Значај и вриједности Васе Пелагића за развој савремене педагошко-дидактичке мисли

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 63-76)

АУТОР(И): Далиборка Шкипина, Бранка Ковачевић

Е-АДРЕСА: daliborka.skipina@ff.ues.rs.ba

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NOIP.063S

САЖЕТАК:

Циљ рада био је експлицирати значај и вриједности Пелагићевих идеја, мишљења, ставова и погледа о реформи школе, наставе и цјелокупног васпитања за развој савремене педагошко-дидактичке мисли.

Значај и вриједност Пелагићевих педагошких идеја за савремено вас- питање и образовање огледа се првенствено у указивању и скретању пажње на важност васпитања дјеце и омладине, на цјелокупни васпитно-образовни систем, као и побољшање материјално-техничких услова рада школе и наставе (опремање школских објеката и уређење школске околине), и што та питања, као примарна, ставља на тапет значајних друштвених проблема.

За савремену дидактику значајне и вриједне су Пелагићеве идеје о примјерености наставних садржаја добним, менталним и другим особинама ученика, темељној припреми наставника за наставни час, залагање путем наставе за слободу, демократију и солидарност, указивање на слабости у примјени наставних метода које ни до данас нису у потпуности елимини- сане. Неке од Пелагићевих идеја о примјени принципа у настави уграђене су у савремену наставу демократског и хуманистичког духа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Васа Пелагић, педагогија, васпитање, школа, настава.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Банђур, В. (1988). Живот и дјело Васе Пелагића. Наша школа, 7–8, 344–360.
 • Бранковић, Д. (2001). Педагошке теорије – Научне основе и развојни токови. Бањалука: Универзитет у Бањој Луци.
 • Branković, D. i Ilić, M. (2003). Osnovi pedagogije. Banja Luka: Comesgrafika. Ђорђевић, Ж. (1958). Васпитање у Срба. Београд: Научна књига.
 • Илић, М. (1996). Допринос српских просвјетитеља унапређивању наставе. Наша школа, 1–2, 65–78.
 • Илић, М. и Михајловић, Т. (2016). Историја националне педагогије. Бања Лука: Филозофски факултет – Комесграфика.
 • Јанковић, Б. М. (1952). Педагошки погледи првих српских социјалиста Живојина Жујовића, Светозара Марковића и Васе Пелагића. Београд: Народна књига.
 • Папић, М. (1976). Трагом културног насљеђа. Сарајево: Свјетлост.
 • Pedagoška enciklopedija 1 i 2 (1989). N. Potkonjak i P. Šimleša (red.). Beograd i dr.: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Пелагић, В. (1971). Изабрана дјела – педагошки списи. Сарајево: „Веселин Маслеша”.
 • Поткоњак, Н. (2005). Именик српских педагога. Београд: Српска академија образовања.
 • Тешић, В. (1969). Педагошко-неимарски лик Васа Пелагића. Настава и васпитање, часопис Педагошког друштва СР Србије и Педагошког друштва СР Црне Горе, XVIII(IV), 5, 517–526.