Сазнање и примена страног права у међународном приватном праву Републике Србије

Форум 1 (1-2) 2019, (стр. 109-132)

АУТОР(И): Сања Станковић

Е-АДРЕСА: sanjastankovic79@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Forum19.109S

САЖЕТАК:

Данас, се услед прекограничног кретања људи, робе, капитала и пружања услуга јавља све већи број спорова са међународним елементом. Када се пред надлежним домаћим органом води поступак у коме се расправља о правном односу или правном питању са међнародним елементом, домаћи орган посредством колизоне норме по службеној дужности утврђује право које државе се примењује на тај однос или то питање. Уколико је потребно применити право стране државе, надлежни орган га по службеној дужности утврђује и примењује. У Републици Србији начини сазнања садржине страног права су прописани законом који регулише материју међународног приватног права (Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља), двостраним уговорима који регулишу материју међународне правне помоћи, вишестраним уговором sedes materiae, односно Европском конвенцијом о обавештењима о страном праву и вишестраним уговорима lex specialis. Циљ рада је да представи и анализира решења из ових правних извора и да их међусобно упореди. Притом, даје се и кратки осврт на решења садржана у правима државама региона.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

двострани уговор, вишестрани уговор, колизиона норма, начин сазнања страног права, примена страног права, централни орган

ЛИТЕРАТУРА:

Varadi, T., Knežević, G., Bordaš, B., Pavić, V. (2012). Međunarodno privatno pravo.

Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Đorđević, S., Meškić, Z. (2016).Međunarodno privatno pravo I – Opšti deo‐. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

Станивуковић, M., Живковић, M. (2013), Међународно приватно право. Београд: ЈП „Службени гласник“.

Bonomi, A., & Volken, P. (2008). Yearbook of Private International Law. Volume X. Sellier European Law Publisher & Swiss Institute of ComparativeLaw, 441‐458.

Jessel‐Holst, C. (2/2016). Makedonija na putuka modernom međunarodnom privatnom pravu. Nova Pravna Revija, 7‐14.

Đorđević, S.(2/2016). Kratak kritički osvrt na tumačenje odredaba čl. 13 ZRSZ o utvrđivanju sadržine stranog prava u odlukama bivšeg Višeg trgovinskog suda u Beogradu. Nova Pravna Revija,36‐39.

Sikirić, H. (2006). Primjena kolizijskih pravila i stranog prava u sudskom postupku.

Zbornik PFZ, 56 (2‐3), 617‐686.

Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља. Сл. лист СФРЈ, бр.

43/82 и 72/82 ‐ испр., Сл. лист СРЈ, бр. 46/96 и Сл. гласник РС, бр. 46/2006 ‐ др. закон).

Zakonomednarodnemzasebnempravuinpostopku. UradnilistRS, št. 56/99 i45/08.

Zakonomeđunarodnomprivatnompravu.SlužbenVesniknaRepublikaMakedonija, br.

87/2007.

Законом о међународном приватном праву. Сл. лист ЦГ, бр. 1/2014, 6/2014 ‐ испр., 11/2014 ‐ испр., 14/2014 i 47/2015 –др. закон.

Zakono međunarodnomprivatnompravu.Narodnenovine, br. 101/17.

Европска конвенција о обавештењима о страном праву. Службени лист СФРЈ‐ Међународни уговори, бр. 7/91.

Конвенција о остваривању алиментационих захтева у иностранству. Службени лист ФНРЈ – Међународни уговори и други споразуми, бр. 2/60.

Хашка конвенција о грађанскоправним аспектима међународне отмице деце.

Службенилист СФРЈ – Међународниуговори, бр. 7/91.

Хашка конвенција о олакшању међународног приступа судовима. Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 4/88.

Европски споразум о прослеђивању захтева за правну помоћ. Службени лист СРЈ

– Међународни уговори, бр. 9/01.

Хашка конвенција о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце. Сл. гласник РС‐Међународни уговори, бр. 20/2015.

Хашка конвенција о заштити деце и сарадњи у области међународног усвојења.

Сл. гласник РС‐Међунродни уговори, бр. 12/ 2013.

Европска конвенција о признању и извршењу одлука о старању о деци и о поновном успостављању односа старања. Службени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 1/01.

Уговор о узајамном правном саобраћају између ФНР Југославије и Републике Аустрије. Службени лист ФНРЈ Додатак, бр. 8/1955 и Сл. лист СФРЈ Међународни уговори, бр. 2/83 ‐ др. закон).

Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Белгије о правној помоћи у грађанским и трговачким стварима. Службени лист СФРЈ– Додатак, бр. 7/1974.

Уговор између Федеративне Народне Републике Југославије и Народне Републике Бугарске о узајамној правној помоћи. Службени лист ФНРЈ – Додатак, бр. 1/1957.

Конвенција између Федеративне Народне Републике Југославије и Краљевине Грчке о узајамним правним односима. Службени лист ФНРЈ – Додатак, бр. 7/1960.

Уговор између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Републике Кипар о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима. Службенилист СФРЈ– Међународниуговори, бр. 2/1986.

Уговор између Федеративне Народне Републике Југославије и Народне Републике Пољске о правном саобраћају у грађанским и кривичним стварима. Службени лист СФРЈ – Додатак, бр. 5/1963.

Уговор између Федеративне Народне Републике Југославије и Румунске Народне Републике о правној помоћи. Службени лист ФНРЈ – Додатак, бр. 8/1961.

Уговор између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Чехословачке Социјалистичке Републике о регулисању правних односа у грађанским, породичним и кривичним стварима. Службени лист СФРЈ – Додатак, бр. 13/1964.

Уговор између Републике Србије и Републике Словеније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима. Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 9/2011.

Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Француске Републике о олакшању примене Хашке конвенције о грађанском поступку. Службени лист СФРЈ – Додатак, бр. 21/1971.

Уговор између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима. Службени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 1/1998.

Уговор о између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима. Службени лист СЦГ‐Међународни уговори, бр. 6/2005 и 13/2010.

Уговор између Републике Србије и Црне Горе о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима. Сл. гласник РС‐ Међународни уговори, бр. 1/2010.

Уговор о правној помоћи у грађанским, породичним и кривичним стварима између ФНРЈ и СССР. Службени лист ФНРЈ – Додатак, бр. 5/1963.

Уговор о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима између Републике Србије и Републике Белорусије. Сл. гласник РС ‐ Међународни уговори, бр.

13/2013.

Уговор о узајамној правној помоћи у грађанским и трговачким стварима између Републике Србије и Републике Турске. Сл. гласник РС ‐ Међународни уговори, бр. 15/2015.

Уговор о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима између Републике Србије и Републике Македоније. Службени гласник РС ‐ Међународни уговори, бр. 5/2012.

Уговор о пружању правне помоћи у грађанским, породичним и кривичним стварима између СФР Југославије и Монголске Народне Републике. Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 7/1982.

Council of Europe. Explanatory Report to the European Convention on Information on Foreign Law, European Treaty Series‐No. 62. Retrieved June 11, 2019, from

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?do cumentId=09000016800c92f3

https://www.coe.int/en/web/conventions/full‐list/‐/conventions/treaty/062.Retrieved June 11, 2019.

https://www.coe.int/en/web/conventions/full‐ list//conventions/treaty/062/declarations?pauth=UR9tmaGa. Retrieved June 11, 2019.

https://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne‐verzije‐propisa.php. Retrieved June 11, 2019.