O ulogama „zelenih“ poreza kao ekonomskih instrumenata za zaštitu životne sredine

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2020) str. 715-725

AUTOR(I): Predrag Stojanović

Download Full Pdf

DOI: 10.46793/UPK20.715S

SAŽETAK:

Decenijama unazad države prihvataju i u svoje pravne sisteme uvode različite poreske oblike putem kojih se teži instalirati koncept održivog razvoja. Korektivna uloga ekoloških poreza, mogla bi se dvojako posmatrati. Posmatrano sa stanovišta ekonomske paradigme – najznačajnija je uloga internalizacije eksternih troškova. Posmatrano sa stanovišta ekološke paradigme – najznačajnijom se čini stimulativna uloga sa ciljem konstantnog podsticanja racionalnosti u korišćenju oskudnih prirodnih resursa. Fiskalna uloga ekoloških poreza trebalo bi se činiti značajnom samo u onoj meri u kojoj doprinosi funkciji dodatnog izvora sredstava za finansiranje onih javnih rashoda koji su vezani za zaštitu životne sredine.

KLJUČNE REČI: 

ekološki porezi, zeleno oporezivanje, održivi razvoj, životna sredina, ekološke naknade, akcize, dvostruka dividenda.

LITERATURA:

 • Baxter, B., A Theory of Ecological Justice, Routledge, London, New York, 2005.
 • Bejaković, P., O uvođenju ekoloških poreza u odabranim razvijenim zemljama, Porezni vjesnik, br. 6/2016.
 • Begović, B., Labus, M., Jovanović, A., Ekonomija za pravnike, Beograd, 2008.
 • Dias Soares, C., The design features of environmental taxes: doctoral thesis, London School of Economics, London, 2011.
 • Garrett, H., The Tragedy of the Commons, Science, Vol. 162, 1968.
 • Ilić-Popov, G., Ekološki porezi, Beograd, 2000.
 • Ilić-Popov, G., Implementacija ekoloških poreza u zemljama u tranziciji, Industrija, br. 3/2007.
 • Jelčić, B., Javne financije: drugo izdanje, Zagreb, 2001.
 • Jelčić, Ba., Jelčić, B., Porezni sustav i porezna politika, Zagreb, 1998.
 • Persson, Å, Choosing environmental policy instruments: Case studies of municipal waste policy in Sweden and England: doctoral thesis, London School of Economics, London, 2007.
 • Popov, Đ, Politike zaštite životne sredine: Ekonomsko-pravni aspekti, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, br. 3/2011.
 • Perović, D., Rešavanje problema ekoloških eksternalija primenom ekonomskih instrumenata u oblasti zaštite životne sredine: doktorska disertacija, Univerzitet u Nišu, 2019.
 • Peru, F., Za filozofiju novog razvoja, Beograd, 1986.
 • Pušić, LJ., Da li je ideja o održivom razvoju održiva, Teme, god: XXXVI, br. 2/2012. Schob, R., The Double Dividend Hypothesis of Environmental Taxes: A Survey, CESifo Working Paper, No. 946.
 • Smarzynska Javorcik, B., Wei, S., PollutionHavensandForeignDirectInvestment:DirtySecretor Popular Myth?, Contributions to Economic Analysis & Policy, Volume 3, Issue 2, Article 8, 2004.
 • Stiglic, DŽ., Ekonomija javnog sektora: drugo izdanje, Beograd, 2008.
 • Stojanović, M., Efikasnost poreza u rešavanju ekoloških problema: doktorska disertacija, Univerzitet u Nišu, 2016.
 • Zindović, I., Oblici pravne odgovornosti u kontekstu zaštite životne sredine, Evropsko zakonodavstvo, br. 2/2012.
 • https://www.ifo.de/DocDL/cesifo_wp946.pdf (14.04.2020);
 • https://www.nber.org/papers/w8465.pdf (14.04.2020);
 • https://www.cleanenergywire.org/news/climate-after-corona-green-stimulus-package-could-boost-economic-recovery (14.04.2020).