Pravni osnov i kriterijumi za sticanje porekla robe

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2020) str. 961-974

AUTOR(I): Dijana Savić Božić

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.961SB

SAŽETAK:

Poreklo robe se određuje prilikom izvoza robe da bi se ostvarilo pravo oslobođenja carine na robu u zemlji u koju se uvozi pod uslovom da ta zemlja spada u članice carinskih unija ili te zemlje imaju ugovor o bescarinskoj trgovini. Cilj rada je da na sažet i jednostavan način objasni osnovne pojmove iz oblasti pravila o poreklu robe, kao i pravni osnov i kriterijume za sticanje porekla robe. Preferencijalno poreklo se dodeljuje robi iz određenih zemalja kada ispunjavaju pravila o poreklu koja su predviđena u odgovarajućem preferencijalnom aranžmanu. U ovom slučaju, roba bi mogla imati koristi od smanjene carine ili čak oslobođene carine. Treba napomenuti da svi proizvodi nemaju preferencijalno poreklo. Nepreferencijalno poreklo se dobija kada se roba u „potpunosti dobije“ u jednoj zemlji ili, kada su dve ili više zemalja uključene u proizvodnju proizvoda, poreklo se dobija kada je roba prošla svoju poslednju, značajnu, ekonomski opravdanu obradu ili rad, u preduzeću opremljenom u tu svrhu, što dovodi do proizvodnje novog proizvoda ili predstavlja važnu fazu proizvodnje. Svaki proizvod nužno ima ne-preferencijalno poreklo, koje može biti različito od njegovog preferencijalnog porekla.

KLJUČNE REČI: 

poreklo robe, pravni osnov, međunarodni ugovori

LITERATURA:

  • Bogićević, T., Primena pravila o poreklu robe – Regionalna Konvencija o pan – evro – mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu, Beograd, 2017.
  • Brenton, P., Imagawa, H., Rules of Origin, Trade, and Customs in Customs Modernization, Handbook, World Bank, 2005.
  • Brenton, P., Ozden, C., Trade Preferences for Apparel and the role of Rules of Origin, PREM Trade and Development Research Group (DECRG), The World Bank, Washington, DC, 2006.
  • Estevadeordal, A., Suominen, K., Rulesof Origin in the World Trading System, Paper prepared for the Seminar on Regional Trade Agreements and the WTO, Geneva, 2003.
  • Zakon o potvrđivanju Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu, (Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori, br. 7/2013).
  • Zakon o potvrđivanju sporazuma o izmeni i pristupanju sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006 (Službeni glasnik – Međunarodni ugovori, br. 88/07)
  • Zakon o potvrđivanju sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA (Službeni glasnik – Međunarodni ugovori, br. 06/10).
  • Milovanović, G., Preferencijalni trgovinski sporazumi i multilateralni trgovinski sistem: pouke za Srbiju, Zbornik radova: Položaj i perspektive Srbije u evropskoj i svetskoj privredi, Kragujevac, 2010.
  • Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom, (Službeni glasnik RS, br. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016, 10/2017, 62/2018 i 93/2018).
  • Harris, J. T., RulesofOriginforDevelopment:FromGSPtoGlobalFreeTrade, IDB Working Paper Series WP-I35. Inter-American Development Bank, 2009.