ИСТОРИЈАТ И ЗНАЧАЈ ВОЈНЕ БОЛНИЦЕ У KРАГУЈЕВЦУ

Шумадијски анали 13 (2023) (стр. 130-162) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Бојана Миленовић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali19.13.130M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Војна болница у Крагујевцу, поред војних болница у Београ- ду и Нишу, била је једна од најзначајнијих и највећих војних болница у тадаш- њој српској држави. Као таква, имала је упечатљиву улогу у зачетку организова- ног збрињавања како војника тако и цивилног становништва на овим просто- рима и посредно је утицала на развој и углед других војних установа. Историјат Војне болнице у Крагујевцу испуњен је најразличитијим догађајима и знамени- тим личностима, које су својим радом у болници допринели војном и медицин- ском идентитету града и Србије. Овај рад има за циљ да прикаже вредност и значај Војне болнице у Крагујевцу током XIX и XX века на основу релевантне архивске грађе и литературе пригодне за истраживање српске војне историје.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Војна болница, Крагујевац, војни санитет, Леонард Лонткијевић, војска, лекари, болница.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

Извори
 • Државни архив Србије, Министарство унутрашњих дела, кутија III, година 1866.
 • Државни архив Србије, Министарство Војно, фасцикла V, р.13, година 1872.
 • Државни архив Србије, Министарство Војно, фасцикла V, р.18. година 1873.
 • Државни архив Србије, Министарство Војно, фасцикла V, р.19, година 1873
 • Државни архив   Србије,   Министарство   Војно,   фасцикла   III, р.2.година 1874.
Литература
 • Брана Димитријевић, Минералне воде Гамзиградске Бање у народном лечењу, Тимочки медицински гласник, број 36/2, уредник Жељка Алек- сић, Српско лекарско друштво, подружница Зајечар, 2011, ИССН 2406- 1042.
 • Владан Ђорђевић, Историја српског војног санитета I, Државна штампарија, Београд
 • Владан Ђорђевић, Историја српског војног санитета III, Историја војно-санитетске службе у другом српско-турском рату 1877-78. године, Краљевско-српска државна штампарија, Београд
 • Вук Стефановић Караџић, Преписка, књига II, Државна штампарија Краљевине Србије, Београд
 • Група аутора, 130 година Црвеног крста 1876-2006, Градска органи- зација Црвеног крста Крагујевца, Крагујевац
 • Група аутора, Српска енциклопедија Том II, књига 2, В-Вшетечка, Нови Сад: Матица српска; Београд: Српска академија наука и уметности: Завод за уџбенике,
 • Зоран Д. Матовић, Марко Спасић, Први физикуси и болнице у Крагујевцу -престоници обновљене Србије, Клиника за хирургију, Клинички центар -Крагујевац“, Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац 2020.
 • Зоран Д. Матовић, Историја крагујевачке хирургије, Медицински факултет: КБЦ „Крагујевац“: Народни музеј града Крагујевца, Крагу- јевац
 • Jelavich, Charles; Jelavich, Barbara, The Establishment of the Balkan National States1804-1920. University of Washington Press,
 • Јелица Илић, На ветрометини епидемија др Лазар Генчић, Матична библиотека ,,Светозар Марковић“ Зајечар
 • Љубодраг Поповић, Војна болница у Крагујевцу 1830-1838, Шумадијски анали, Крагујевац престоница Србије 1818 – 1841, Историјски архив Шумадије Крагујевац, Крагујевац
 • Медицинске прилике за време прве владе кнеза Милоша Обреновића 1815-1839, 34. Издање Министарства Народног Здравља, Штампарија Драг. Грегорића – Космајска ул.бр.22, Београд 1921.
 • Ненад Карамијалковић, Херман Август Мајнерт: пионир српског здравства: каталог изложбе, Удружење Чеси Шумадије, Крагујевац 2018.
 • Сербски кнез Милош Обреновић, Зборник закона и уредаба, бр.17, Београд
 • Славица Поповић Филиповић, Др Леонард Лонткијевић-трајање у сећањима, Шумадијски анали, број 8, Историјски архив Шумадије Крагујевац,
 • Српско лекарско друштво, Споменица 1872-1972, Српско лекарско друштво, Београд
 • Станиша Бркић, Миломир Минић, Јевреји у Крагујевцу, Круг Крагујевац, Крагујевац
 • Тадија Пејовић, Моје успомене и доживљаји 1892-1945, Београд
 • Чедомир Антић, Судњи рат, Политика од септембра 2008, Београд, 2008.