Категорија Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)

СПЕЦИФИЧНЕ МЕРЕ ОПТИМАЛНЕ ФЛЕКСИБИЛНОСТИ РАДНИХ АРАНЖМАНА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 1103-1116 АУТОР(И): Јелена Јанковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Руководећи се ставом да ефикасна експлоатација рада на штету сигурности означава почетак краја стабилности запослења, аутор анализира флексибилне моделе радног ангажовања у…

Детаљније

FRAUS CREDITORUM У РИМСКОМ ПРАВУ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 1091-1101 АУТОР(И): Милица Соврлић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Fraus creditorum (изигравање поверилаца) био је деликт преторског права. Овај деликт постојао је онда када је дужник свесно умањио имовину како би…

Детаљније

PHILOSOPHY OF LIBERATION AND THE LABOR REFORM IN BRAZIL: THE BANALITY OF SOCIAL EXCLUSION

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 1077-1089 АУТОР(И): Rose Dayanne Santos de Brito Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The article discusses the philosophy of liberation and opposes the current Brazilian scenario of loss of labor rights. The…

Детаљније

ЕВИДЕНЦИЈА О ОСУДАМА ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 1063-1076 АУТОР(И): Иван Д. Милић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Сваки учинилац кривичног дела уписује се у казнену евиденцију, док се учиниоци појединих законом одређених кривичних дела уписују и у посебну…

Детаљније

ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТИ СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА У СЕКТОРУ ЈАВНИХ УСЛУГА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 1051-1062 АУТОР(И): Миливоје Лапчевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Стабилност система јавних финансија савремених држава одавно је престала да зависи искључиво од способности финансијских управљача да на годишњем нивоу генеришу равнотежна…

Детаљније

РЕЛАТИВИЗАЦИЈА НЕГАТИВНОГ СТАВА О ПОРЕСКИМ РАЈЕВИМА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 1033-1049 АУТОР(И): Драгана Петровић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Порески рај представља државу или територију одређене државе под туђом јурисдикцијом која кроз благу пореску политику и стриктно поштовање начела банкарске тајне…

Детаљније

ПРАВНА СИГУРНОСТ НАМИРЕЊА СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА КРОЗ ИНСТИТУТ ЗАБРАНЕ ИНДИВИДУАЛНОГ ИЗВРШЕЊА И НАМИРЕЊА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 1019-1031 АУТОР(И): Ванда Божић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Отварањем стечајног поступка долази до прекида извршног поступка. То значи да се од дана отварања стечајног поступка више не може спровести принудно…

Детаљније

ПОБИЈАЊЕ ДУЖНИКОВИХ ПРАВНИХ РАДЊИ НА ШТЕТУ ВЈЕРОВНИКА – ACTIO PAULIANA

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 997-1017 АУТОР(И): Бланка Качер Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У времену тржишног господарства је битно осигурати, с једне стране, слободно располагање имовином, а с друге стране и заштитити вјеровника да дужник…

Детаљније

ОБАВЕЗНА И НЕОБАВЕЗНА ПРАВИЛА У ЕВРОПСКОМ УГОВОРНОМ ПРАВУ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 981-995 АУТОР(И): Дијана Савић Божић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Савет Европске уније одлучио је 19. и 20. априла 2007. године да дефинише став Већа о основним аспектима могућег заједничког референтног…

Детаљније

РЕДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА РАДНИКА У УСЛОВИМА РАДА НА ONLINE ПЛАТФОРМАМА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 959-980 АУТОР(И): Ивана Грубешић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет истраживања је утврђивање радноправног статуса лица која раде на online платформама. У условима дигитализације тржишта рада, пружање услуга на online платформама…

Детаљније