Energetska efikasnost domaćinstva sa toplotnom pumpom i solarnom elektranom / Energy Efficiency of Households with a Heat Pump and a Solar Power Plant

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXV (2023) (стр 30- 38)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Zoran Simendić, Goran Švenda, Tatjana Latas, Dalibor Mraović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: zoransimendic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE23-3.30S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U radu je razmatrano domaćinstvo sa solarnom elektranom i toplotnom pumpom. U zavisnosti od potrošnje i proizvodnje električne energije, kretanje energije kroz električno brojilo je u oba smera. Mogućnosti i ekonomska opravdanost primene razmatranog, integrisanog sistema upoređeni su sa sistemima za grejanje domaćinstava koji se uobičajeno koriste u Republici Srbiji. Analize i prikazani rezultati zasnivaju se na merenjima koja su realizovana kod kupca-proizvođača u Elektrodistribuciji Sombor.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Toplotna pumpa, solarni paneli, solarna elektrana, energetska efikasnost

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: