Procena mesta nastanka kvara na električnom vodu primenom veštačkih neuralnih mreža / Fault Location on Extra-High Voltage Transmission Lines Using Neural Networks

Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIV, 2022, (str. 68-74)

АУТОР(И): Milorad Zakić, Goran Kvaščev

Е-АДРЕСА: milorad.zakić@saturnelectric-sr.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE22-4.68Z

САЖЕТАК:

U ovom radu je obrađena jedna relativno nova metoda za procenu mesta nastanka kvara na vodu, koja se bazira na primeni neuralnih mreža. Kako bi se izvršila provera efikasnosti ove metode, u programskom paketu MATLAB/Simulink je formiran model jednostavnog EES-a, koji čine dve visokonaponske mreže (ekvivalentirane Tevenenovim generatorom) povezane 100 km dugačkim dalekovodom. Pomoću ovog programskog paketa su simulirani različiti tipovi kvarova na različitim pozicijama na vodu. Vrednosti faznih struja i međufaznih napona koje generišu ovi kvarovi predstavljaju podatke koji se dovode na ulaz neuralne mreže. Na osnovu ovih ulaznih veličina i izlazne vrednosti koja je jednaka stvarnom rastojanju mesta kvara od početka voda (odnosno pozicije lokatora kvara), moguće je izvršiti obučavanje neuralne mreže. Obučavanje neuralne mreže je izvršeno pomoću softverskog alata nntool (eng. Neural Network Toolbox), koji je sastavni deo programskog paketa MATLAB.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

lokacija kvara, dalekovod, neuralne mreže, MATLAB/Simulink.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Đurić, , Stojanović, Z. Relejna zaštita, Akademska misao, Beograd, 2014.
  • Galushkin, A. I. Neural Networks Theory, Springer, Berlin Heidelberg,
  • Beale, M. H, Hagan, M. T., Demuth, H. B. Neural Network ToolboxTM User’s Guide, Mathworks, 2018.