Одлике и функционалност песама у уџбеницима за музичку културу за трећи разред основне школе

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 415-430)

АУТОР(И): Маја Ћалић, Јелена Гркић Гинић

Е-АДРЕСА: maja.zlatibor@gmail.com

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/NOIP.415C

САЖЕТАК:

Имајући у виду да песма представља полазну основу, при- марни садржај и централну тему у реализацији наставе музичке културе, у основној школи, у овом раду смо настојали да анализом одабраних уџбе- ника разјаснимо функционалност и одлике песама у уџбеницима за музичку културу за трећи разред основне школе кроз идентификацију и утврђивање овог ефикасног музичког садржаја и његове улоге и делотворности у музич- ком развоју ученика. Циљ овог рада јесте да се теоријском анализом сагле- дају мелодијско-ритмичке одлике песама, да се утврди функционалност песама и њихово садејство у уџбенику и на компакт-диску. Резултати анализе показују да песме у уџбеницима по мелодијско-ритмичким карактеристикама одговарају узрасту ученика. Функционалност песама усмерена је ка развијању осећаја за ритам, вокалног апарата и музичком описмењавању. Аудио-записи отварају нове могућности интерпретације песама у виду кариока.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

песма, уџбеник, музичка култура, основна школа.

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
 • Илић, В. (2008). Музичка култура за трећи разред основне школе. Београд: Креативни центар.
 • Ђачић, М. (2020). Музичка култура, уџбеник за трећи разред основне школе. Београд: БИГЗ.
 • Стојановић, Г. (2005). Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Литература
 • Братић, Т. и Филиповић, Љ. (2001). Музичка култура у разредној настави.
 • Јагодина – Приштина. Учитељски факултет – Факултет уметности.
 • Brӑiloiu, C. (1956). La rythme enfantin: notions liminaires. Le Colloques de Wegimont: Ethnomusicologie 1 (64–96). Paris-Bruxelles: Elsevier [repr. as “La rythme enfantin: notions luminaires” in Brӑiloiu (1973) 265–299].
 • Васиљевић, З. (2000). Методика музичке писмености. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Гркић, Ј. (2008). Музички слух. У С. Дивљан (ур.), Уметност у методикама наставе, рад штампан у целини, 9–10. мај 2008, Јагодина (143–150). Јагодина: Педагошки факултет.
 • Гркић, Ј. и Ћалић, М. (2015). Слободан избор наставних садржаја у уџбеницима за музичку културу за први разред основне школе. У В. Вујевић (ур.), Наука и слобода, рад штампан у целини, књ. 9, том 1/1, 6–8. јун 2014 (499–513). Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву.
 • Гркић Гинић, Ј. и Ћалић, М. (2019). Структура и карактеристике уџбеника за музичку културу за други разред основне школе. У А. Пешикан и Ј. Стевановић (ур.): Стара тема пред изазовима савременог доба (195–216). Београд: Институт за педагошка истраживања.
 • Деспић, Д. (1974). Двоглас. Београд: Универзитет уметности.
 • Дробни, И. (2008). Методичке основе вокално-инструменталне наставе. Београд: Завод за уџбенике.
 • Закон о основама система образовања и васпитања – Сл. гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 – др. Закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021.
 • Илић, П. и Миловановић, Б. (2019). Функционална метода Миодрага А. Васиљевића у реализацији почетне наставе солфеђа. Баштина, 47 (445–456). Приштина: Институт за проучавање културе Срба, Црногораца, Хрвата и Муслимана.
 • Ивановић, Н. (2007). Методика општег музичког образовања за основну школу. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Јеремић, Б. (2015). Од певања до музичке културе. Методика наставе музичке културе – Извођење музике певањем песама по слуху, практикум за васпитаче и учитеље. Сомбор: Педагошки факултет.
 • Јовић Милетић, А. (2011). Почетно музичко описмењавање на српском музичком језику. Београд: Самостално издање аутора.
 • Кодела, С. (2017). Методички приступ примени традиционалне песме у музичкој настави основне школе и школе за основно музичко образовање. Годишњак Педагошког факултета у Врању, VIII(2), 269–282.
 • Којов Буквић, И. (1989). Методика наставе музичког васпитања. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Маричић, С. и Ћалић, М. (2015). Интеграција развоја математичких појмова и музичког васпитања у предшколском васпитању и образовању посредством песама за певање. Годишњак Учитељског факултета у Врању, VI, 317–326.
 • Милетић, А. (2018). Од народних тоналних основа до дур-мол система у настави музичке писмености. Београд: Учитељски факултет.
 • Мишков, М. (1999). Приступ одабирању песама и хорских композиција за децу. Норма, 1(2), 181–190.
 • Moog, H. (1976). The development of musical experience in children  of pre-school  age. Psychology of Music, 4(2), 38–45, https://doi.org/10.1177/030573567642005.
 • Плавша, Д., Поповић, Б. и Ерић, Д (1961). Музика у школи, Методски приручник за наставнике музичког васпитања у основној школи од I до V разреда. Београд: Завод за издавање уџбеника Народне Републике Србије.
 • Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања: 5/2019-6, 1/2020-1, 6/2020-1.
 • Стојановић, Г. (1996). Настава музичке културе од I до IV разреда основне школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Стошић, А. (2008). Полифункционалност песме у настави музичке културе. Педагогија, LXIII(1), 62–74.
 • Стошић, А. (2016). Функционалност уџбеничког комплета у развоју вокалних способности ученика млађих разреда основне школе. Иновације у настави, XXIX(1), 60–76.
 • Судзиловски, Д. и Терзић, Е. (2008). Вокално-инструментална настава. Ужице: Учитељски факултет.
 • Ћалић, М. и Ђурђановић, М. (2016). Заступљеност народне традиције у уџбеницима за музичку културу у првом разреду основне школе. У А. Пешикан (ур.): Настава и учење – уџбеник у функцији наставе и учења (463– 476). Ужице: Учитељски факултет.
 • Ćalić, M. & Đurđanović, М. (2020). Family and Its Role in the Cultivation and Preservation of Traditional Folk Music at Junior Primary School Age. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 8(3), 103–112.
 • Ћалић, М. и Судзиловски, Д. (2011). Анализа уџбеника за први разред основне школе из предмета музичка култура. Узданица, 8(1), 151–166.
 • Welch, G. F. (2001). The importance of singing in child development, 1(6), 35–37. Retrieved April 10, 2022 from the World Wide Web https://www.academia.edu/ 18882927/The_importance_of_singing_in_child_development.