуновић, „О настанку списа светога Саве у светлости неких агиолошких појединости”, Богословље, XXXI (XLV), 1, Београд, 65–70.

Трифуновић 1990: Ђ. Трифуновић, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Београд: Нолит.

Харингтон 1993: W. J. Harrington, Uvod u Novi Zavjet. Spomen ispunjenja, Zagreb: Kršćanska sadašnjost.