Voda 2024 :
zbornik radova 53. godišnje konferencije o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda

DOI: 10.46793/VODA24

Download full text in PDF  

1. TEMATSKA GRUPA: VODOPRIVREDNI, EKOLOŠKI, I ORGANIZACIONI ASPEKTI KORIŠĆENJA I ZAŠTITE VODA

1. O. Govedarica, B. Lekić, V. Rajaković-Ognjanović, A. Radević, D. Zakić
UNAPREĐENJE ODRŽIVE GRADNJE KROZ KONCEPT NULTOG OTPADA ZA ZAŠTITU GRADOVA OD KIŠNIH POPLAVA (1-8)
10.46793/VODA24.001G

2. I. Krtolica
PRIMENA METODE VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U PROCENI KVALITETA POVRŠINSKIH VODA (9-14)
10.46793/VODA24.009K

3. O. Govedarica, A. Đukić, V. Rajaković-Ognjanović
PROCENA KOEFICIJENATA OPTEREĆENJA ZAGAĐENJEM POVRŠINSKOG OTICAJA SA RURALNIH POVRŠINA (15-22)
10.46793/VODA24.015G

4. V. Đukić, R. Kovačević, D. Pavlović
POREĐENJE VLAŽNOSTI ZEMLJIŠTA DOBIJENE SATELITSKIM OSMATRANJIMA I PRIMENOM HIDROLOŠKOG MODELA NA PRIMERU SLIVA REKE JIČINKE U ČEŠKOJ REPUBLICI (23-36)
10.46793/VODA24.023DJ

5. S. Ketin, B. Kostić
KONTROLA KVALITETA ZEMLJIŠTA U URBANIM SREDINAMA (37-48)
10.46793/VODA24.037K

2. TEMATSKA GRUPA: KVALITET VODA I PROCESI U PRIRODNIM VODAMA
2.1. Površinske vode

6. S. Čađo, N. Jelača, T. Važić, T. Dopuđa-Glišić, Z. Stojanović
FITOPLANKTON REKE DUNAV NA GRANIČNOM LOKALITETU BEZDAN (49-58)
10.46793/VODA24.049C

7. K. Jovičić, J. Vranković, V. Đikanović
ZDRAVSTVENI ASPEKT DVE KOMERCIJALNE VRSTE RIBA BEOGRADSKOG SEKTORA DUNAVA (59-64)
10.46793/VODA24.059J

8. M. Raković , N. Popović, B. Tubić, J. Đuknić, M. Paunović, S. Jarić, U. Živković
UTICAJ ALOHTONE VODENE VEGETACIJE NA FAUNU MAKROBESKIČMENJAKA KANALSKE MREŽE LEVE OBALE DUNAVA (65-76)
10.46793/VODA24.065R

9. J. Stanković, P. Simonović, V. Nikolić, A. Marić, N. Marinković, T. Mitić, J. Čanak Atlagić
IHTIOFAUNA DUNAVA NIZVODNO OD BRANE HE „ĐERDAP 2“ U SRBIJI (77-82)
10.46793/VODA24.077S

10. J. Tomović, J. Čanak Atlagić, S. Anđus, B. Tubić, B. Vasiljević, M. Paunović, M. Raković
KVALITET VODE DUNAVA NA OSNOVU ZAJEDNICA AKVATIČNIH MAKROBESKIČMENJAKA NA PODRUČJU PANČEVAČKE ADE (83-90)
10.46793/VODA24.083T

11. Lj. Takić, I. Mladenović-Ranisavljević, N. Živković, V. Stefanović
EKOLOŠKI STATUS DUNAVA U SRBIJI U FUNKCIJI KISEONIČNOG REŽIMA (91-96)
10.46793/VODA24.091T

12. A. Bajić, N. Pankov, S. Pogrmić, I. Mijić Oljačić, D. Kostić, Z. Njenjić, B. Miljanović
CRNI AMUR (MYLOPHARYNGODON PICEUS), NOVA ALOHTONA VRSTA RIBE U SRBIJI, INVAZIVNOST I POTENCIJALNI PROBLEMI (97-102)
10.46793/VODA24.097B

13. S. Simić, K. Markeljić, P. Simović, V. Simić
PRELIMINARNA PROCENA EKOLOŠKOG STATUSA REKA RZAV, BELI RZAV I CRNI RZAV (BOSNA I HERCEGOVINA) (103-110)
10.46793/VODA24.103S

14. B. Miljanović, I. Mijić Oljačić, A. Bajić, S. Pogrmić, N. Pankov, T. Jurca
VIŠEGODIŠNJE PROMENE HIDROBIOLOŠKIH PARAMETARA PARKA PRIRODE „TIKVARA“ (111-118)
10.46793/VODA24.111M

15. N. Grujić, B. Miljanović
OCENA EKOLOŠKOG STATUSA SREDNJEG TOKA REKE IBAR (119-128)
10.46793/VODA24.119G

16. N. Grujić, B. Miljanović
ODNOSI FUNKCIONALNIH HRANIDBENIH GRUPA MAKROZOOBENTOSA KAO POKAZATELJI EKOSISTEMSKIH OSOBENOSTI SREDNJEG TOKA REKE IBAR (129-136)
10.46793/VODA24.129G

