Неки аспекти моралног васпитања деце оштећеног слуха

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 343-358)

АУТОР(И): Марија Бјелић, Сања Ђоковић

Е-АДРЕСА: bjelicmarija98@gmail.com

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/NOIP.343B

САЖЕТАК:

Васпитање представља деловање одраслих на тело, ум и осећања деце, подстичући развој и јединство телесног, интелектуалног, моралног и естетског васпитања од најранијег узраста. Морално васпитање одређује основу васпитања појединца и његовог деловања јер га оно усме- рава да сва подручја личности и капацитете усклади са друштвеном зајед- ницом и оствари сопствену аутентичност, која није у сукобу са универзал- ним, трајним и непроменљивим вредностима, које прокламују врлине, доброту, човекољубље и усмеравање ка вишим духовним вредностима и добробити за све. Морално васпитање остварује се сазнавањем о ономе што је добро, које поткрепљује телесне акције и чињење које је усклађено са моралним и естетским вредностима. Деца оштећеног слуха имају тешкоће са остваривањем моралног васпитања на сва три наведена ступња, услед тешкоћа у развоју говора, комуникације и социјализације, те ће у раду бити образложене специфичности моралног васпитања које су одређене каракте- ристикама личности глуве деце које треба узети у обзир приликом спрово- ђења васпитне праксе са децом предшколског узраста.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

морално васпитање, оштећење слуха, предшколски узраст.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Branković, D. i Ilić, M. (2011). Uvod u pedagogiju i didaktiku. Banja Luka: Comes grafika. Бранковић, Д., Гутовић, В., Илић, М., Милијевић, С. и Сузић, Н. (2000). Педагошко-психолошке и дидактичко-методичке основе васпитно-образовног  рада. Бања Лука: Друштво педагога Републике Србије.
 • Brković, A. (2011). Razvojna psihologija. Čačak: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.
 • Đoković, S. (2004). Individualni tretman kod dece oštećenog sluha. Beograd: Defektolo- ški fakultet – Centar za izdavačku delatnost CIDD.
 • ĐorĎević, J. (1993). Problem i ciljeva i zadataka u obrazovanju i vaspitanju. Pedagogija. 28(1–2), 8–32.
 • Isaković, Lj. i Kovačević, T. (2010). Razumevanje bajke na osnovu upotrebe znakovnog jezika i verbalne i pisane poruke. U J. Kovačević i V. Vučinić (ur.), Smetnje i poremećaji: fenomenologija, prevencije i tretman deo I, rad štampan u celini, 24-27. septembar 2010, Zlatibor (269–282). Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
 • Jerković, I., Stanojčić, S. i Golubović, Š. (2010). Internalizovani i eksternalizovani pro- blemi dece sa oštećenim sluhom. Engrami, 32(1–2), 39–50.
 • Каменов, Е. (2006). Васпитно-образовни рад у дечјем вртићу. Нови Сад: Драгон.
 • Ковачевић, В. Г. (2019). Идеје српских просвјетитеља остварању нове концепције васпитања. Синтезе – часопис за педагошке науке, књижевност и културу, 8(16), 53–69, https://doi.org/10.5937/sinteze8-16005.
 • Ковачевић, Ј. (2015). Васпитни рад у домовима/интернатима за глуве и наглуве. Београд: Универзитет у Београду: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију – Издавачки центар ЦИД.
 • Ожеговић, Д. (2009). Исходишне компетенције васпитања у свјетлу друштвено- историјских фактора. Настава, 1–2, 1–6.
 • Остојић, З. С. и Ђоковић, С. (2017). Кохлеарна имплантација – исходи перспек- тива. Београд: Универзитет у Београду: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Издавачки центар Факултета (ИЦФ).
 • Пелагић, В. (1953). Изабрани списи. Сарајево: Свјетлост.
 • Peterson, C. C. & Siegal, M. (1995). Deafness, conversation and theory of mind. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36, 459–474, https://doi.org/10.1111/j.1469- 7610.1995.tb01303.x.
 • Pijaţe, Ţ. i Inhelder, B. (1996). Intelektualni razvoj deteta. Beograd: Zavod za udţbenike i nastavna sredstva.
 • Радоман, В. (2005). Сурдопсихологија. Београд: Центар за издавачку делатност – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију.
 • Речицкая, Е. Г. (2004). Сурдопедагогика. Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС Москва.
 • Savić, Lj. (1980). Metodika rada sa predškolskom gluvom i nagluvom decom. Beograd: Univerzitet u Beogradu: Defektološki fakultet.
 • Hao, J. & Wu, C. (2019). Deaf Children’s Moral Behavior, Moral Reasoning and Emotion Attribution. The Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 24(2), 95– 103, https://doi.org/10.1093/deafed/eny047.