Uvođenje anticipiranih naredbi pacijenata u srpsko pravo: prednosti i ograničenja ovog instituta

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2020) str. 435-449

AUTOR(I): Dragica Živojinović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.435Z

SAŽETAK:

Republika Srbija, kao i još nekoliko evropskih država,  članica Saveta Evrope, spada u red onih koje još nisu regulisale institut anticipiranih naredbi pacijenata. U cilju davanja odgovara na pitanje zašto to treba učiniti, autor se u prvom delu rada osvrće na njihov osnov i svrhu, a potom govori o njihovim dobrim stranama. On nalazi da se njima proširuje čovekaova autonomija; da se dodatno podstiče autonomno odlučivanje pacijenta, a da njihovo validno postojanje rasterećuje odnos između lekara i pacijenta, kao i odnos između pacijenta i članova njegove porodice.

U drugom delu rada, polazeći od aktuelne normative ovog instituta u evropskim pravima i iskustvima u njihovoj praktičnoj primeni, autor skreće pažnju na ograničenja ovog instituta koja klasifikuje kao opšta – ona koja su svojstvena i za informisani pristanak kao srodan institut, i posebna – koja proizilaze iz specifičnosti anticipiranih naredbi.  Kako bi se ona što uspešnije neutralisala u radu se ukazuje na neophodnost jasnog definisanja uslova punovažnosti anticipiranih naredbi, na potrebu prethodnog medicinskog savetovanja i pomoći pacijentu u cilju konkretizacije medicinske mere na koju se pristaje ili zabranjuje pristanak i predlažu mere za preispitivanje da li postoje razlozi koji bi ukazivali na promenu u volji pacijenta u odnosu na onu koja je ispoljena u naredbi.

KLJUČNE REČI: 

prava pacijentita, pravo na samoodređenje, autonomija, anticipirane naredbe, ograničenja anticipiranih naredbi.

LITERATURA:

 • Andorno, R., at al., Advance Health Care Directives: Towards a Coordinated European Policy? European Journal of Health Law, no. 16/2009.
 • Auer, H K., Pravo samoodređenja u kontekstu pacijentova raspolaganja, Pravno- filozofski pristup, Kršćanstvo i zdravlje, vol. 11, br. 1/2005.
 • Beckamenn, P. J., On the Meaning and Some Contexts of tre Tearm „Authomomy“, A Conceptual Investigation, Synthesis Philosophica, No. 59/2015.
 • Van Asselt, D., Advance directives: prerequisites and usefulness (Patientenverfügungen: Grundvoraussetzungen und Nutzbarkeit), Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, No. 39/2006. Vyshka, G., Kruja, J., Inapplicability of advance directives in a paternalistic setting: a case of post- commnist health sistem, BMC Medical Ethics, No.12/2011.
 • Donev D., Etički aspekti suvremenog modela odnosa lječnik – bolesnik, JAHR, vol. 4, br. 7/2013.
 • Živojinović, D., Izjave volje za slučaj potonje nesposobnosti za samostalno odlučivanje: anticipirano odlučivanje pacijenata u evropskim pravima, Zbornik radova: Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost, Kragujevac. 2019.
 • Živojinović, D., Pretpostavke za postupanje po anticipiranoj naredbi pacijenta
 • Zbornik radova: XXI vek – vek usluga i Uslužnog prava, knj. 10, Kragujevac, 2019. Živojinović, D., Forma pristanka na medicinsku meru i medicinsko istraživanje u srpskom pravu, Pravni život, br. 9/2018.
 • Živojinović, D., Planojević, N., PatientsʼadvancedirectivesinSerbianandMacedonianlawdelege ferenda, Zbornik radova: Ohridska škola na pravoto, Zloupotreba na pravoto i „nenormalnoto“ pravo nasproti vladeenje na pravoto, Skopje, 2019.
 • Jotanović, R, Pravo na tjelesni itegritet ličnosti, Godišnjak Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, br. 38/2016.
 • Körtner, U H., Patient advance directive in Austria: ethical discussions, Bull Soc Sci Med Grand Duche Luxemb, No. 3/2008.
 • Lemmens, C., A New Style of End-of-Life Cases: A Patients’ Right to Demand Treatment or a Physician’s Right to Refuse a Treatment? The Futility Debate Revisited, European Journal of Health Law, vol. 20, 2013.
 • Michalowski, S., Advance Refusals of Life-Sustaining Medical Treatment: The Relativity of an Absolute Right, The Modern Law Review, vol. 68, No. 6/2005.
 • Morris, A., Life and Death Decisions: “Die, my dear doctor? That’s the last thing I shall do!“, European Journal of Health Law, vol. 3, 1996.
 • Radolović, A., “Biološkaoporuka”u svetlu prava osobnosti i medicinskom pravu (Pravo osobnosti i trgovačko-znanstveni aspekt), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 40, br. 1/2019.
 • Radišić, J., Medicinsko pravo, Beograd 2008.
 • Stewart, K., Bowker, L., Advance directives and living wills, Postgard Med J., no. 75/1998. Hristić, D., Anticipirano odlučivawe pacijenata, Zagrebačka pravna revija, vol. 5, br. 1/2016.
 • Wiesing, U., Jox, R J., Heßler, H-J., Borasio, G D., A new law on advance directives in Germany, Journal of Medical Ethics, vol. 36, 2010.