17. B. Tubić, N. Popović, A. Atanacković, K. Zorić, J. Tomović, M. Paunović, N. Marinković
DIVERZITET VODENIH MAKROBESKIČMENJAKA REKE RIBNICE (SLIV KOLUBARE) (137-142)
10.46793/VODA24.137T

18. O. Jakovljević,  D. Predojević
EKOLOŠKI STATUS LUDAŠKOG JEZERA NA OSNOVU ZAJEDNICE SILIKATNIH ALGI (143-148)
10.46793/VODA24.143J

19. V. Đikanović, J. Vranjković, K. Jovičić, K. Zorić, N. Pankov, B. Miljanović
ZAJEDNICA RIBA BELOCRKVANSKIH JEZERA (149-154)
10.46793/VODA24.149DJ

20. S. Skorić, D. Nikolić
KONCENTRACIJE PESTICIDA I PCB-A U TRI CIPRINIDNE VRSTE RIBA SA AKUMULACIJE MEĐUVRŠJE (155-160)
10.46793/VODA24.155S

21. T. Talevski, B. Trajčeski
BIODIVERZITET IHTIOFAUNE VELIKIH PRIRODNIH MAKEDONSKIH JEZERA (PRESPANSKO, OHRIDSKO I DOJRANSKO JEZERO) SA POSEBNIM OSVRTOM NA UNEŠENE VRSTE RIBA (161-166)
10.46793/VODA24.161T

22. E. Veljanoska Sarafiloska, O. Tasevska, L. Lokoska, S. Patčeva, J. Lešoski
UTICAJ REKA NA KVALITET VODE U LITORALNOJ ZONI PRESPANSKOG JEZERA, (R.S. MAKEDONIJA) (167-174)
10.46793/VODA24.167VS

23. O. Tasevska, G. Kostoski, E. Veljanoska Sarafiloska
ZAJEDNICA ROTIFERA KAO POKAZATELJ EKOLOŠKOG STATUSA PRESPANSKOG JEZERA (R.S. MAKEDONIJA) (175-180)
10.46793/VODA24.175T

24. L. Lokoska, E. Veljanoska-Sarafiloska
KVALITET VODE PRESPANSKOG JEZERA (181-186)
10.46793/VODA24.181L

25. G. Kostoski, O. Tasevska
SEZONSKA DINAMIKA ZAJEDNICE PLANKTONA ROTIFERA, CRUSTACEA (COPEPODA I CLADOCERA) IZ PELAGIJALA PRESPANSKOG JEZERA – LOKALITET KAZAN (187-194)
10.46793/VODA24.187K

26. S. Stojanovski, D. Blazhekovikj-Dimovska, L. Velkova-Jordanovska, E. Veljanoska Sarafiloska
CONTRIBUTION TO PARASITE FAUNA OF PRESPA BLEAK (ALBURNUS BELVICA KARAMAN, 1924) (PISCES: CYPRINIDAE) IN LAKE PRESPA, REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA (195-204)
10.46793/VODA24.195S

27. M. Talevska, S. Trajanovska, E. Veljanoska-Sarafiloska
RASPROSTRANJENOST ELODEA CANADENSIS SA VELIKOG PRESPANSKOG JEZERA (205-210)
10.46793/VODA24.205T

28. M. Stanković, M. Živković
REZULTATI ISTRAŽIVANJA FLORE I VEGETACIJE KANALA ZA PROŠIRENJE GRANICA SRP „KRALJEVAC“ (211-218)
10.46793/VODA24.211S

29. M. Stanković, M. Živković
NOVI PODACI O FLORI I MAKROALGAMA PODRUČJA SRP „KRALJEVAC“ (219-220)
10.46793/VODA24.219S

2.2. Podzemne vode i vode u karstu

30. S. Mrazovac Kuričić, V. Cibulic
PRIMENA PODZEMNIH VODA VOJVODINE U POLJOPRIVREDI (221-228)
10.46793/VODA24.221MK

2.3. Sedimenti

31. S. Tenodi, D. Krčmar, M. Bečelić Tomin, D. Rađenović, T. Tomić, Đ. Pejin, D. Tomašević Pilipović
VIŠEKRITERIJUMSKA PROCENA RIZIKA ZAGAĐENOG SEDIMENTA U VODOTOKU (229-236)
10.46793/VODA24.229T

32. D. Stefanović, J. Bašić, S. Krsmanović, G. Milojković, S. Lečić
ANALIZA SPROVOĐENJA PROCESA REVITALIZACIJE VELIKOG BAČKOG KANALA (237-242)
10.46793/VODA24.237S

2.4. Priobalne vode Jadranskog mora

33. I. Kokić, S. Nikolić, M. Mandić
PLUTAJUĆI OTPAD NA PODRUČJU BOKOKOTARSKOG ZALIVA (JUGOISTOČNI JADRAN) (243-252)
10.46793/VODA24.243K

