Интегративни приступ садржајима Дигиталног света и Света око нас

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 279-294)

АУТОР(И): Јелица Ристић, Јелена Лукић

Е-АДРЕСА: jelica.ristic@uf.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NOIP.279R

САЖЕТАК:

Савремени приступ настави тежи да се код  ученика још од најранијег узраста развија целовита слика света који га окружује чему доприносе и наставни предмети Свет око нас и Дигитални свет који холи- стички сагледавају појаве из природне, друштвене и дигиталне стварности. Циљ рада је да се истражи да ли су, и у којој мери, у програмима наставе и учења и уџбеницима за први и други разред дигиталног света и света око нас заступљени заједнички садржаји који се могу интегративно повезати. Анализа садржаја наставних програма односила се на идентификацију заједничких садржаја који служе за остваривање међупредметне интегра- ције, док се анализа уџбеника за дигитални свет (N = 8), односила на утвр- ђивање броја и врсте интегративних примера у оквиру теме Алгоритамски начин размишљања. Идентификовани сродни садржаји указују на нужност интеграције ова два предмета ради квалитетнијег повезивања знања у сми- слену целину, али је уочено и да постоје неслагања у програмима, у погледу временске усклађености увођења одређених појмова.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

дигитални свет, свет око нас, интегративни приступ, наставни садржаји.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Aho, A. (2012). Computation and Computational Thinking. The Computer Journal, 55(7), 832−835. DOI 10.1093/comjnl/bxs074.
 • Anđelković, N. (2019). Igre za razvoj računarskog razmišljanja sa decom predškolskog uzrasta bez upotrebe tehnologije. Beograd: EdTech Center – Centar za obrazovne tehnologije za zapadni Balkan.
 • Astrid, N., Amrina, R. D., Desvitasari, D., Fitriani, U. & Shahab, A. (2019). The Power of Questioning: Teacher’s Questioning Strategies in the EFL Classrooms. Indonesian Research Journal in Education, 3(1), 91−106.
 • Basu, M., Das, М. & Chowdhury, G. (2015). Introducing Integrated Teaching and Comparison With Traditional Teaching in Undergraduate Medical Curriculum; A Pilot Study. Medical Journal of Dr. D. Y. Patil University, 8(4), 431−438.
 • Bell, T. & Lodi, M. (2019). Constructing Computational Thinking Without Using Computers. Constructivist foundations, Special Issue Constructionism and Computational Thinking”, 14(3), 342−351.
 • Bell, T. & Vahrenhold, J. (2018). CS Unplugged – How Is It Used, and Does It Work?. In HJ. Böckenhauer, D. Komm & W. Unger (eds.): Adventures Between Lower Bounds and Higher Altitudes. Lecture Notes in Computer Science (497–521). Springer: Cham.
 • Благданић, С. и Банђур, В. (2018). Методика наставе природе и друштва. Бео- град: БИГЗ школство – Учитељски факултет.
 • Благданић, С. и Зељић, М. (2016). Уџбеник као подршка интегрисаном приступу садржајима из математике и света око нас. У А. Пешикан (ур.), Уџбеник у функцији наставе и учења, рад штампан у целини, 4. новембар 2016, Ужице (303−314). Ужице: Учитељски факултет.
 • Цекић-Јовановић, Д. и Милановић, Р. (2020). Утицај интегративне наставе физич- ког васпитања и природе и друштва на квалитет знања ученика у области природних наука. Иновације у настави, 33(3), 83−97.
 • Cotton, K. (1988). Instructional Reinforcement. Portland, OR: Northwest Regional Educational Laboratory.
 • Csizmadia, A., Curzon, P., Dorling, M., Humphreys, S., T., Selby, C. & Woollard, J. (2015). Computational thinking – a guide for teachers. Swindon: Computing at School.
 • Gaddam, V. L., Gowda, V. & Kannan, V. (2016). Comparison of the Effectiveness of Horizontal Integration With Traditional Teaching Approach in First-Year MBBS Students. International Journal of Medical Science and Public Health, 5(7), 1360−1363.
 • Ивић, И., Пешикан, А. и Антић, С. (2009). Општи стандарди квалитета уџбеника: водич за добар уџбеник. Београд: Завод за уџбенике.
 • Ињац, М. и Олеар Гојић, Т. (2020). Дигитални свет 1: Приручник за први разред основне школе. Београд: Нови Логос.
