Priroda normi zakona kojima je regulisan ugovor o osiguranju

Европска ревија за право осигурања 1  (2023), (стр. 8-12) 

АУТОР: Ozren Uzelac, Slobodan Jovanović

Е-АДРЕСА: ozren.uzelac@ef.uns.ac.rs.

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/ERPO2201.08U

САЖЕТАК: 

Pravne norme grupisane u jednu ili više odredbi za- kona predstavljaju pravila u vezi sa određenim ponaša- njem ljudi ili drugim okolnostima ili svojstvima za koje se vezuje nastanak pravnih posledica. Stepen važnosti nekog aspekta pravnog odnosa određuje i nivo pravne zaštite koji će pravno-tehnički biti primenjen. Prav- na norma čini sadržinu odredbe propisa, dok je sama odredba (član zakona ili podzakonskog propisa) oblik u kojem je grupisana cela pravna norma ili jedan njen deo. U ovom radu autor analizira prirodu normi zako- na kojima je regulisan ugovor o osiguranju. Uočeno je da je metod pravnog normiranja pojedinih aspekata odnosa osiguranja delimično doveo do fragmentacije pojedinih pravnih normi, što je najvidljivije na primeru obaveznih sastojaka polise osiguranja života.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

pravna norma, odredba propisa, izjava, ugovor, imperativne norme, dispozitivne norme

ЛИТЕРАТУРА:

  • Babić, I. (2016). Uvod u građansko pravo i stvarno pravo. Beo- grad: Službeni glasnik.
  • Blagojević, B. (gl. redaktor). (1989). Pravna enciklopedija, O-Ž, Beograd: Savremena
  • Gams, A. (1988). Uvod u građansko pravo. Beograd: Naučna knjiga.
  • Hiber, D. (2022). Prinudni propisi u novijoj domaćoj sudskoj i ugovornoj praksi, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, godina LXX, Poseban broj u čast profesora Mihaila Konstantinovića, 451–476.
  • Radišić, J. (2016). Obligaciono pravo – Opšti deo. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu.
  • Šulejić, P. (2005). Pravo osiguranja. Beograd: Dosije.
  • Zakon o obligacionim odnosima, Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003 Ustavna povelja.