ФИГУРА МОЦАРТА У ПЕСМАМА ИВАНА В. ЛАЛИЋА И У ФИЛМУ „АМАДЕУС“ МИЛОША ФОРМАНА

Липар 83 (2024) (стр. 59-68)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ана Д. Козић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR83.059K

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду се износе компаративни увиди у тумачењу Лалићевих песама о Моцарту – „Моцартˮ из збирке Круг, „Моцартˮ из збирке Страсна мера и „Моцартов гробˮ из збирке Сметње на везама – и филма Амадеус, који је режирао Милош Форман по сценарију Питера Шафера 1984. године. Разлози за упоредно сагледавање наведених дела налазе се у биографским подацима песника (Лалићева фасцинација Моцартом и Формановим филмом), у заједничком тематско-мотивском репертоару везаном за Моцарта, као и значајним сличностима у разматрању проблема уметничког стварања. Фокус рада биће у компаративном сагледавању Моцартове фигуре у Лалићевим песмама и у Формановом филму, као и у мотивима који се везују за стваралаштво славног композитора.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

филм, поезија, Моцарт, аутопоетички елементи, Иван В. Лалић

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Делез 1998: Ж. Делез, Покретне слике, Сремски Карловци: Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
 • Јовановић 1997: А. Јовановић, „Иван В. Лалић или висока мера песничке уметностиˮ, у: И. В. Лалић, Време, ватре, вртови, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Јовановић 2020: Т. Јовановић, „Реторика погледа у филмским адаптацијама Принцезе де Клевˮ, Филм и књижевност: зборник радова (ур. М. Грујић, К. Олах), Београд: Институт за књижевност и уметност, 115–128.
 • Лотман 1976: Ј. Лотман, Семиотика филма и проблеми филмске естетике, Београд: Институт за филм.
 • Омон и др. 2006: Ж. Омон, А. Бергала, М. Мари, М. Верне, Естетика филма, Београд: Клио.
 • Петровић 2016: П. Петровић, „Између музике и смрти: Лалићеве песме о Моцартуˮ, Између музике и смрти, Београд: Службени гласник.
 • Симић 2013: Ч. Симић, Гледај дуго и нетремице, Београд: Архипелаг.
 • Hutcheon 2005: L. Hutcheon, M. Hutcheon, „Narrativizing the End: Death and Operaˮ, A Companion to Narrative Theory (eds. J. Phelan, P. J. Rabinowitz), Blackwell Publishing Ltd, 441–450.
Извори
 • Лалић 1997а: И. В. Лалић, Страсна мера, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Лалић 1997б: И. В. Лалић, О поезији, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Лалић 1997в: И. В. Лалић, О делима љубави или Византија, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Поглед преко океана: преписка Ивана В. Лалића и Чарлса Симића 1969–1996. С. Шеатовић Димитријевић, (прир.), Београд: Учитељски факултет: Чигоја штампа: Институт за књижевност и уметност, 2007.
Филм наведен у тексту
 • Амадеус, реж. Милош Форман (сценарио Питер Шафер), 1984, прод. Сол Зенц (The Sail Zaentz Company), Orion Pictures, 161 мин.