 • Kanwar, G., Shekvawat, M., Saxena, N. & Mehra M. C. (2017). Introduction and Impact of Integrated Teaching Learning Method for First Professional Medical Students. IOSR Journal of Research & Method in Education, 7(1), 10−13.
 • Liukas, L. (2015). Hello Ruby, Adventures in Coding. New York: Macmillan Publishing Group.
 • Лукић, Ј. (2021). Квалитет питања у ТВ школи у настави природе и друштва. У С. Маринковић и Ј. Стаматовић (ур.), Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту, рад штампан у целини, 22. октобар 2021, Ужице, (563–576). Ужице: Педагошки факултет.
 • MacMath, S., Roberts, J. J., Wallace, J. & Chi, X. (2010). Curriculum integration and at- risk students:a Canadian case study examining student learning and motivation. British Journal of Special Education, 37(2), 87–94.
 • Martin, R., Sexton, C. & Franklin, T. (2009). Teaching Science for All Children: An Inquiry Approach. Fifth Edition. Boston: Allyn and Bacon.
 • Минић, В. и Јовановић, М. (2020). Интегративна настава у савременој основној школи. Баштина, 50, 373−385.
 • Papadakis, S. & Kalogiannakis, M. (2022). Learning computational thinking development in young children with Bee-Bot educational robotics. Research Anthology on Computational Thinking, Programming, and Robotics in the Classroom, 926−947. IGI Global.
 • Правилник о допуни правилника о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања (2021). Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 5. Retrieved April 28, 2022 from the World Wide Web http://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid= 35c16014-db79-4f8a-bdf3-c2c7d27e27a0.
 • Правилник о изменама и допуни Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања (2020). Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 2. Retrieved April 28, 2022 from the World Wide Web http://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid= 7cb1d37c-1c00-4664-9fdf-b637286e6d32.
 • Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпи- тања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и вас- питања (2017). Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 10.
 • Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања (2018). Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 16.
 • Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања (2019). Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 5.
 • Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања (2019). Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 11.
 • Ristić, M., Marković, I., Stoković, G. i Ristić, J. (2022). Model izokrenute učionice u onlajn nastavnom okruženju-studija slučaja u visokom obrazovanju. U B. Dumić (ur.), XXVIII skup Trendovi razvoja: „Univerzitetsko obrazovanje za privredu”, rad štampan u celini, 14−17. februar 2022, Kopaonik (227−230).
 • Rowe, E., Almeda, V., Asbell-Clarke, J., Scruggs, R., Baker, R., Bardar, E. & Gasca, S. (2021). Assessing implicit computational thinking in  Zoombinis  puzzle  gameplay. Computers in Human Behavior, 120.
 • Satiansiriwiwat, S., Intorrathed, S. & Siriwan, N. (2017). Integration of Agricultural Knowledge with the Thai Language, Mathematics, and Science Subjects for First- year Elementary School of Thailand. The New Education Review, 51, 41−52.
 • Soare, E. (2019). Integrative Learning Pathways in Competence Based Curriculum. In E. Soare & C. Langa (eds.): Education Facing Contemporary World Issues, European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (1−6). Future Academy.
 • Tsarava, K., Moeller, K. & Ninaus, M. (2018). Training Computational Thinking through board games: The case of Crabs and Turtles. International Journal of Serious Games, 5(2), 25−44.
 • Вилотијевић, Н. (2006). Интегративна настава природе и друштва. Београд: Школска књига.
 • Вилотијевић, Н., Мандић, Д., Николић, И. и Вилотијевић, М. (2019). Информа- тичке основе интегративне наставе. Београд: Учитељски факултет – Завод за унапређивање образовања и васпитања.
 • Wing, J. (2008). Computational thinking and thinking about computing. Philosophical Transactions of the Royal Society, 366, 3717–3725. DOI 10.1098/rsta.2008.0118.