УГОВОР О НАСЛЕЂИВАЊУ КАО ИНСТРУМЕНТ MORTIS CAUSA РАСПОЛАГАЊА

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 451-463)

АУТОР(И): Тамара Ђурђић Милошевић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.451DM

САЖЕТАК:

Захтеви савременог правног промета за ширењем приватноправне аутономије за случај смрти наметнули су потребу за реформисањем наследног права у правцу изналажења флексибилнијих инструмената за прометање добара за случај смрти. У прилог шире приватноправне аутономије mortis causa говори тзв. контрактуaлизација наследног права која се огледа у увођењу наследноправних уговора као флексибилних инструмената уређења имовинско-правних последица смрти. Један од представника ових уговора је уговор о наслеђивању као значајан инструмент планирања наслеђивања, чију потребу за увођењем намеће савремени правни промет добара и услуга mortis causa, а предлог решења за његово увођење садржи и Нацрт грађанског законика Републике Србије. Зато је истраживање овог института у средишту дебата савремене правне доктрине и заслужује пoсебну пажњу, а све у сврху убрзања промета услуга и права у 21. веку.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

промет добара за случај смрти, располагање mortis causa, наследноправни уговори, уговор о наслеђивању.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Антић, О., Уговор о наслеђивању и други забрањени наследноправни уговори у нашем праву, Анали Правног факултета у Београду, бр. 5/1986.
 • Антић, О., Балиновац, З., Коментар Закона о наслеђивању, Београд, 1996.
 • Bartholomeyczik, H., Schlüter, W., Erbrecht – Ein Studien Buch, C.H. Beck’sVerlagsbuchhandlung, München, 1975.
 • Благојевић, Б., Облик међународног тестамента, Правни живот, бр. 1/1983.
 • Brox, H., Grundprinzipe, Erbrecht, Carl Heymanns Verlag, Köln-Berlin-München, 2004.
 • Burandt, W., & Dieter, R., Erbrecht. München: Verlag C.H. Beck, München, 2011.
 • Burandt, W., & Rojaha, D., Erbrecht, Verlag C.H., München, 2011.
 • Ђурђевић, Д., Институције наследног права, Београд, 2011.
 • Ђурђевић, Д.,Увођење уговора о наслеђивању у српско право Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2009.
 • Csehi, Z., The Law of Succesion in Hungury, in: The Law of Succession: Testamentary Freedom – European Perspectives, Anderson, М. – Arroyo i Amayuelas (ed), European Studies in Pivate Law, Groningen/Amsterdam, 2011.
 • Kipp, T., Conig, H., Erbrecht, Ein Lehrbuch, Tübingen, 1990.
 • Константиновић, М., Опште напомене уз Тезе за предпројекат закона о наслеђивању, Београд, 1947.
 • Lange H., Kuchinke, K., Erbrecht, München: C.H.Beck, München, 2001.
 • Leipold, D., Erbrecht-Grundzüge mit Fällen und Kontrollfragen, Tübingen: Mohr Siebeck, 2002.
 • Марковић, С., Наследно право, Београд, 1981.
 • Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, B-6, Erbrecht, 1982, коментар члана 2274.
 • Перић, Д., Црквено право, Београд, 1997.
 • Повлакић, М., Софтић Каденић, Д., Да ли је потребно увести нове форме mortis causa у насљедно право у БиХ?, Зборник радова: Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, бр. 10/2012.
 • Speckert, T., Unterschied zwischen Testament und Erbvertrag. Zürich: Juris Verlag, Zürich, 1951.