Osnovno o načelima javno-privatnih patrnerstava na osnovu Zakona o javno-privatnim partnerstvima i koncesijama

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2020), str. 217-239

AUTOR(I): Milan Rapajić

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.217R

SAŽETAK:

Između pravnih načela i pravnih pravila ne može se staviti znak jednakosti, što se konstatuje i u završnom delu rada. Pravna načela su konstruisana znatno opštije nego što je to situacija kod pravnih pravila. Pravnim načelima se ne stvara apsolutno jasna slika o pravima i obavezama. U odnosu na moralna i politička načela nema toliko velikih distinkcija strukturalno i funkcionalno i kada se formulišu pravna načela.

Cilj rada je da eventualne čitaoce „uvede“ u načela javno-privatnih partnerstava onako kako je to srpski zakonodavac normativno postavio Zakonom o javno-privatnim partnerstvima i koncesijama. Primetno je da se autor osvrnuo isključivo na načela javno-privatnih partnerstava što i odgovara naslovu rada. Obrađena su (sa različitim stepenom pažnje) sva načela predviđena članom 6 Zakona o javno-privatnim partnerstvima i koncesijama. Kada je pak reč o načelu zaštite životne sredine kao neophodnost u analizi se javila potreba da budu konsultovane norme Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.

Na posletku autor konstatuje da obavezujuća priroda načela javno-privatnih partnerstva znači da ih javni i privatni partneri nikako ne mogu zanemariti pogotovu kad se ima u vidu da se angažuju u realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva značajna novčana i materijalna sredstva.

KLJUČNE REČI: 

načela; javno-privatna partnerstva; Zakon o javno-privatnim partnerstvima i koncesijama; načelo zaštite javnog interesa; načelo efikasnosti, načelo transparentnosti; načelo jednakog i pravičnog tretmana; načelo slobodne tržišne utakmice; načelo proporcionalnosti; načelo zaštite životne sredine; načelo autonomije volje; načelo ravnopravnosti ugovornih strana.

LITERATURA: