НЕПРОФИТНА ОБРАЗОВНА УСТАНОВА КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ – ПРАКСА СУДА ПРАВДЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 347-359)

АУТОР(И): Драган Вујисић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.347V

САЖЕТАК:

Да ли делује непрофитна образовна установа као „продавац робе или пружалац услуге” у смислу Директиве 93/13/ЕЕЗ када својим студентима нуди кредит у облику плана бескаматне отплате у ратама, омогућавајући им да плате своје школарине и трошак студијских путовања? Даље, да ли мора национални суд по службеној дужности испитати да ли улази уговор у подручје примене те директиве у околностима у којима дотични студент није активно учествовао у каснијем поступку за повраћај неподмиреног дуга заједно с каматама и накнадом трошкова? Та су се питања појавила у спору између образовне установе и једне од њених студенткиња. Њима се Суду правде Европске уније пружа прилика да додатно одреди подручје примене Директиве 93/13 и овласти и обавеже националне судове на основи те директиве.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

непрофитна образовна установа, продавац робе или пружалац услуге, Директива о непоштеним условима у потрошачким уговорима, Суд правде Европске уније.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Gerechtelijk Wetboeka (Законик о судовима Белгије)
 • Councila Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts.
 • Мишљење независне адвокатице Eleanor Sharpston od 30. 11. 2017, у предмету C‑147/16
 • Пресуда од 17.05.2018, C‑147/16, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW v Susan Romy Jozef Kuijpers, EU:C:2018:320
 • Пресуда од 9. 11. 2010, VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08, EU:C:2010:659
 • Пресуда од 26. 10. 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, EU:C:2006:675
 • Пресуда од 30. 05. 2013, Asbeek Brusse i de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341
 • Пресуда од 21. 04. 2016, Radlinger i Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283
 • Пресуда од 15. 01. 2015, Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14
 • Пресуда од 3. 10. 2013, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C‑59/12, EU:C:2013:634
 • Пресуда од 3. 09. 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538