ДОПРИНОС КЊИЖЕВНИХ ТЕКСТОВА ОСТВАРИВАЊУ ЕМОЦИОНАЛНО-АФЕКТИВНИХ ЦИЉЕВА НАСТАВЕ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

Липар 83 (2024) (стр. 159-172)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Душица З. Алексић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR83.159A

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Предмет овог рада је испитивање доприноса употребе књижевних текстова остваривању емоционално-афективних циљева у процесу наставе и учења немачког као страног језика. Истраживање је спроведено међу ученицима завршног разреда Прве крагујевачке гимназије са циљем да испита њихово досадашње искуство и ставове о читању књижевности на другом страном језику. За прикупљање података коришћена је техника групне дискусије. Резултати су показали да је употреба књижевности у настави немачког језика изразито ниска, али да њихова имплементација у наставу има велики удео у неговању позитивних ставова о читању на страном језику и доприноси индивидуалном развоју ученика, слободнијем испољавању емоција на часу, развијању критичког мишљења и повећава мотивацију за учење језика.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

настава немачког језика, књижевност на страном језику, читање књижевних текстова на страном језику, емоционално-афективни циљеви, индивидуални развој ученика

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Целче Мурсија 2001: M. Celce-Murcia, Teaching English as a Second or Roreign Language, USA: Heinle & Heinle.
 • Ламнек 1998: S. Lamnek, Gruppendiskussion. Theorie und Praxis, Weiheim und Basel: Beltz Verlag.
 • Ларсен Фриман 2000: D. Larsen-Freeman, Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford, New York: OUP.
 • Миливојевић 2014: Z. Milivojević,  Emocije, Beograd: Psihopolis institut.
 • Нијемчевић Перовић 2020: M. Nijemčević Perović, Pozorišna pedagogija u nastavi nemačkog kao stranog jezika i njen didaktički potencijal za obrazovanje budućih nastavnika, Kragujevac: FILUM.
 • Петровић Јилих 2016: M. Petrović Jilih, Svi smo bili tekst, Kragujevac: FILUM.
 • Петровић Јилих 2023: M. Petrović Jilih, Čudesna putovanja ka pupku sveta: Produktivno performativna didaktika književnosti na (nemačkom kao) stranom jeziku, Kragujevac: FILUM.
 • Ричардс, Роџерс 1986: J. C. Richards, T.S. Rodgers, Approaches and Methods in Language Teaching. A Descruption and Analysis, Cambridge: CUP.
 • Шлибар 2011: N. Šlibar, Wie didaktisiere ich literarische Texte: Neue Maturatexte und viele andere im DaF-Unterricht, Ljubljana: Centar za pedagoško izobražavanje.
 • Ур 1997: P. Ur, A Course in Language Teaching, Cambridge Teacher Training and Development.
 • Зобеница 2018: N. Zobenica, Didaktika nemačke književnosti kao strane, Novi Sad: Filozofski fakultet.