Analiza uticaja buke u fazi izgradnje i eksploatacije parka vetroelektrana na lokalitetu Kostolca / Analysis of the Impact of Noise during the Construction and Exploitation Phase of the Wind Farm Park in Kostolac

Energija, ekonomija, ekologija, 1, XXV, 2023, (str. 67-73)

АУТОР(И)/AUTHOR(S): Nikola STANKOVIĆ

Е-АДРЕСА / E-MAIL: stankovic.nikola@eps.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE23-1.67S

САЖЕТАК /ABSTRACT:

Planirani projekat predstavlja izgradnju kompleksa vetroelektrane Kostolca na prostorima spoljnih odlagališta i jalovišta u Kostolcu, nastala kao posledica rudarskih aktivnosti. Predviđeno je pozicioniranje 20 vetroelektana pojedinačne snage 3,3 MW, tako da je ukupna instalisana snaga 66 MW. Urađena je celokupna investiciona-tehnička dokumentacija koja obuhvata studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu po nacionalnim zakonodavnim zahtevima kao i međunarodnu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i društvo po zahtevima Nemačke razvojne banke. U radu je data analiza uticaja buke u fazi izgradnje i eksploatacije vetroparka. Primenom mera datih kako u nacionalnoj tako i u međunarodnoj studiji efekti uticaja bukе biće minimizirani. Takođe, na osnovu modelovanja i analize intenziteta buke došlo se do zaključka da su mogući uticaji buke od vetroturbine značajno ispod zakonski definisanih nivoa.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Vetroelektrana Kostolac, buka, modelovanje, izgradnja, eksploatacija, mere zaštite životne sredine

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, Službeni glasnik RS, broj 101 od 8. decembra 2015.
  • Studija energetskog potencijala Srbije za korišćenje sunčevog zračenja i energije vetra, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd, 2004. http://vetar-sunce.imsi.rs/tekstovi/Studija_EE704-1052A/ [pristupljeno 10.01.2023]
  • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Kostolačkog uglјenog basena, Službeni glasnik RS, br. 1 od 4. januara 2013, 20 od 16. marta 2018.
  • Prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom izgradnje parka vetroelektrana na lokalitetu Kostolca, Energoprojekt Entel a.d., Netinvest, Geoalfa, Beograd, 2014.
  • Studija o proceni uticaja projekta izgradnje parka vetroelektrana na lokalitetu Kostolca na životnu sredinu, EkoPlan, Netinvest, Beograd, 2018.
  • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta infrastrukturnog kompleksa vetrogeneratorskog polja „Čibuk“ u Mramorku, Opština Kovin, Beograd, 2012.
  • Environmental, Health, and Safety General Guidelines, World Bank Group, 2007. https://documents1.worldbank.org/curated/en/157871484635724258/pdf/112110-WP-Final-General-EHS-Guidelines.pdf [pristupljeno 10.01.2023]
  • Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini, Službeni glasnik RS, broj 75 od 20. oktobra 2010.
  • Renewable Energy Project – Kostolac Wind Farm, Environmental and Social Impact Assessment Update Report (ESIA), Fichtner, Štutgart, Nemačka, 2020