РАТНА ШТЕТА И НАКНАДА ШТЕТЕ 

Гласник права 2 (2020), (стр. 69-82) 

АУТОР: Нововић Драган

Е-АДРЕСА: adv.novovic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1101.69N

САЖЕТАК:

Ратна штета увек погађа и лична грађанска права. По завршетку Другог светског рата ни раније југословенско, а после распада Југославије ни српско законодавство још увек нису дали одговор на питање како ће појединци надокнадити претрпљену ратну штету. У овом раду аутор анализира националне и међународне прописе којима се регулишу питања одговорности за штету, и различите приступе решавања проблема наплате потраживања насталих по основу причињене штете у рату. На крају долази до закључка да међународно право не садржи прецизне нормативне стандарде и критеријуме, па ни инструменте принуде, којима би наметнуло исплату ратне штете државама одговорним за чињење исте, већ је та проблематика, чини се још увек, под утицајем констелације односа у међународној заједници, што нужно води примени jus ad bellum у датој материји.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

ратна штета, наплата ратне штете, Хашке конвенције, Женевске конвенције.

ЛИТЕРАТУРА: