INQUSITOR GENERALIS: ИЗМЕЂУ ВОЉЕ ЗА МОЋ И СЛОБОДЕ ОД МОЋИ

Липар 72 (2020), стр. 65-78

АУТОР(И): Сергеј П. Беук, Јана М. Алексић

Е-АДРЕСА: sergej.beuk@domomladine.org, tiamataleksic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR72.065B

САЖЕТАК:

У раду поглавље „Велики инквизитор” у роману Браћа Карамазови посматрамо као књижевно поље у којем се одвија сучељавање доминантног дискурса Моћи, црквене елите, чији је заступник Велики инквизитор, и субверзивног дискурса тишине, као дискурса Истине, чији је носилац фигура Христа. Иницијално сматрајући да је „поема” еминентан текст културе, у којем је апсорбован поприличан број текстуалних трагова, пре свега Светог писма, одгонетамо како је изграђен лик Великог инквизитора из генеричко-херменеутичког угла. То подразумева контекстуални теолошки, (интер)текстуални и семантички оквир. У централном делу фокус наше анализе су механизми којима институције моћи контролишу субверзивне елементе и видове њихове побуне из перспективе новог историзма. На крају рада указујемо на историјске и цивилизацијске импликације антагонистички конципираног наратива о проблему човекове слободе, деловања и спровођења моћи у историји и, томе следствено, устројства (савременог) света.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

текст, култура, друштво, историја, књижевно поље, моћ, власт, воља, слобода, Истина

ЛИТЕРАТУРА:

Bahtin 1967: M. Bahtin, Problemi poetike Dostojevskog, prevela Milica Nikolić, Beograd: Nolit.

Berđajev 1982: N. Berđajev, Nova religijska svest i društvena realnost. Pogled na svet M. Dostojevskog, preveo Mirko Đorđević, Beograd: Beogradski izdavačko grafički zavod.

Блажени Дијадох Фотијски 2009: Указивање о крајњој граници или о врхунцу основних врлина, у: Добротољубље, Том III, Београд: Задужбина Светог манастира Хиландара.

Grinblat 2003: S. Grinblat, Kolanje društvene energije, prevod Zdenko Lešić, u: Zdenko Lešić, Novi istoricizam i kulturni materijalizam, Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 75–103.

Гринблат 2004: С. Гринблат, Култура, превод Владимир Гвозден, Златна греда: лист за књижевност, уметност, културу и мишљење, Нови Сад, год. 4, бр. 37, нов. 2004, 40–43.

Dostojevski 1988: F. M. Dostojevskog, Braća Karamazovi I, preveo Milosav Babović, Beograd: Izdavačka radna organizacija „Rad”.

Достојевски 2002: Ф. М. Достојевског, Легенда о Великом инквизитору: тумачења, превели Петар Буњак, Јован Максимовић, Милан Чолић, Мирко Ђорђевић, Подгорица – Бања Лука: ЦИД – Романов.

Lešić 2003: Z. Lešić, Novi istoricizam i kulturni materijalizam, Beograd: Narodna knjiga – Alfa.

Милисављевић 2010: В. Mилисављевић, Задржавање апокалипсе: katechon и Велики инквизитор, Крагујевац, Наслеђе, год. 7, бр. 16, 2010, 21–36.

Montrouz 2003: L. A. Montrouz, Poetika i politika kulture, prevod Zdenko Lešić, u: Zdenko Lešić, Novi istoricizam i kulturni materijalizam, Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 104–134.

Flaš 2018: F. Kurt, Đavo i njegovi anđeli, prevod Mirjana V. Popović, Beograd: Laguna.

Фуко 1997: М. Фуко, Надзирати и кажњавати: Настанак затвора, превела Ана А. Јовановић, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Fuko 2007: M. Fuko, Poredak diskursa: Pristupno predavanje na Koled de Fransu (1970), prevod Dejan Aničić, Loznica: Karpos.

Fuko 2012: M. Fuko, Moć/znanje: Odabrani spisi i razgovori 1972–1977, prevela Olja Petronić, Novi Sad: Mediterran Publishing.

Defoe 2012: D. Defoe, The History of the Devil: As Well Ancient as Modern, Auckland: The Floating Press.

Fruchtenbaum 2005: A. G. Fruchtenbaum, Satanology: The Doctrine of Satan, San Antonio: Ariel Ministries.

Calvin 2013: J. Calvin, Calvin’s Complete Commentary on the Bible, Harrington: Delmarva Publications Inc.

Koskenniemi; Fröhlich, 2013: E. Koskenniemi, I. Fröhlich, Evil and the Devil, London/New York: T & T Clark.

Parrott 2011: C. L. Parrott, Religion: Man’s Creation, Lucifer’s Lie, Bloomington: Xlibris Corporation.

Yoder 1994: J. H. Yoder, The Politics of Jesus: Vicit Agnus Noster, Grand Rapids: Wm. Eerdmans Publishing.