Рецепција школе и компетенције ученика за цјеложивотно учење

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 45-62)

АУТОР(И): Љиљана Јерковић, Миле Илић

Е-АДРЕСА: ljiljana.jerkovic@ff.unibl.org

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NOIP.045J

САЖЕТАК:

Повезујући тематски релевантне теоријске поставке алтернативних и иновативних школа и главна полазишта теорије рецепције са научним сазнањима о савременим концепцијама учења и поучавања, развијен је теоријско-методолошки оквир емпиријског истраживања. Циљ истраживања био је да се установи да ли постоји значајна повезаност уче- ничких рецепција школе и њихових компетенција за цјеложивотно учење. Из тога произилазе потребе сталног иновирања васпитно-образовног процеса у савременој школи ради интензивирања развоја таквих компетенција ученика.

Установљено је да већина ученика старијег основношколског узраста не исказује висок степен рецепције своје школе. Углавном су на просјечном нивоу прихватања главних компоненти живота и рада у школи. Најизраже- нија је њихова информатичка (дигитална) писменост, те комуникација на матерњем језику. Дјелимично су оспособљени за комуникацију на енгле- ском језику и за међуљудску и грађанску компетентност.

Најслабије резултате остварили су на испитивању математичке писмености и развијености компетенције учити како се учи. Рецепције школе значајно су повезане са компетенцијама ученика за цјеложивотно учење. У раду су експлициране педагошке импликације истраживачких налаза.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

школски контекст, рецепција, компетенције, цјеложивотно учење.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Аmonašvili, Š. A. (1999). Škola života. Beograd: Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije.
 • Вујаклија, М. (2004). Лексикон страних речи и израза. Београд: ИП „Просвета”. Вучковић, Д. (2006). Теорија рецепције у настави књижевности у млађим разредима основне школе. Никшић: Филозофски факултет.
 • Glasser, W. (1999). Nastavnik u kvalitetnoj školi. Zagreb: Educa.
 • Glasser, W. (2005). Kvalitetna škola – škola bez prisile (izmijenjeno izdanje). Zagreb: Educa.
 • Драгић, Ж. и Илић, М. (2018). Ефекти рецепције књижевног текста и индивидуа- лизованој и респонсибилној разредној настави. Зборник Филозофског факул- тета у Приштини, XLVIII(4), 165–183.
 • Дубљанин, С. (2010). Ученик у развијајућој настави. Настава и васпитање, 59(4), 525–535.
 • European Commission /EACEA/ Eurydice (2012). Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy. Eurydice Report. Luxemburg. Publications Office of European Union. Retrieved February 21, 2022 from the World Wide Web https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/ content/developing-key-competences-school-europe.
 • Заједничко језгро наставних планова и програма дефинисано на исходима учења. (2015). Мостар: Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ. Retrieved March 21, 2022 from the World Wide Web https://aposo.gov.ba/sr/publikacije/zajednicka-jezgra-npp/.
 • Илић, М. (1998). Настава различитих нивоа сложености. Београд: Учитељски факултет.
 • Илић, М. (1999). Интерактивна настава различитих нивоа сложености. Интер- активно учење (77–108). Бања Лука: Министарство просвјете и културе.
 • Ilić, M. (2002). Responsibilna nastava. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci.
 • Илић, М. (2011). Квалитет универзитетске наставе и Болоњски процес. У „Квалитет наставног и научног рада и Болоњски процес” (9–44). Бања Лука: Филозофски факултет.
 • Илић, М. (2016). Дидактика и слобода учесника наставног процеса. У С.  Шпановић (ур.): Дидактичке теме – увод у основношколску дидактику (43– 62). Нови Сад–Сомбор: Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет.
 • Ilić, M. (2017). Školska pedagogija. Banja Luka: Comesgrafika.
 • Илић, М. и Јерковић, Љ. (2013). Рецепција непосредних чинилаца учитељског сту- дија. У Настава и учење (183–192). Ужице: Учитељски факултет.
 • Илић, П., Гајић, O. и Маљковић, M. (2008). Криза читања. Градска библиотека у Нови Сад–Београд: „Нова школа”.
 • Јаус, Х. П. (1978). Естетска рецепција. Београд: Нолит.
 • Klajić, B. (1978). Rječnik stranih riječi. Zagreb: Nakladni zavod MH.
 • Компетенција (1996). У А. Јакшић и П. Пијановић (ур.): Педагошки лексикон (стр. 242). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Крстић, Д. (1988). Психолошки речник. Београд: ИРО „Вук Караџић”.
 • Nađ Olajoš, A. (2013). Kriza čitanja u razrednoj nastavi. Metodički obzori, 8(1), 49–58. Nil, A. S. (2003). Slobodna deca Samerhila. Beograd: „Logos art”.
 • PISA (2009). Assessment Framework Key competencies in reading, mathematics and science. OECD 2009. Recommendation of the European Parliament and of the council on Key competences for lifelong learning. Official Journal of the European Union.
 • Рудакова, И. А. (2005). Дидактика – среднее профессионалъное образование. Ростов-на-Дону: „Феникс”.
 • Sentočnik, S. (2011). Vzgoja in izobraževanje sve. Ljubljana. Zavod Republike Slovenije za školstvo.
 • Степановна Сиденко, А. (2006). О иновационим и традиционалним моделима наставног процеса. Настава и васпитање, 55(2), 109–121.
 • Stevanović, M. (1998). Metoda recepcija u nastavi. Tuzla: R & S.
 • Стојановић, С. (2007). Образовно-васпитни ефекти респонсибилне и интерак- тивне разредне наставе. (Необјављена докторска дисертација). Бања Лука: Филозофски факултет.
 • Hentig, H. (1997). Humana škola. Zagreb: Educa.
 • Хуторской, А. В. (2004). Современная дидактика: Учебник для вузов. СПБ: Питер.