Статус наставника на факултету – нека спорна питања

Форум 1 (1-2) 2019, (стр. 3-23)

АУТОР(И): Радоје Брковић, Мирјана Поповић

Е-АДРЕСА:

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Forum19.003B

САЖЕТАК:

Радни однос, тачније, радно‐правни положај наставника на факултету, другачији је у односу на остале области рада, имајући у виду специфичности наставно‐научне делатности коју они обављају. Та специфичност огледа се као различитост у правима и дужностима, али и у посебним условима заснивања, трајања и престанка радног односа наставника на високошколским установама. Наведено значи и посебне прописе којима су регулисана најзначајнија питања која проистичу из обављања наставничког звања.

Предмет рада биће управо специфичности статуса наставника на факултету, прописи којима је тај статус дефинисан, а посебно поједина спорна питања која добијају на актуелности последњих неколико година: статус наставника на факултету, звање и радни однос, стабилност радног односа, отказ уговора о раду и продужење радног века.

Специфичност радног односа и статуса наставника на факултету не значи искључење примене најважнијих међународних стандарда у области рада, напротив. Међународни стандарди рада и у овој професији пружају заштиту основних права запослених, а нарочито оних, чини нам се, посебно угрожених последњих година у свим професијама као што су: забрана дискриминације, поштовање достојанства на раду, заштита права из радног односа. Ово су нека од питања на којима и даље треба радити.

Аутори ће анализирати сва напред наведена питања, приказати нека решења из упоредног права, али и дати предлоге за унапређење и превазилажење појединих спорних питања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

статус наставника на факултету, звање и радни однос, стабилност радног односа, отказ уговора о раду и продужење радног века.

ЛИТЕРАТУРА:

Брковић, Р. (2000). Специфичности радног односа универзитетских наставника. У С. Танасијевић. Реформа система високог образовања у Србији на прагу трећег миленијума (стр. 245‐254). Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу.

Бојић, Ф. (2019). Кумулација зараде и старосне пензије – pro et contra. Право и привреда (стр. 718‐740) бр. 7‐9. Београд: Удружење правника у привреди Србије.

Ђорђевић, С. (2019). Предности и недостаци интегрисаног универзитета. У М. Мићовић. Слобода пружања услуга и правна сигурност (стр. 749‐755), Крагујевац: Правни факултет, Институт за правне и друштвене науке.

Ковачевић, Љ. (2016). Ваљани разлози за отказ уговора о раду, Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање.

Костић, Л. (1993). Административно право Краљевине Југославије, Прва књига: Устројство управе, Београд: Издавачка књижарница Геце Кона.

Матић, Д. (2018). Закон о високом образовању и аутономија Универзитета. У М. Мићовић. Савремени правни промет и услуге (стр. 745‐752), Крагујевац: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу.

Матић, Д. (2017). Нацрт закона о високом образовању и нове основе услуга у високом образовању. У М. Мићовић. Услуге и одговорност (стр. 805‐813), Крагујевац : Правни факултет.

Николић, А. (1997). Радни односи у Србији, Београд: Пословно‐економски биро.

Петровић, А. (2009). Међународни стандарди рада, Ниш: Правни факултет, Центар за публикације.

Петровић, М., Палачковић, Д. (1998). Радни однос универзитетских наставника и сарадника. У В. Брајић, Б. Лубарда. Радно и социјално право (стр. 165‐173).

Београд: Југословенско удружење за радно право и социјално осигурање. Радуловић, З. (2008). Радноправни положај наставника у високом образовању Србије. У В. Брајић, Б. Лубарда. Радно и социјално право (стр. 375‐389). Београд : Југословенско удружење за радно право и социјално осигурање.

Rivero, J., Savatier, J. (1987). Droit du travail, P.U.F., Paris.

Тинтић, Н. (1969). Радно и социјално право, Књига прва, Радни односи, Загреб: Народне новине.

Wood, R., Wintersgill, A. (2010). Сomparative review of international approaches to mandatory retirement, Department for Work and Pensions, London.

http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/normativa‐fakultet.htm ‐ приступ 27. јуна 2019. године.

Directive 1999/70/EC concerning the Framework agreement on fixed ‐ term work concluded by UNICE, CEEP and ETUC, Official Journal of the European Communities, 28.6.1999., L 175, pр. 43‐48, Retrieved 27. july 2019, from https://eur‐ lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0070&from=EN

Framework agreement on fixed ‐ term work concluded by UNICE, CEEP and ETUC, Retrieved 24. july 2019, from https://www.eurocadres.eu/archives/ARCHIVES/doc/1240‐EN.pdf

Modernisation on Higher Education in Europe: Academic Staff 2017, str 40, Retrieved 24. july 2019 , from https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en

Критеријуми за продужење радног односа након 65. Године. Преузето 27. јула 2019. године,

http://nsvo.gov.rs/wp‐content/uploads/2017/11/Bli%C5%BEi‐kriterijumi‐za‐ produ%C5%BEenje‐radnog‐odnosa‐nakon‐65.‐godine.pdf

Статут Универзитета у Крагујевцу од 03.04.2018.године. Преузето 14. јуна 2019.

године, http://www.kg.ac.rs/Docs/statut_univerziteta_u_kragujevcu_03042018.pdf

Препорука МОР‐а број 166, Преузето 27.јула 2019. године,

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?/p=NORMLEXPUB:12100:NO:P12100‐ILO‐ CODE:166,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1

%99%D0%B5%D0%BD%D0%BE%2014.07.2019.

Закон о високом образовању. Службени Гласник РС, бр. 88/2017,27/2018.

Конвенција МОР‐а број 158 о престанку радног односа на иницијативу послодавца. Службени лист СФРЈ‐Међународни уговори, бр. 4/84, 7/91.

Закон о раду. Службени гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 ‐ одлука УС, 113/2017 и 95/2018 ‐ аутентично тумачење.

The UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher Education Teaching Personnel (1997).

Закон о високом образовању Македоније. Службен весник на Република Македонија,

бр. 35/2008…30/2016.

Закон о знанственој дјелатности и високом образовању Републике Хрватске,

Народне новине, бр.123/03… 131/17.

Закон о високом образовању. Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 ‐ др. закон и 73/2018.

Устав Србије. Службени гласник РС, бр. 98/2006.