ТАМНИЦА КАО ПАД И АПОКАЛИПСА У ПРИПОВЕДАЧКОЈ ПРОЗИ ИВЕ АНДРИЋА

Липар 83 (2024) (стр. 117-128)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR83.117P

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду се испитује семантика тамнице у приповеткама Иве Андрића, примарно у пишчевом тамничком циклусу прича. На теоријском трагу Нортропа Фраја, Николаја Берђајева и Мишела Фукоа, на тамницу указујемо као на два симболичка облика човекове палости, спољашње и унутрашње. Спољашња тамница рефлектована је у друштвеним детерминантама идеолошки поиманог идентитета Андрићевих јунака, док је унутрашња тамница образложена кроз психолошке и онтолошке аспекте њихове егзистенције, кроз метафизичко преосмишљавање идеје слободе – као немогуће слободне воље у контексту модерности која ревалоризује библијски концепт невиности бића. У складу са оваквим представама, тамница је контекстуализована и кроз две апокалиптичке визије човековог пада које одговарају Берђајевљевој дијалектици спољашње (светске) и унутрашње (духовне) апокалипсе. Закључује се да се библијско-хришћанска семантика пада код Андрића деконструише, тако да јунаци његових тамничких прича постају носиоци апсурдне жеље за онтолошким спасењем, пада као осећања модерн(истичк)ог самоизгнанства.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Иво Андрић, тамница, библијски мит, мит о паду, Нортроп Фрај, спољашњи и унутрашњи апокалипсис, модерни мит, апсурд

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

Извори
 • Андрић 1967: I. Andrić, Staze, lica, predeli, Beograd: Prosveta.
 • Андрић 1981: И. Андрић, Немирна година, Сабрана дела Иве Андрића, књига 4, Београд: Просвета.
 • Андрић 1984: И. Андрић, Нешто о стилу и језику, у: Историја и легенда, у: Сабрана дјела Иве Андрића, Сарајево, 12–23.
 • Андрић 2014: И. Андрић, Мост на Жепи, Београд: Дерета.
 • Андрић 2017: И. Андрић, На сунчаној страни, Нови Сад: Академска књига.
 • Андрић 2018: I. Andrić, Prokleta avlija, Zagreb: Europapress holding.
Литература
 • Берђајев 1991: Н. Берђајев, О човековом ропству и слободи, Нови Сад: Књижевна заједница.
 • Берђајев 2001: Н. Берђајев, Смисао историје, Београд: Дерета.
 • Берђајев 2007: N. Berđajev, Sudbina čoveka u savremenom svetu, Split: Verbum.
 • Жуњић 2009: С. Жуњић, Модерност и филозофија: разматрања о духу времена са размеђа векова, том 1, Београд: Plato Books.
 • Ломпар 1995: М. Ломпар, О завршетку романа, Београд: Рад.
 • Мелетински 1983: E. M. Meletinski, Poetika mita, prev. J. Janićijević, Beograd: Nolit.
 • Фрај 1979: Н. Фрај, Анатомија критике, Загреб: Напријед.
 • Фридман 2012: M. Fridman, Problematični pobunjenik: Melvil, Dostojevski, Kafka,
 • Kami, Beograd: Službeni glasnik.
 • Фуко 1997: М. Фуко, Надзирати и кажњавати: настанак затвора, Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојадиновића.
 • Џаџић 1992: P. Džadžić, Mitsko u delu Ive Andrića, Beograd: Nova knjiga.