ГЕНЕЗА РАЗВОЈА УСЛУГА У ДОМЕНУ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 335-344)

АУТОР(И): Никола Ивковић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.335I

САЖЕТАК:

У раду се анализира питање људског права на приватност и саставна област заштите података о личности. Прво се анализира генезе развоја људског права на приватност. Потом, кроз призму модерних тенденција уочава се савремена друштвена збиља и однос према овим правима. Како су историјски моменти важни за разумевање, са теоријског аспекта указује се на утицај друштвених превирања и развој права на приватност. Кроз савремене процесе истиче се утицај који технологија, развој интернета и друштвених мрежа имају на степен угрожености права на приватност. Посебно се апострофира постојање тзв. парадокса приватности. Са једне стране чине се напори у нормативном и политичком смислу ка ограничењима неконтролисаног коришћења личних података. Посебно се ту имају у виду осетљиви подаци о личности. Ипак са друге стране међу грађанима не постоји изражена свест о потребама заштите личних података. У том смислу анализа и истраживање парадокса приватности има велики значај у креирању решења и разматрању услуга у домену заштите податка о личности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

људска права, право на приватност, заштита података, парадокс приватности.

ЛИТЕРАТУРА: 

  • Дилигенски, А., Прља, Д., Церовић, Д., Право заштите података GDPR, Београд 2014.
  • Egliston, B., Marcus, C., Critical questions for Facebook’s virtual reality: data, power and the metaverse, Internet Policy Review, 10, no. 4/2021.
  • Младенов, М., Заштита права на приватност у пракси Европског суда за људска права, Зборник правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2014.
  • Павуна, А., Парадокс приватности: емпиријска провера феномена, Загреб, 2019.
  • Симић, М., Ђорђевић, С., Матић, Д., Увод у право, Крагујевац, 2017.
  • Симовић, Д., Станковић, М., Петров, В., Људска права, Београд,
  • Hou Y., Xiong D., Jiang T., Song, L., Wang Q., Social media addiction: Its impact, mediation, and intervention, Cyberpsychology Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 13, Article 4, no. 1/2019.