34. V. Vukanić, M. Malović
PRILOG POZNAVANJU VREMENSKE I PROSTORNE DISTRIBUCIJE VRSTA IZ RODA ACARTIA (COPEPODA) U JUŽNOM JADRANU (253-258)
10.46793/VODA24.253V

2.5. Monotoring

35. V. Slavevska Stamenkovic, J. Hinić-Jordanovska, M. Raković, M. Paunović
AQUATIC INVERTEBRATES AS KEY TOOL IN DEVOLOPING METHODOLOGY AND IDENTIFICATIONI OF PRIORITY BARRIERS FOR REMOVAL (259-272)
10.46793/VODA24.259SS

36. M. Ćirić, C. Lemonnier, B. Alric, B. Dojčinović, J. Avdalović, S. Miletić, V. Petrović, Ž. Milovanović, D. Vidaković, A. Marković, F. Rimet, A. Ballot
PROCENA EKOLOŠKOG POTENCIJALA MARKOVAČKOG JEZERA – NOVI PRISTUP U BIOMONITORINGU (273-282)
10.46793/VODA24.273C

3. TEMATSKA GRUPA: SAKUPLJANJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNH VODA

37. D. Krčmar, M. Bečelić-Tomin, V. Pešić, D. Tomašević-Pilipović, Đ. Kerkez
AKCIONI PLAN ZA DOSTIZANJE GRANIČNIH VREDNOSTI EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U OTPADNIM VODAMA – PRIMER ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE (283-290)
10.46793/VODA24.283K

38. J. Jovanović Marić, M. Kračun-Kolarević, M. Ilić, M. Paunović, M. Raković, S. Kolarević
ISPITIVANJE UTICAJA OTPADNIH VODA NA KVALITET VODE SAVE I DUNAVA NA TERITOTIJI GRADA BEOGRADA PRIMENOM MIKROBIOLOŠKIH ANALIZA (291-296)
10.46793/VODA24.291JM

39. I. Milojković, N. Praščević
IZBOR OPTIMALNE TEHNOLOGIJE IZGRADNJE KANALIZACIONE CRPNE STANICE MAKIŠ KORIŠĆENJEM METODE AHP-VIKOR SA FAZI PRISTUPOM (297-304)
10.46793/VODA24.297M

40. S. Branković, R. Glišić, F. Grbović, G. Đelić, N. Joksimović, I. Bogdanović, J. Bogosavljević
INOVATIVNI PRISTUP NEUTRALIZACIJI POLUTANATA IZ KANALIZACIONOG MULJA PRIMENOM ORGANSKOG ß – DIKETONATA NA BILJNOM MODELU TRIFOLIUM PRATENSE L. (305-312)
10.46793/VODA24.305B

41. A. Crnogaj, K. Buljan, Đ. Pejkić
IMPLEMENTACIJA MALIH BIOLOŠKIH UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA: PERSPEKTIVE I REALIZACIJE (313-318)
10.46793/VODA24.313C

42. K. Buljan, A. Crnogaj, Đ. Pejkić
OPTIMIZACIJA PROCESA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA U KOKSNOJ INDUSTRIJI: IZAZOVI I INOVATIVNA REŠENJA (319-326)
10.46793/VODA24.319B

43. T. Marković, N. Pilipović, V. Presburger Ulniković, V.C ibulić
ANAEROBNA DIGESTIJA OTPADNOG MULJA IZ POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – SAVREMENI TRENDOVI I PERSPEKTIVE (327-332)
10.46793/VODA24.327M

44. N. Pilipović, T. Marković, V. Presburger Ulniković, V. Cibulić
OZONIRANJE PRIMENJENO U SEKVENCIRANOM ŠARŽNOM BIOFILTERSKI GRANULIRANOM REAKTORU (SBBGR) (333-340)
10.46793/VODA24.333P

45. V. Cibulić, S. Mrazovac Kurilić, N. Staletović
PROCENA I UPRAVLJANJE HEMIJSKIM RIZIKOM (341-346)
10.46793/VODA24.341C

4. VODOSNABDEVANJE NASELJA

46. T. Ivetić, N. Pankov, S. Bognár, D. Jovanović., V. Despotović, D. Šojić Merkulov, B. Miljanović
ZELENA SINTEZA CINK OKSIDNIH NANOČESTICA ZA FOTOKATALITIČKO UKLANJANJE MIKROPOLUTANATA IZ VODA (347-354)
10.46793/VODA24.347I

47. O. Doklestić
IZVORIŠTA I SLIVNA PODRUČJA U POJASU BUDUĆE BRZE SAOBRAĆAJNICE OD SUTORINE DO ZELENIKE (355-364)
10.46793/VODA24.355D

48. O. Doklestić
PLANSKI PRISTUP SNABDIJEVANJU VODOM MALIH NASELJA I AGLOMERACIJA U OPŠTINI ŽABLJAK (365-372)
10.46793/VODA24.365D