ХРАНИТЕЉСТВО КАО ОБЛИК ПРИВРЕМЕНЕ ПОРОДИЧНОПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ДЕТЕТА

Гласник права 2 (2018), (стр. 119-132) 

АУТОР: Весна Пајевић

Е-АДРЕСА: cukovicvesna@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.0902.119P

САЖЕТАК:

Право детета да живи са родитељима и деинституционализација у процесу реформе социјалне заштите омогућили су да свако дете  живи и одраста  у породичном окружењу, односно да има породицу. Процена да је у примарној породици детета угрожен његов најбољи интерес је основ за издвајање из породице, те примену одговарајуће мере заштите у складу са индивидуалним карактеристикама и потребама детета. Породичноправно збрињавање деце је начин да се у новим породичним оквирима надомести и настави брига о детету и омогући остваривање и заштита његових права и интереса. Породичноправно збрињавање детета може бити трајно и привремено.

Број деце на породичном смештају у Републици Србији је у непрекидном порасту и указује да је очување интегритета породице и живота детета са његовим родитељима постало изазовније него икада.  Привремено измештање детета из примарне породице и смештај у другу породицу регулисано је институтом хранитељства у Породичном закону и Правилнику о хранитељству, те као услуга породичног смештаја у Закону о социјалној заштити. Циљ овог рада је  посебан осврт на привременост као једно од основних обележја хранитељства, на разлоге и тешкоће око утврђивања његовог прецизног временског трајања, као и на проблем тумачења привремености.

Паралелна примена више законских и подзаконских прописа у овој области намеће потребу да се приликом обраде теме овог рада узме у обзир поред института хранитељства и услуга породичног смештаја.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

хранитељство, услуга породичног смештаја, привременост хранитељства,тумачење привремености,најбољи интерес детета.

ЛИТЕРАТУРА: