Развој детета школског узраста као резултат партнерства породице и школе – теоријско-методолошки приступ

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 105-120)

АУТОР(И): Јелена Максимовић, Јелена Османовић Зајић, Јасмина Вељковић

Е-АДРЕСА: jelena.maksimovic@filfak.ni.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NOIP.105M

САЖЕТАК:

Годинама уназад партнерство између породице и школе постало је веома актуелна тема о којој се воде дискусије, одржавају разли- чита предавања, похађају семинари, односно која је важна тачка интересо- вања многих профила стручњака. Дете своје корене најпре пушта и развија у породици, након чега их учвршћује у школи. Интеракција која се у поро- дици успоставља је од велике важности за развој, понашање и успех младе особе у будућности и у школи. У раду је стављен акценат на развој детета који је под великим утицајем међусобне сарадње два основна темеља дру- штва, породице и школе. Функционисање појединца зависи од личности наставника и родитеља, као и од њиховог међусобног слагања, односно, ставови родитеља и наставника о међусобној комуникацији су од велике важности за успешност детета. Стога, је циљ да се родитељи што више укључе у живот и рад школе, али и да школска установа буде више окренута ка породици. Будући да је школа та која представља нову средину за поје- динца, а родитељи они који су зачетници развоја младе личности, међу- собно разумевање и спремност на сарадњу су неопходни. Супротно томе, свако неслагање, недовољно показивање интересовања, као и пружање ини- цијативе, може представљати препреку и кочити развој детета у сваком погледу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

породица, школа, дете, партнерство, интеракција.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Agabrian, M. (2007). Relationships Between School and Family: The Adolescentsʼ Perspective. Forum: qualitative social research sozialfors chung, 8(1), 1–34.
 • Vranjašević, J. i Trikić, Z. (2019). Participacija roditelja u obrazovno-vaspitnom procesu. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 1, 1–5.
 • Zuković, S. (2013). Partnerstvo porodice, škole i zajednice – teorijski i praktiĉni aspekti. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXVIII, 55–68.
 • Марић, Н. Д. и Јовановић, С. З. (2018). Педагошки изазови односа породице и школе. Нова школа, 13(1), 126–135.
 • Marković, E. (2014). Ukljuĉenost u projekat i promena stavova o inkluziji kod nastavnika i uĉenika. U N. Matović, V. Spasenović i R. Antonijević (ur.), Identitet profesije pedagog u savremenom obrazovanju, rad štampan u celini, 30–31. januar 2014, Beograd (98–104). Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Paik, J. S., Choe, M. M. S., Gozali, C., Kang, W. C. & Janyan, A. (2019). School- family-community partnerships: supporting underserved students in the U. S. Aula Abierta, 48(1), 43–50.
 • Pavlović Breneselović, D. (2012). Partnerstvo porodice i škole kao dimenzija kvaliteta obrazovanja – kontroverze uĉešća roditelja u odluĉivanju u školi. U Š. Alibabić, S. Medić i B. Bodroški-Sparious (ur.), Kvalitet u obrazovanju – izazovi i perspektive, rad štampan u celini, 2012, Beograd (185–208). Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta.
 • Pavlović Breneselović, D. (2014). Partnerstvo sa porodicom: tri paradigme, dva modela, jedna ili više stvarnosti. U N. Matović, V. Spasenović i R. Antonijević (ur.), Identitet profesije pedagog u savremenom obrazovanju, rad štampan u celini, 30–31. januar 2014, Beograd (111–116). Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Половина, Н. (2008). Доприноси школе грађењу партнерства са родитељима. Зборник Института за педагошка истраживања, 40(1), 152–171.
 • Радовић, Ј. (2015). Сарадња породице и школе. Ĉaĉak: Fakultet tehniĉkih nauka. Todorović, J., Simić, I. i Hadži Pešić, M. (2012). Porodica i škola – sistemski pristup. U B. Dimitrijević (ur.), Ličnost i obrazovno-vaspitni rad, rad štampan u celini, 2012, Niš (99–107). Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu.
 • Tomĉić, L. (2019). Prevencija školskog neuspeha: znaĉaj porodice. Pedagoška stvarnost, 65(1), 54–68.
 • Ćatić, R. i Karajbić, S. (2010). Dopisna saradnja porodice i škole. Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta, 175–206.
 • Filipović, B. i Đokić, T. (2019). Uticaj porodice i škole na razvoj kreativnosti kod dece. Pedagoška stvarnost, 65(2), 155–167.