„СЕКС-АПЕЛ“ У МЕЂУРАТНОМ БЕОГРАДУ: РОДНО ЧИТАЊЕ ТЕРАЗИЈА БОШКА ТОКИНА

Липар 83 (2024) (стр. 69-82)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Милош Д. Михаиловић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR83.069M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Циљ овог рада јесте проучавање родних идентитета у роману Теразије Бошка Токина, који део књижевне критике сматра нашим првим модерним романом. У својој повести о међуратном Београду, Токин осликава свет у коме су традиционални морал и обичаји замењени аморалношћу новог доба, у коме је сваки појединац препуштен себи и својој савести, а друштвених казни за велике изгреднике нема. У раду смо се најпре осврнули на формирање лика модерне жене, приказано кроз брак Ђорђа и Олге, али и њен накнадни морални суноврат; након тога, анализирали смо везу Ђорђа са слушкињом Зузом и простор Палилуле протумачили као експресионистички locus amoenus у коме мушкарац стиче слободу од жене. Оливера Јовићевић, као лик сексуално исфрустриране жене, понудио је још један поглед на жену новог доба, која ће своје најпотпуније оваплоћење ипак доживети у Зори Богосављевић. Завршни део рада посвећен је cross-dresser-у Ристи/Рикици, једном од најранијих ликова хомосексуалаца у српској књижевности. Ови ликови осликавају Токинов сложен и често контрадикторан однос према питањима рода, сексуалности и морала и својом модерношћу привлаче и савременог читаоца.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Токин, Београд, род, жена, сексуалност, cross-dressing

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

Извори
 • Токин 1988: Б. Токин, Теразије, Београд: Народна библиотека Србије.
 • Токин 2009: Б. Токин, Аласка: Диалог, филм и „песма”, у: Марко Бабац (ур.), Бошко Токин, новинар и писац: први српски естетичар, публициста и критичар филма. Том I, Нови Сад: Матица српска, 251–253.
 • Токин 2009а: Б. Токин, [Писмо Бошка Токина брату од стрица Милану Токину 1932], у: Марко Бабац (ур.), Бошко Токин, новинар и писац: први српски естетичар, публициста и критичар филма. Том II, Нови Сад: Матица српска, 584.
Литература
 • Бабац 2009: М. Бабац, Као сјај звезде на небу (предговор), у: Марко Бабац (ур.), Бошко Токин, новинар и писац: први српски естетичар, публициста и критичар филма. Том I, Нови Сад: Матица српска. 15–164.
 • Бахтин 1978: М. Бахтин, Стваралаштво Франсоа Раблеа и народна култура средњега века и ренесансе, Београд: Нолит.
 • Богдановић 1961: М. Богдановић, Бошко Токин: Теразије, Стари и нови: сабране критике III, Београд: Просвета. [320]–326.
 • Ђерић 2014: Г. Ђерић, Антрополошко огледање у Теразијама Бошка Токина, Цетиње: Књижевна историја, XLVI, 152, Цетиње, 87–104.
 • Константиновић 1981: Р. Константиновић, Бошко Токин игра уан-степ на страшном суду, Београд: Трећи програм 49, Београд, 323–339.
 • Ласић 1996: А. Ласић, Пресвлачење у класичном Холивуду: травестирана трансвестија, Београд: Хепиенд: часопис за неговање филмске културе са подлистком Токин, бр. 1. Београд: 2М & П.А.Т. Цо, 137–139.
 • Пајкић 1996: Н. Пајкић, Бошко Токин: зачетник и популаризатор, Београд: Хепиенд: часопис за неговање филмске културе са подлистком Токин, бр. 1. Београд: 2М & П.А.Т. Цо, 87–93.
 • Панић 2008: Ј. Панић, Социјалне маргине у делима Страст Давида С. Пијаде и Теразије Бошка Токина, Крагујевац: Српски језик, књижевност, уметност: Зборник радова са научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 26. и 27. октобра 2007. године. Књига II: Књижевност, друштво, политика, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет; Скупштина града, 173–179.
 • Слапшак 1988: С. Слапшак, „Филм је био завршен”, Предлог за носталгично читање Теразија Бошка Токина (поговор), у: Бошко Токин. Теразије, Београд: Народна библиотека Србије, III–XVII.
 • Стојановић Пантовић 1998: Б. Стојановић Пантовић, Српски експресионизам, Нови Сад: Матица српска.
 • Ћосић 1983: Б. Ћосић. Два београдска романа (Теразије од Бошка Токина. – Од Бога заборављени од Душана М. Јефтића), у: Милан Радуловић (прир.), Српска књижевна критика: Међуратни критичари, Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за књижевност и уметност, 461–464.