ПРОМЕНЕ У ПРАВНОМ РЕГУЛИСАЊУ ДУЖНОСТИ ПРИЈАВЉИВАЊА ПОСЛОВА И РАДЊИ У КОЈИМА ПОСТОЈИ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС

Гласник права 2 (2018), (стр. 53-66) 

АУТОР: Борко Михајловић

Е-АДРЕСА: bmihajlovic@jura.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.0902.053M

САЖЕТАК:

Измене и допуне Закона о привредним друштвима из јуна 2018. године значајно су утицале на дужност пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес, као једну од пет посебних дужности према привредном друштву, које постоје у српском копанијском праву. Основне новине у овој области инспирисане су изменама Директиве ЕУ о правима акционара из маја 2017. године. Предмет овог рада је анализа садржаја поменутих новина и њихов однос са прописима који нису мењани, као и усаглашеност са напред поменутом Директивом, кроз приказ поступка примене дужности пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес. Аутор у раду анализира сваку фазу поступка примене дужности пријављивања понаособ, посебно указујући на новине у српском праву које сматра неадекватним. На крају, аутор даје конкретне препоруке законодавцу у циљу побољшања постојећег правног режима дужности пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

дужност пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес, лични интерес, посебне дужности према привредном друштву, одобрење правног посла или радње у којима постоји лични интерес, јавно објављивање правног посла или радње у којима постоји лични интерес

ЛИТЕРАТУРА: