(Ne)Mogućnost ostvarivanja prava deteta na zdravlje i prava deteta na socijalno obezbeđenje

Forum 1 (1-2) 2020, (str. 3-26)

AUTOR(I): Veljko Vlašković

E-ADRESA: vvlaskovic@jura.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Forum20.03V

SAŽETAK:

Ljudska prava iz grupe ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava umnogome podsećaju na moralne ideale i proklamacije. Iz tog razloga ostvaruju se progresivno i postupno, shodno raspoloživim resursima i uz uvažavanje minimalnih suštinskih obaveza država-ugovornica. Takav je slučaj i sa pravom deteta na zdravlje i pravom deteta na socijalno obezbeđenje. U radu se razmatra sadržina navedenih prava deteta i načini njihove primene u nacionalnim zakonodavstvima, sa težištem na pravu Srbije. Posebna pažnja posvećuje se primeni prava deteta na zdravlje i prava deteta na socijalno obezbeđenje u domenima zdravstvene, odnosno socijalne zaštite. Pravo deteta na zdravlje neposredno je inkorporisano u domaće zakonodavstvo i bliže određeno preko niza subjektivnih prava koja pripadaju detetu kao pacijentu. Od navedenih prava, svakako su najznačajnija ona koja uključuju participativna prava deteta, poput prava deteta na slobodan pristanak na preduzimanje medicinske mere. Sa druge strane, pravo deteta na socijalno obezbeđenje nije direktno inkorporisano u domaće zakone, već se primenjuje preko pravila o socijalnoj zaštiti i različitim oblicima socijalnog osiguranja. Pri tome, dete se prvenstveno posmatra kao pasivni korisnik usluga socijalnog obezbeđenja.

KLJUČNE REČI:

ekonomska, socijalna i kulturna prava, prava deteta, zdravlje, socijalno obezbeđenje, Komitet za prava deteta, minimalne suštinske obaveze

LITERATURA:

Fortin, J. (2010). Children’s Rights and the Developing Law, Cambridge: Cambridge University Press.

Jänterä – Jareborg, M. (2016). The child in the intersections between society, family, faith and culture. In Jänterä – Jareborg, M. (Ed.) The Child’s Interests in Conflict, (pp. 1-30). Cambridge – Antwerp – Portland: Intersentia.

Komitet UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava. Opšti komentar br. 3: priroda obaveza država-ugovornica (čl. 2. st. 1. Pakta), 14. decembar 1999,

OK/KESKP/3. Retrieved November 2, 2020, from https://www.refworld.org/pdfid/4538838e10.pdf.

Komitet UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava. Opšti komentar br. 14: pravo na najviši ostvarivi standard zdravlja (čl. 12.), 11. avgust 2000, OK/KESKP/14, par. 43. Retrieved November 4, 2020, from https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf.

Komitet UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava. Opšti komentar br. 19:

pravo socijalnu sigurnost (čl. 9.), 04. februar 2008. OK/KESKP/19, par. 2.

Retrieved November 5, 2020, from https://www.refworld.org/docid/47b17b5b39c.html.

Komitet UN za prava deteta. Opšti komentar br. 4: zdravlje i razvoj adolescenata u kontekstu Konvencije o pravima deteta, 01. jul 2003, OK/KPD/4. Retrieved November 6, 2020, from https://www.refworld.org/docid/4538834f0.html.

Komitet UN za prava deteta. Opšti komentar br. 5 (2003) – opšte mere za primenu Konvencije o pravima deteta (čl. 4, 42. i 44. st. 6), 27. novembar, 2003,

OK/KPD/5. Retrieved November 1, 2020, from https://www.refworld.org/docid/4538834f11.html.

Komitet UN za prava deteta. Opšti komentar br. 15 o pravu deteta da uživa najviši ostvarivi standard zdravlja (čl. 24), 17. april 2013, OK/KPD/15, par 73).

Retrieved November 4, 2020, from https://www.refworld.org/docid/51ef9e134.html.

Komitet UN za eliminaciju diskriminacije žena i Komitet UN za prava deteta.

Zajednička preporuka br. 31/Opšti komentar br. 18. o štetnim praksma,

  1. novembar 2014, (CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18). Retrieved November 3, 2020, from https://undocs.org/CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18

Komitet UN za prava deteta. Opšti komentar br. 19 (2016) o javnom

finansiranju radi ostvarivanja prava deteta (čl. 4.), 21. jul 2016, OK/KPD/19. Retrieved November 1, 2020, from https://undocs.org/en/CRC/C/GC/19.

Komitet UN za prava deteta. Zaključna zapažanja povodom inicijalnog izveštaja države Čad, 24. avgust 1999, par. 28. Retrieved November 7, 2020, from https://undocs.org/CRC/C/15/Add.107.

Komitet UN za prava deteta (Zaključna zapažanja povodom drugog periodičnog izveštaja Nepala, 21. septembar 2005, par. 61 (e)). Retrieved November 2, 2020, from https://www.refworld.org/docid/45377ea30.html.

Langford, M., Khaliq, U. (2019). Article 26. The Right to Social Security. In Tobin, J. (Ed.) The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary, (pp. 986-1020). Oxford: Oxford University Press.

Lundy, L., Kilkelly, U., & Byrne, B. (2013). Incorporation of the United Nations Convention on the Rights of the Child in Law: A Comparative Review. International Journal of Children՚ s Rights, 21(3), 442-463.

Međunarodna organizacija rada. Konvencija br. 102 o minimalnim standardima socijalnog obezbeđenja, 28. jun 1952, K/MOR/102. Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori, br. 1/1955.

Mladenović, T. (2020). Etički i pravni aspekti uzimanja organa od umrlih

maloletnih lica. U M. Mićović (red.). Usluge i prava korisnika (str. 483-500). Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

Mujović Zornić, H., Sjeničić, M. i Milenković, M. (2016). Prava pacijenta i zakonodavne promene u Srbiji. Teme, XL(1), 35-51.

Nolan, A. (2013). Economic and Social Rights, Budgets and the Convention on the Rights of the Child. International Journal of Children’s Rights, 21(2), 248-277.

Nolan, A. (2019). The Right to a Standard of Living Adequate for the Child’s Development. In Tobin, J. (Ed.) The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary, (pp. 1021- 1055). Oxford: Oxford University Press.

Ponjavić, Z. (2016). Pravo pacijenta da pristane na medicinsku meru ili da je odbije. Teme, XL(1), 15-33.

Porodični zakon. Službeni glasnik RS, br. 18/2005.

Sachs, A. (2003). The Judicial Enforcement of Socio-economic Rights: The Grootboom Case. Current Legal Problems, 56(1), 579-601.

Schmahl, S. (2014). The Rights of the Child in Germany: The UN Convention on the Rights of the Child and its Implementation in National Law. In M. Schmidt-Kessel (Ed.). German National Reports on the 19th International Congress of Comparative Law (pp. 581-609). Tübingen: Mohr Siebeck.

Tasioulas, J. (2017). Minimum Core Obligations: Human Rights in the Here and Now.

Nordic Trust Fund and The World Bank.

Tasioulas, J. (2017). The Minimum Core of the Human Right to Health. Nordic Trust Fund and The World Bank.

Tobin, J. (2019). Article 24. The Right to Health. In Tobin, J. (Ed.) The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary, (pp. 902-969). Oxford: Oxford University Press.

Tobin, J. (2019). Article 4. A State’s General Obligation of Implementation. In Tobin, J. (Ed.) The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary, (pp. 108-158).

Oxford: Oxford University Press.

Ujedinjene nacije. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, 16.

decembar 1966, MPGPP i MPESKP. Zakon o ratifikaciji Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Zakon o ratifikaciji

međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Službeni list SFRJ, br.7/1971.

Ujedinjene nacije. Konvencija o pravima deteta, 20. novembar 1989, KPD. Zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 15/1990 i Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori, br. 2/1997.

Ustav RS. Službeni glasnik RS, br. 98/2006.

Vlašković, V. (2018).Usluge preduzimanja većih medicinskih zahvata nad detetom sa aspekta vršenja roditeljskog prava. U M. Mićović (red.)

Savremeni pravni promet i usluge (str. 639-649). Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – odluka US i 86/2019.

Zakon o pravima pacijenata. Službeni glasnik RS, br. 45/2013 i 25/2019 – drugi zakon.

Zakon o presađivanju ljudskih organa. Službeni glasnik RS, br. 57/2018. Zakon o socijalnoj zaštiti. Službeni glasnik RS, br. 24/2011.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Službeni glasnik RS, br. 25/2019.